SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 5. Petak, 6. veljače 2004.
OPĆINA VIŠKOVO
Općina Viškovo

3.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-pročišćeni tekst), članka 39. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 111/97, 13/98 i 127/00), Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97) te članku 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 30. sjednici održanoj 5. veljače 2004. godine donijelo je

PROGRAM
izgradnje kapitalnih objekata od posebnog interesa za Općinu Viškovo tijekom 2004. godine

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se načini, sredstva, normativi i ostali uvjeti izgradnje kapitalnih objekata od posebnog interesa za Općinu Viškovo tijekom 2004. godine.

Članak 2.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog programa je sljedeći:

-prihodi od proračuna jedinice
lokalne samouprave 1.480.000,00 kuna


UKUPNO: 1.480.000,00 kuna

(slovima: jedanmilijunčetiristoosamdesettisuća kuna)

Ta sredstva se raspoređuju za:

- građenje i održavanje kapitalnih objekata od posebnog interesa za Općinu Viškovo

- troškove upravljanja kapitalnim objekatima od posebnog interesa za Općinu Viškovo

PROGRAM IZGRADNJE KAPITALNIH OBJEKATA OD POSEBNOG INTERESA ZA OPĆINU VIŠKOVO

Članak 3.

Pod gradnjom kapitalnih objekata od posebnog interesa za Općinu Viškovo podrazumijeva se građenje novih, te rekonstrukcija, sanacija i održavanje postojećih objekata školskog, zdravstvenog, socijalnog sadržaja, te objekata potrebnih za obavljanje društvenih djelatnosti, djelatnosti športa i kulture na području Općine Viškovo tijekom 2004. godine.

Članak 4.

Standard izgradnje i održavanja kapitalnih objekata od posebnog interesa za Općinu Viškovo utvrđuje se u okviru normativa, a količine prema materijalnim mogućnostima.

Članak 5.

Program izgradnje kapitalnih objekata od posebnog interesa za Općinu Viškovo tijekom 2004. godine čini:

1. Otvoreno boćalište Marčelji 50.000,00 kuna

2. Svlačionice NK Halubjan Brnasi 50.000,00 kuna

3.Rekonstrukcija i uređenje
prostora stare škole Saršoni 450.000,00 kuna

4.Upravljanje i održavanje
poslovnih objekata 630.000,00 kuna

5. Otkup zemljišta za buduće projekte 100.000,00 kuna

6. Uređenje okoliša športske dvorane 200.000,00 kuna


UKUPNO: 1.480.000,00 kuna

(slovima: jedanmilijunčetiristoosamdesettisuća kuna)

Otvoreno boćalište Marčelji

Članak 6.

Radovi na otvorenom boćalištu Marčelji podrazumijevaju izradu kompletne projektne dokumentacije potrebne za izvođenje radova.

Svlačionice NK Halubjan Brnasi

Članak 7.

Radovi na svlačionicama NK Halubjan Brnasi podrazumijevaju izradu kompletne projektne dokumentacije potrebne za izvođenje radova.

Rekonstrukcija i uređenje prostora stare škole Saršoni

Članak 8.

Radovi na rekonstrukciji i uređenju prostora stare škole Saršoni podrazumijevaju rekonstrukciju te potrebno održavanje i nadzor.

Upravljanje i održavanje poslovnih objekata

Članak 9.

Radovi na održavanju poslovnih objekata podrazumijevaju upravljanje te održavanje postojećih objekata školskog, zdravstvenog, socijalnog sadržaja, te objekata potrebnih za obavljanje društvenih djelatnosti, djelatnosti športa i kulture.

Otkup zemljišta za buduće projekte

Članak 10.

Otkup zemljišta za buduće projekte obavljat će se radi građenja objekata školskog, zdravstvenog, socijalnog sadržaja, te objekata potrebnih za obavljanje društvenih djelatnosti, djelatnosti športa i kulture.

Uređenje okoliša športske dvorane

Članak 11.

Radovi na uređenje okoliša športske dvorane podrazumijevaju ugradnju protupožarnog hidrantskog voda te sve ostale potrebne radove na pripremi, planiranju i upravljanju projektom i izgradnju ostalih sadržaja prema potrebi.

Zaključne odredbe

Članak 12.

Svi radovi iz ovog Programa izvodit će se prema prioritetu koji utvrdi Općinsko poglavarstvo Općine Viškovo.

Članak 13.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 021-04/04-01/24

Ur. broj: 2170-09-04-01-6

Viškovo, 5. veljače 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Općinskog vijeća

Radovan Brnelić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=57&mjesto=51216&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr