SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 18. Srijeda, 21. svibnja 2008.
OPĆINA ČAVLE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

14.

Na temelju članka 8., stavak 3. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 23/07), članka 35. stavak 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 7., stavak 3. Odluka o osnivanju savjeta mladih Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 20/07), članka 16. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 22/01 i 03/06), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 20. svibnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru članova Savjeta mladih Općine Čavle

Članak 1.

U Savjet mladih Općine Čavle izabrani su:

Red. br. ime i prezime predlagatelj


1. DARKO DRAGIČEVIĆ TSK Rijeka-Čavle

2. ANDRO BROZNIĆ TSK Rijeka-Čavle

3. ZLATKO FRANOVIĆ Klub mladih Grobnik

4. IRENA PAVAČIĆ EMSA Rijeka

5. GORAN MAVRINAC Udruga

»Čavjanske maškare«

Članak 2.

Mandat članova Savjeta mladih Općine Čavle je dvije godine, računajući od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 3.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Savjeta mladih Općine Čavle biraju se iz reda članova Savjeta mladih na način određen Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 20/07).

Članak 4.

Članovi Savjeta mladih Općine Čavle ne primaju naknadu za svoj rad, ali imaju pravo na naknadu troškova vezanih uz rad u Savjetu mladih.

Članak 5.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih obavljaju Upravna tijela Općine Čavle.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/4

Ur. broj: 2170-03-08-01-8

Čavle, 20. svibnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=556&mjesto=10008&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr