SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 18. Srijeda, 21. svibnja 2008.
OPĆINA ČAVLE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

12.

Na temelju članka 104. i 105. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 10. Pravilnika o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstva jedinicama područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 55/04) i članka 16. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 22/01 i 3/06), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 20. svibnja 2008. godine, donosi

ODLUKU
o kreditnom zaduženju Općine Čavle kod HBOR-a

Članak 1.

Radi izgradnje sportske dvorane Mavrinci, Općina Čavle se zadužuje kod HBOR-a uzimanjem kredita u iznosu od 20.000.000,00 kuna.

Članak 2.

Kredit iz članka 1. ove Odluke, odobrava se uz sljedeće uvjete:

- svota kredita iznosi 20.000.000,00 kuna

- kamata 4% godišnje

- poček 1 godina

- rok otplate 7 godina

- rok korištenja do 31. prosinca 2009. godine

- sredstva osiguranja kredita - mjenice i zadužnice

- naknada za obradu kredita 0,4% jednokratno na iznos odobrenog kredita

- naknada za rezervaciju sredstava 0,25% godišnje.

Članak 3.

Ovlašćuje se općinski načelnik da zaključi Ugovor o kreditu sa HBOR-om, po dobivenoj suglasnosti Vlade RH o zaduženju.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu s danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/4

Ur. broj: 2170-03-08-01-6

Čavle, 20. svibnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=556&mjesto=10008&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr