SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 43. Četvrtak, 22. studenog 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

115.

Na temelju članka 35. točka 5. i članka 53. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), a u svezi s člankom 344. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), članka 17. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (»Narodne novine« broj 141/06), članka 10. Pravilnika o unutarnjoj reviziji proračunskih korisnika (»Narodne novine« broj 150/05) i članka 28. točka 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01, 10/ 06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na sjednici 22. studenoga 2007. godine donijela

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravih odjela
i službi u Primorsko-goranskoj županiji

Članak 1.

U Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih odjela i službi u Primorsko-goranskoj županiji (»Službene novine« broj 19/06, 4/07 i 35/07), članak 6. mijenja se i glasi:

»Članak 6.

U Županiji se radi obavljanja poslova iz članka 2. ove Odluke ustrojavaju upravni odjeli i službe i to:

1. Kabinet župana, kao služba

2. Ured Županije, kao služba

3. Upravni odjel za proračun i financije

4. Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša

5. Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb

6. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

7. Upravni odjel za upravljanje imovinom i opće poslove

8. Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze

9. Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu

10. Ured unutarnje revizije, kao služba

Članak 2.

U članku 9., iza podstavka 23. dodaju se podstavci 24., 25. i 26. koji glase:

. sudjeluje u izradi Strategije i programa održivog razvoja Županije te predlaže normativne i financijske instrumente koji će podržavati održivost razvoja

. uspostavlja jedinstvene indikatore održivosti radi mogućnosti objektivnog praćenja napretka na lokalnom i državnom nivou

. osmišljava i predlaže razvojne projekte i programe održivog razvoja od posebne važnosti za Županiju (promet - energetika - voda)

Članak 3.

U članku 9a), stavku 2., podstavak 2. i 8., brišu se.

U podstavku 3., koji sada postaje podstavak 2., riječi »Grada Delnice«, zamjenjuje se riječima »gradova Delnice, Čabar i Vrbovsko«.

Članak 4.

Zadužuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da izradi i objavi pročišćeni tekst Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih odjela i službi u Primorsko-goranskoj županiji.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/07-02/87

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-3

Rijeka, 22. studenoga 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=526&mjesto=00001&odluka=115
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr