SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 24. Petak, 27. lipnja 2008.
OPĆINA ČAVLE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

17.

Temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 16. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 22/01 i 03/06), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 26. lipnja 2008. godine donosi

ODLUKU
o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja zone proizvodne namjene I2

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone proizvodne namjene I2 (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone proizvodne namjene I2 izrađuje se u skladu sa Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2005 - 2009.godine (»Službene novine PGŽ« broj 03/05), odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04).

Nositelj izrade Plana je Općinsko Poglavarstvo Općine Čavle.

Odgovorna osoba je općinski načelnik.

RAZLOG ZA IZMJENU I DOPUNU PLANA

Članak 3.

Urbanistički plan uređenja zone proizvodne namjene I2 (»Službene novine PGŽ« broj 97/02), usvojen je 2002. godine, no tijekom primjene naišao je na niz teškoća u provedbi.

U prvom su redu problemi sa vlasništvom, te nemogućnost izgradnje potrebne komunalne infrastrukture.

U postojećem Planu nije ucrtana zasebna parcela za smještaj uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, a na pojedinim je parcelama definiran premalen gradivi dio područja.

Plan izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone proizvodne namjene I2 odnosi se na tekstualni i grafički dio.

OBUHVAT PLANA I OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 4.

Obuhvat Plana utvrđen je Prostornim planom uređenja Općine Čavle - izmjena i dopuna (»Službene novine PGŽ« broj 09/05).

Područje izmjena i dopuna Plana odnosi se na cjelokupni obuhvat iz stavka 1. ovog članka.

Plan, sukladno Prostornom planu uređenja Općine Čavle - izmjene i dopune (»Službene novine PGŽ« broj 09/05), obuhvaća površinu za razvoj i uređenja izvan naselja namijenjenu gospodarskoj - proizvodnoj namjeni, oznake I2.

Površina obuhvata Plana iznosi oko 18,4 ha.

Izgrađenih površina ima vrlo malo i to su sve građevine izgrađene prije usvajanja Plana 2002. godine.

Od tada se u prostoru nije ništa dešavalo jer se zbog imovinsko-pravnih razloga nije mogla izraditi pristupna prometnica i potrebna infrastruktura kao jedini preduvjeti za gradnju na ovom području.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 5.

Ciljevi izrade Izmjena i dopuna Plana su sljedeći:

- usklađenje Plana sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07)

- izmjena grafičkog dijela Plana na način da se definira parcela za infrastrukturne sustava (IS) - namijenjenu za smještaj uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

- izmjena grafičkog dijela Plana povećanjem granice gradivog dijela područja

- izmjena tekstualnog dijela s obzirom na grafički dio Plana, te usklađenje sa novom zakonskom regulativom.

STRUČNE I KATASTARSKO-TOPOGRAFSKE PODLOGE PLANA

Članak 6.

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone proizvodne namjene I2 potrebna je posebna katastarsko-topografska podloga.

Digitalnu katastarsko-topografsku kartu za potrebe izrade izmjena i dopuna Plana pribavit će nositelj izrade.

Potrebna je korekcija rješenja infrastrukture odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda, a čije će rješenje pribaviti nositelj izrade Plana.

Ostale stručne podloge za izradu izmjena i dopuna Plana nisu potrebne.

Izmjena i dopuna Plana će se izraditi u mjerilu 1:1000.

POPIS TIJELA PREMA POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENE I DOPUNE PLANA IZ SVOG DJELOKRUGA

Članak 7.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi izmjena i dopuna Plana iz područja svog djelokruga rada:

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 41/20, Zagreb

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava PGŽ Rijeka, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Rijeka

- Ured državne uprave u PGŽ, Odjel uprave za provedbu dokumentacije prostornog uređenja i građenje

- Ured državne uprave u PGŽ, Služba za gospodarstvo, Rijeka

- Javna ustanova, Zavod za prostorno uređenje PGŽ, Splitska 2/II, Rijeka

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Rijeka

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko istarskih slivova, Rijeka

- Hrvatska elektroprivreda, HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje, Rijeka

- KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka, Proizvodno- radna jedinica Vodovod, Rijeka

- KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, Proizvodno- radna jedinica Kanalizacija, Rijeka

- Hrvatska agencija za telekomunikacije, Zagreb

- Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske, Zagreb

- Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Zagreb

- Županijska uprava za ceste PGŽ, Rijeka

- ostali sudionici koji će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana

ROKOVI ZA PRIPREMU ZAHTJEVA

Članak 8.

Za izradu Plana određuju se sljedeći rokovi:

- rok za pripremu zahtjeva - 30 dana od dostave Odluke

- za izradu nacrta prijedloga Plana IV. tromesečje 2008.godine

- za izradu prijedloga Plana I. tromjesečje 2009. godine

- za izradu konačnog prijedloga Plana II. tromjesečje 2009. godine.

ZABRANE

Članak 9.

Tijekom izrade i donošenja Plana zabranjeno je izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru sukladno odredbama postojećeg UPU zone proizvodne namjene I2 (»Sl. novine PGŽ« 07/02).

Zabrana započinje objavom ove Odluke i traje do donošenja Izmjena i dopuna Plana.

IZVORI FINANCIRANJA

Članak 10.

Plan će se financirati iz sredstava Proračuna Općine Čavle i drugih izvora.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/5

Ur. broj: 2170-03-08-01-5

Čavle, 26. lipnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=562&mjesto=10008&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr