SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 12. Utorak, 8. travnja 2008.
OPĆINA ČAVLE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

7.

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćen tekst, 82/04 i 178/04) i članka 16. Statuta Općine Čavle (»Službene novine« PGŽ broj 22/01 i 3/06), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 27. ožujka 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom redu (»Službene novine PGŽ« broj 33/05), članak 97. mijenja se i glasi:

»Komunalni redar u provođenju komunalnog reda iz ove Odluke ovlašten je:

- Rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda;

- predložiti izdavanje obveznog prekršajnog naloga;

- naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja od počinitelja.«

Članak 2.

Članak 100., mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja obavlja komunalnu djelatnost ako:

1. ne održava objekte i uređaje javne rasvjete u stanju funkcionalne sposobnosti (članak 53., stavak 6. Odluke);

2. ne održava u stanju funkcionalne sposobnosti klupe, košarice za otpad, opremu dječjih igrališta, stajališta javnog gradskog prometa, spomenike i skulpture, orijentacijske planove općine i druge slične predmete ili objekte koji predstavljaju urbanu opremu (članak 20., stavak 1. Odluke);

3. ne održava kemijske WC-e u odgovarajućim higijensko-tehničkim uvjetima i stanju funkcionalne sposobnosti (članak 21., stavak 2. Odluke);

4. ne održava redovito javne zelene površine sukladno članku 32. ove Odluke;

5. ne čisti javne prometne površine sukladno operativnom programu održavanja čistoće javnih prometnih površina (članak 68., stavak 2. Odluke);

6. posude za otpad smjesti izvan odobrenih mjesta (članak 82., stavak 1. Odluke);

7. ne održava posude za otpad u tehnički i sanitarno ispravnom stanju (članak 81., stavak 3. Odluke);

8. ne odvozi redovito otpad na način utvrđen programom skupljanja i odvoza otpada (članak 87., stavak 1. Odluke);

9. pri sakupljanju i odvozu otpada ne poduzima mjere zaštite javnih površina (članak 88. Odluke);

10. snijeg i led ne ukloni sa javne površine ili ga nepravovremeno ukloni (članak 91., stavak 1. i 2. Odluke);

11. u roku od osam dana ne ukloni materijal kojim je posipana zaleđena javna površina (članak 91., stavak 4. Odluke).

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 3.

Članak 101. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. predmete iz članka 4., stavaka 1. i 2. Odluke ne održava urednima, čistima i u stanju funkcionalne sposobnosti (članak 4., stavak 3. Odluke);

2. ne obilježi zgradu kućnim brojem (članak 6., stavak 4., Odluke);

3. vanjske dijelove zgrade ne održava urednima i čistima (članak 7., stavak 1. Odluke);

4. vanjske uređaje i opremu izvan gabarita zgrade ne postavi tako da ne ometa pješački promet i preglednost u cestovnom prometu (članak 7., stavak 2. Odluke);

5. crta, šara ili na drugi način prlja i nagrđuje vanjske dijelove zgrade (članak 8. Odluke);

6. ne održava i ne uređuje okućnicu zgrade, odnosno okoliš poslovnog prostora i građevinsko zemljište, te ogradu do javne površine tako da ne ometa korištenje te površine (članak 9., stavak 1. i 2. Odluke);

7. na nekretninama vidljivim s javne površine uskladištava i odlaže građevinski i drugi krupni otpad (članak 9., stavak 3. Odluke);

8. ne podrezuje zelenilo na okućnici i građevinskom zemljištu koje svojim granama prelazi na javnu površinu tako da ometa prolaz pješaka i vozila, preglednost prometa i prometne signalizacije i javne rasvjete (članak 9., stavak 4. Odluke);

9. vrt, voćnjak i drugu sličnu površinu ispred zgrade ne ogradi (članak 10., stavak 1. Odluke);

10. izlog u poslovnom prostoru ne održava urednim i čistim te ga ne osvijetli i primjereno dekorira (članak 15., stavak 1. Odluke);

11. istakne na pročelju zgrade ploču s nazivom tvrtke ili obrta dimenzije veće od 0,25 m2 ili je drži neurednom ili neestetski oblikovanom (članak 14. Odluke);

12. zastave, prigodne natpise i ukrase postavljene na zgradama i druga namjenska mjesta ne ukloni u roku od 24 sata nakon prestanka prigode radi koje su postavljeni (članak 26. Odluke);

13. bez odobrenja koristi uređaje javne rasvjete za postavljanje predmeta čija je svrha isticanje reklamnih poruka (članak 18. Odluke);

14. ošteti rasvjetna tijela i uređaje javne rasvjete (članak 19. Odluke);

15. urbanu opremu iz članka 20., stavak 1. ove Odluke uništi, ošteti ili je uprlja ili nagrdi (članak 20., stavak 2. Odluke);

16. u dopuštenim područjima Općine Čavle drži životinje ne ispunjavajući higijensko-sanitarne uvjete ili držanjem životinja nanosi smetnje okolnim stanarima i narušava izgled naselja (članak 35., stavak 2. Odluke);

17. svakodnevno ne čisti dio javne površine koji se onečišćuje obavljanjem djelatnosti u njenom objektu uz javnu površinu (članak 71. Odluke);

18. se ne pridržava odredbi članka 73. Odluke;

19. na javnoj površini ostavi motorno i drugo vozilo u nevoznom stanju (bez registarskih oznaka ili neregistrirano) - (članak 95. Odluke);

20. se ne pridržava odredbi članka 42. Odluke;

21. predmete iz članka 4., stavka 7., točke 1. - 7. ove Odluke ne postavi isključivo na lokaciji određenoj planom lokacija i u skladu s uvjetima i na način određen općim aktom kojim se propisuje davanje u zakup javnih površina za postavljanje privremenih objekata, koje donosi Poglavarstvo Općine Čavle (članak 37., stavak 1. Odluke);

22. predmete iz članka 4., stavak 2., točke 8. ove Odluke ne postavi isključivo na površinama određenim planom lokacija i u skladu s uvjetima i na način određen propisima kojima se određuje postavljanje i oblikovanje reklamnih i oglasnih površina te davanje u zakup nekretnina za postavljanje predmeta za isticanje reklamnih poruka i oglašavanje, koje donosi Poglavarstvo Općine Čavle (članak 37., stavak 2. Odluke);

23. na javnu površinu postavi posudu s ukrasnim biljem postavljenu bez odobrenja Odjela na javnu površinu (članak 39., stavak 1. Odluke);

24. ne održava i ne obnavlja posudu s ukrasnim biljem postavljenu uz odobrenje na javnu površinu (članak 39., stavak 2. Odluke);

25. bez odobrenja Odjela unutar javne zelene površine postavlja električne, telefonske, vodovodne, kanalizacijske i plinske vodove, odnosno ako ne uspostavi prvobitno stanje javne zelene površine u određenom roku(članak 40., stavak 1. i 2. Odluke);

26. bez odobrenja Odjela na javnoj površini iskrcava, smješta i ukrcava građevinski materijal, podiže skele i obavlja slične radove u građevinske svrhe (članak 61. Odluke);

27. ne obavijesti Odjel o završetku radova u roku od 24 sata (članak 63., stavak 1. Odluke);

28. javnu površinu ne dovede u prvobitno stanje (članak 63., stavak 2. Odluke);

29. javnu površinu koristi za iskrcaj i smještaj drva i ogrjeva suprotno odredbama članka 64. Odluke;

30. javnu površinu koristi za ukrcaj i iskrcaj robe suprotno odredbama članka 65., stavka 2. Odluke;

31. ako organizator priredbe ili skupa u roku od 48 sati po završetku priredbe odnosno skupa ne očisti javnu površinu (članak 51. Odluke);

32. odbije uslugu odvoza komunalnog otpada (članak 83., stavak 2. i 3. Odluke);

33. s otpadom postupa suprotno odredbama članka 83., stavaka 2. i 3. Odluke;

34. u posude za otpad odlaže opasni i tehnološki otpad, otpadni građevinski materijal, otpad iz klaonica, mesnica, leševe životinja, akumulatore, autogume, električne baterije, granje, otpad iz vrta, žar te tekuće i polutekuće tvari (članak 84., stavak 1. Odluke);

35. odlaže otpad izvan posuda (članak 84., stavak 2. Odluke);

36. oštećuje posude za otpad, po njima crta i piše ili ih premješta s obilježenog mjesta (članak 85. Odluke);

37. parkira vozilo na način da onemogući pristup specijalnom vozilu za odvoz otpada ili onemogući odvoz otpada na drugi način (članak 86. Odluke);

38. ne očisti snijeg i led sukladno odredbama članka 91., stavaka 1., 2., i 3. Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna, kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.«

Članak 4.

Članak 102., mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:

1. dovodi i pušta životinje na javnu zelenu površinu (članak 42., točka 9. Odluke).«

Članak 5.

Članak 103., mijenja se i glasi:

»Za prekršaje za koje je ovom Odlukom propisana novčana kazna do iznosa od:

- 10.000,00 kuna - za pravnu osobu

- 2.000,00 kuna - za odgovornu osobu u pravnoj osobi

- 5.000,00 kuna - za fizičku osobu obrtnika i osobu koja obavlja samostalnu drugu djelatnost,

- 2.000,00 kuna za fizičku osobu.

Komunalni redar ovlašten je kad utvrdi postojanje Zakonom propisanih uvjeta za naplatu novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja, novčanu kaznu naplatiti odmah od počinitelja prekršaja, uz izdavanje potvrde.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/08-01/3

Ur. broj: 2170-03-08-01-11

Čavle, 27. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=550&mjesto=10008&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr