SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 54. Ponedjeljak, 31. prosinca 2007.
GRAD NOVI VINODOLSKI
30

72.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01 i 79/06), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), članaka 12. i 23. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/ 00, 32/02 i 100/04) i članka 19. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine« broj 24/01 i 18/03) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog, na 22. sjednici održanoj dana 27. prosinca 2007. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da:

- dio k.č. br. 16266/1, put površine 1 ral 1372 čhv u zemljišnim knjigama upisana u z.k. ul. 28 k.o. Novi vlasništvo Grada Novog Vinodolskog, u katastarskom operatu Trg Palih boraca-put površine 1 hektar i 697,00 m2 upisana u posjedovnom listu 1176 Javno dobro putevi i vode u površini od 3 čhv odnosno 9,00 m2, prema Geodetskom elaboratu Geodetskog ureda Huljev d.o.o. iz Rijeke, Zanonova 1, od 2. 5. 2007. godine, ne predstavlja javno dobo u općoj uporabi - dio puta već zajedno sa k.č. br. 204 iste k.o. sagrađenu obiteljsku kuću sa okućnicom.

Članak 2.

Dio nekretnina iz članka 1. ove Odluke temeljem iste se isključuje iz opće uporabe kao javno dobro u općoj uporabi, otpisuje iz posjedovnog lista 1176 Javno dobro putevi i vode na način da se površina k.č. br. 16266/1 sa 1 hektar i 697,00 m2 smanjuje za isključeni dio od 9,00 m2 tako da sada k.č. br. 16266/1 u posjedovnom listu 1176 k.o. Novi ima površinu od 1 hektar i 688,00 m2 te se formira nova katastarska čestica pod oznakom k.č. br. 16266/9 u površini od 9 m2 koja se otpisuje u posjedovni list 1175 na posjednika Grad Novi Vinodolski.

Uređenjem imovinsko pravnog dijela postupka usklađenjem vlasništva sa stvarnim stanjem posjeda na predmetnom dijelu nekretnine ista se ima otpisati sa posjeda Grada Novog Vinodolskog i pripisati u posjed posjedniku na k.č. br. 204 k.o. Novi.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 944-01/07-10/73

Ur. broj: 2107/02-01-07-2

Novi Vinodolski, 27. prosinca 2007.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik
Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=538&mjesto=51250&odluka=72
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr