SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 31. Petak, 8. kolovoza 2008.
GRAD CRES
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

23.

Na osnovi stavka 1. članka 54. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 66/01, 87/02, 48/05 i 90/05), u skladu sa Strategijom gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, te članka 21. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/01, 29/01, 15/03 i 37/06) Gradsko vijeće Cresa, na sjednici održanoj dana 28. veljače 2008. godine donijelo je

PROGRAM
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu države na području Grada Cresa

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Cresa.

Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem iz stavka 1. ovog članka zasniva se na podacima:

- ukupne površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,

- podacima o dosadašnjem raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države,

- površine određene za povrat imovine,

- površine koje se nalaze u šumsko-gospodarskoj osnovi,

- površine određene za zakup poljoprivrednog zemljišta.

II. UKUPNE POVRŠINE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU DRŽAVE

Članak 2.

Na području Grada Cresa nalaze se sljedeće katastarske općine:

k.o. Cres, k.o. Cres grad, k.o. Beli, k.o. Dragozetići, k.o. Predošćica, k.o. Orlec, k.o.Valun, k.o. Martinšćica, k.o. Lubenice, k.o. Stivan, k.o. Podol, k.o. Vrana, k.o. Pernat.

Poljoprivrednim zemljištem u navedenim katastarskim općinama smatraju se poljoprivredne površine: oranice, vinogradi, maslinici, pašnjaci i ostalo (lokve, krš, kamenjari, livade i sl.) koji se mogu privesti poljoprivrednoj proizvodnji.

Ukupna poljoprivredna površina iz stavka 2., ovog članka iznosi: 3.270,11 ha.

Prema podacima Državne geodetske uprave, Područni ured za katastar Rijeka, Ispostava Cres, poljoprivredno zemljište na području Grada po katastarskim općinama obuhvaća sljedeće kulture:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

VI. POVRŠINE ODREĐENE ZA ZAKUP

Članak 7.

Sukladno utvrđenim podacima iz članka 6. ovog Programa, sve raspoložive površine poljoprivrednog zemljišta dodjeljivat će se putem zakupa.

Članak 8.

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Cresa provodit će se na osnovu odluke Gradskog vijeća Cresa, a sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Odlukom Gradskog vijeća propisat će se namjena čestice zemljišta koja će biti predmet zakupa kao i ostali uvjeti natječaja.

Natječaj za davanje zemljišta u zakup provodit će se temeljm zahtjeva potencijalnog zakupnika, odnosno temeljem odluke Gradskog vijeća. Prilikom raspisivanja natječaja za čestice zemljišta koje će biti predmet natječaja izvšit će se dodatna provjera na način da će se ispitati sljedeći podaci:

- stanje vlasništva u zemljišnim knjigama

- stanje posjedništva u katastarskom operatu

- da li je za česticu zemljišta koja je predmet natječaja podnesen zahtjev za povrat ili se ista nalazi u šumsko-gospodarskoj osnovi

- stanje čestice zemljišta u odnosu na građevinsko područje, odnosno da li se ista nalazi izvan granica građevinskog zemljišta.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Na području Grada Cresa prisutni su problemi velike rascjepkanosti parcela, neriješenog imovinsko-pravnog stanja, neusklađenosti podataka iz katastra zemljišta i zemljišnih knjiga.

U skladu s tim sve promjene koje se provedu u katastarskim i zemljišnim knjigama, a odnose se na poljoprivredno zemljište unijet će se kroz izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem na području Grada Cresa.

Članak 10.

Uvažavajući tradiciju bavljenja poljoprivredom na području Grada Cresa kao prioriteti koji će se poticati ovim Programom utvđuju se: maslinarstvo, ovčarstvo, te sva ostala poljoprivredna proizvodnja orijentirana na specifičnosti otočnog područja, odnosno mediteranskog podneblja.

Članak 11.

Grad Cres ovim Programom ne predviđa prodaju poljoprivrednog zemljišta.

Mogući pojedinačni zahtjevi za kupnju poljoprivrednog zemljišta Gradsko Poglavarstvo će posebno razmotriti, ocijenit će se njihova utemeljenost i ukoliko se utvrdi da udovoljavanje istima stimulira bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom, izmjenama ovog Programa odredit će se prodaja tražene površine poljoprivrednog zemljišta.

Članak 12.

Promjena namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe moguća je isključivo ako se namjena izmjeni dokumentima prostornog uređenja.

Članak 13.

Sastavni dio ovog Programa su posjedovni listovi katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ovog Programa prestaje važiti Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Cresa (»Službene novine PGŽ« broj 54/07).

Ovaj Program stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti od strane Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/07-01/10

Ur. broj: 2213/02-01-01-12

Cres, 28. veljače 2008.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Nivio Toich, v.r.

 

Program raspolaganja poljoprivrednim zem  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=569&mjesto=10002&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr