SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 43. Četvrtak, 22. studenog 2007.
GRAD NOVI VINODOLSKI
30

59.

Na temelju članka 67. stavak 4. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 19. sjednici održanoj dana 13. studenoga 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o prodaji vlasničkog udjela u MARINA NOVI d.o.o.
Novi Vinodolski

I.

Pristupa se prodaji vlasničkog udjela Grada Novi Vinodolski u MARINA NOVI d.o.o. Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1 i to vlasničkog udjela u 100% dijelu koji iznosi 4.137.200,00 kn.

II.

Prodaja vlasničkog udjela iz točke I. ove Odluke provodit će se javnim prikupljanjem ponuda, a poziv će se objaviti u domaćem dnevnom tisku Novi list.

O prodaji vlasničkog udjela u MARINA NOVI d.o.o. Novi Vinodolski obavijestit će se svi ponuditelji čije su ponude bile potpune u postupku raspisanog natječaja Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka za dodjelu koncesije za izgradnju luke posebne namjene-marine u Novom Vinodolskom (N.N. RH 73/07).

III.

Postupak prodaje provodit će Komisija za prodaju vlasničkog udjela sastavljena od devet (9) članova i to:

- Alen Bruketa, predsjednik,

- Vesna Mrzljak, član,

- Mladen Peričić, član,

- Milorad Komadina, član,

- Miljenko Žanić, član,

- Branko Blažević, član,

- Velibor Topolovec, član,

- Zlatko Pavelić, član,

- Sanja Pavelić, član.

U provođenju postupka prodaje Komisija je dužna sačiniti Poziv za prodaju vlasničkog udjela, sačiniti Ponudbenu dokumentaciju i Izjavu o povjerljivosti podataka vezanih uz Društvo sa pravom podnošenja ponuda od strane domaćih i stranih pravnih i fizičkih osoba.

Strane fizičke ili pravne osobe dužne su dostaviti prijavu na natječaj i dokumentaciju iz objavljenog poziva na hrvatskom jeziku odnosno prevedenu od strane ovlaštenog sudskog tumača na hrvatski jezik.

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je ponuda sa najvećom ponuđenom cijenom. Ukoliko više ponuditelja ponudi istu cijenu, prednost ostvaruje ponuditelj čija je ponuda ranije zaprimljena.

Zainteresirani ponuditelji dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 1.000.000,00 kn.

Ponuditelju čija ponuda bude odabrana kao najpovoljnija jamčevina se uračunava u iznos kupoprodajne cijene, a ostalim natjecateljima se jamčevina vraća u roku od 15 dana računajući od dana primitka Odluke o odabiru najpovoljnije ponude. Ukoliko odabrani ponuditelj odustane od kupnje gubi pravo na povrat jamčevine.

Rok za dostavljanje ponuda je 15 dana od dana objave natječaja, a rok za zaključenje ugovora je 15 dana računajući od dana primitka Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Na uplaćenu jamčevinu ne obračunava se kamata. Kupoprodajna cijena uplaćuje se najkasnije u roku od 8 dana računajući od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora i isključuje se mogućnost obročnog plaćanja kupoprodajne cijene.

Natjecatelji mogu odustati od svoje ponude najkasnije do dana javnog otvaranja ponuda i to podnošenjem pismenog očitovanja o odustanku ili davanjem izjave pred Komisijom prije samog otvaranja ponuda.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

IV.

Komisija iz točke II. ove Odluke izvršit će javno otvaranje ponuda.

Po okončanju postupka Komisija je dužna sastaviti Izvješće o zaprimljenim ponudama i dostaviti ga Gradskom vijeću radi donošenja Odluke o prodaji vlasničkog udjela.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 406-01/07-10/3

Ur. broj: 2107/02-01-07-6

Novi Vinodolski, 13. studenoga 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milorad Komadina dipl. iur., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=526&mjesto=51250&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr