SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 24. Petak, 27. lipnja 2008.
OPĆINA ČAVLE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

18.

Temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 16. Statuta općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/01 i 03/06), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 26. lipnja 2008. godine donosi

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja proizvodne zone
I1 - GORICA

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 1.

Obveza donošenja Urbanističkog plana uređenja proizvodne zone I1 Gorica (dalje u tekstu: Plan) temelji se na članku 172. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Prostornom planu uređenja općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 09/05).

Nositelj izrade Plana je Općinsko poglavarstvo Općine Čavle. Odgovorna osoba je Općinski načelnik.

Članak 2.

Urbanistički plan uređenja proizvodne zone I1 - Gorica izrađuje se u skladu sa Programom mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru za razdoblje 2005.-2009. godine (»Službene novine« broj 03/05), odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04).

OBUHVAT PLANA

Članak 3.

Plan, sukladno Prostornom planu uređenja Općine Čavle - izmjena i dopuna (»Službene novine PGŽ« broj 09/05), obuhvaća površinu za razvoj i uređenja izvan naselja namijenjenu gospodarskoj - proizvodnoj namjeni, oznake I1, a čiji je obuhvat definiran kartografskim prikazom br. 3a -»Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju, području i dijelovi primjene planskih mjera zaštite«.

Površina obuhvata Plana iznosi oko 30,3 ha.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 4.

Područje Plana se, sukladno planu višeg reda, nalazi uz neizgrađeni dio građevinskog područja naselja Mavrici.

Područje je neizgrađeno područje čije zemljište predstavlja potpuno neuređeno građevinsko područje i infrastrukturno neopremljeno te prometno slabo povezano.

Konfiguracijski je iznivelirano, sa velikim brojem vrtača i brdašca, oskudnog je zelenila i kamenitog, krševitog tla.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 5.

Ciljevi izrade Plana su sljedeći:

- definirati izgradnju građevina osnovne i ostalih namjena;

- definirati namjenu i tipologiju izgradnje u odnosu na namjenu i morfologiju terena, a sukladno odredbama plana višeg reda;

- definirati infrastrukturnu mrežu: opskrbu vodom, plinom, električnom energijom, TK mrežom te odvodnju oborinskih i fekalnih voda;

- planirati uređenje kontaktnih prometnica;

- riješiti interne prometnice i propisan broj parkirališnih mjesta, te pješačke komunikacije;

- definirati zelene površine.

STRUČNE I KATASTARSKO-TOPOGRAFSKE PODLOGE PLANA

Članak 6.

Za potrebe Urbanističkog plana uređenja zone proizvodne namjene I1 potrebna je posebna katastarsko-topografska podloga. Digitalnu topografsko-katastarsku kartu za potrebe izrade Izmjene i dopune Plana pribavit će nositelj izrade.

Plan će se radi prezentacije izraditi i na orto-foto podlozi.

Plan će se izraditi u mjerilu 1:5000.

Stručne podloge koje za potrebe izrade Plan iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) u roku od 30 dana od dana dostave Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja proizvodne zone - I1 - Gorica.

POPIS TIJELA PREMA POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENE I DOPUNE PLANA IZ SVOG DJELOKRUGA

Članak 7.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana iz područja svog djelokruga rada:

- Ministarstvo Kulture, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 41/20, Zagreb

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Rijeka

- Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Odjel gradske uprave za provedbu dokumentacije prostornog uređenja i građenje

- Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za gospodarstvo, Rijeka

- Javna ustanova, Zavod za prostorno uređenje PGŽ, Splitska 2/II, Rijeka

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Rijeka

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko istarskih slivova, Rijeka

- Hrvatska elektroprivreda, HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka

- KD Vodovod i kanalizacija doo, Rijeka - Proizvodno- radna jedinica Vodovod, Rijeka

- KD Vodovod i kanalizacija doo, Rijeka - Proizvodno- radna jedinica Kanalizacija, Rijeka

- Hrvatska agencija za telekomunikacije Zagreb

- Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske, Zagreb

- Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Zagreb

- Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Rijeka

- Amga Adria d.o.o. Kraljevica

- te ostali sudionici koji će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana.

ROKOVI ZA PRIPREMU ZAHTJEVA

Članak 8.

Za izradu Plana određuju se sljedeći rokovi:

- rok za pripremu zahtjeva - 30 dana od dostave Odluke

- Za izradu Nacrta prijedloga Plana IV. tromjesječje 2008. godine

- Za izradu Prijedloga Plana I. tromjesječje 2009. godine

- Za izradu Konačnog prijedloga Plana II. tromjesječje 2009. godine

ZABRANE

Članak 9.

Tijekom izrade i donošenja Plana je zabranjeno izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru sukladno odredbama Prsotronog plana uređenja općine Čavl - izmejene i dopune (»Službene novine PGŽ« broj 05/03).

Zabrana započinje objavom ove Odluke i traje do donošenja ovog Plana.

IZVORI FINANCIRANJA

Članak 10.

Plan će se financirati iz sredstava Proračuna Općine Čavle i drugih izvora.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/5

Ur. broj: 2170-03-08-01-4

Čavle, 26. lipnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Općinskog vijeća
Josip Čargonja, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=562&mjesto=10008&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr