SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 30. Petak, 3. kolovoza 2007.
OPĆINA DOBRINJ
32

32.

Na temelju članka 75. stavak 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 107/95 i 150/05) i članka 33. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 3/06) i članka 27. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 11/06) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 15. sjednici održanoj dana 27. srpnja 2007. godine, donosi

ODLUKU
o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda
na području Općine Dobrinj

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i određuje način odvodnje otpadnih voda na području općine Dobrinj u cilju zaštite čovjekove okoline, posebno izvorišta pitkih voda i mora od zagađivanja, a radi mogućnosti njihova korištenja. Odluka sadržava osobito: odredbe o načinu odvodnje otpadnih voda, obvezu priključenja na sustav javne odvodnje otpadnih voda, uvjete i način ispuštanja otpadnih voda na područjima na kojima nije izgrađen takav sustav, obvezu posebnog odlaganja i odstranjivanja opasnih i drugih tvari, granične vrijednosti opasnih i drugih tvari za otpadne vode i tvari koje se ispuštaju u septičke i sabirne jame te obvezu održavanja sustava javne odvodnje otpadnih voda.

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovoj Odluci imaju sljedeća značenja:

1. sustav javne odvodnje označava skup objekata i uređaja za obavljanje djelatnosti skupljanja otpadnih voda, njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanje i ispuštanje u prijemnik, te zbrinjavanje mulja koji nastaje u postupku pročišćavanja i odvodnje oborinskih voda iz naselja

2. uređaji za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) su vodne građevine s postrojenjima kojima se pročišćavaju otpadne vode iz sustava javne odvodnje prije njihova ispuštanja u prirodni prijemnik.

3. Uređaji za prethodno čišćenje otpadnih voda su građevine s postrojenjem koje ima tehnologiju kojom se uklanjaju opasne i druge tvari iz tehnoloških otpadnih voda prije njihova ispuštanja u sustav javne odvodnje.

4. Septička taložnica (jama) je građevina za prikupljanje sanitarnih otpadnih voda sa vodonepropusnim stjenkama i dnom i sastoji od tri komore, preljeva i upojnog bunara

5. Sabirna jama je jednokomorna vodonepropusna građevina bez preljeva i ispusta za prikupljanje sanitarnih i tehnoloških otpadnih voda.

6. Sanitarne otpadne vode su vode koje se ispuštaju nakon uporabe iz domaćinstva, ugostiteljstva, ustanova, vojnih objekata i drugih neproizvodnih djelatnosti

7. Tehnološke otpadne vode su vode korištene u proizvodnom procesu koje se ispuštaju iz farmi, industrijskih postrojenja i pri drugoj proizvodnji, a ispuštaju se nakon završenog određenog tehnološkog procesa.

Članak 2.

Otpadnim vodama u smislu ove Odluke smatraju se:

1. sanitarne otpadne vode, tj. vode iz kućanstva, turističkih objekata, ugostiteljstva i sl.,

2. industrijske otpadne vode, koje su nastale kao posljedica tehnološkog procesa u industriji, zanatstvu i drugim djelatnostima,

3. oborinske vode, kao posljedica kiše, snijega i pranja ulica.

Članak 3.

Otpadne vode odvode se putem posebnih sustava koji mogu biti:

1. sustav javne odvodnje Dobrinj koji je prema načinu odvodnje razdjelnog tipa,

2. sustav interne odvodnje,

3. sustav oborinske odvodnje.

Članak 4.

Sustavi odvodnje iz članka 3. ove Odluke moraju biti izgrađeni i održavani na način da osiguraju pravilnu i sigurnu odvodnju i pročišćavanje proračunatih količina otpadnih voda, a grade se i koriste prema važećim zakonima i propisima, vodopravnim uvjetima i aktima društva kojem je povjereno upravljanje sustavom javne odvodnje.

Članak 5.

Sastav voda, koje se odvode sustavom javne odvodnje i konačno ispuštaju u prirodni prijemnik - more, mora ispunjavati uvjete kakvoće utvrđene zakonskim propisima i drugim propisima donesenim na temelju zakona te aktima nadležnih tijela.

Članak 6.

Korisnikom sustava javne odvodnje u smislu ove Odluke smatra se svaka pravna ili fizička osoba, koja je vlasnik ili na koju je pravo korištenja ili upravljanja nekretninom prenio vlasnik, a koristi vodu iz javne vodovodne mreže ili bilo kojeg izvora (vrelo, bunar i si.), a priključen je na sustav javne odvodnje.

Članak 7.

Korisnik sustava javne odvodnje je obavezan plaćati cijenu za korištenje sustava javne odvodnje. Cijena korištenja sustava javne odvodnje određuje se prema količini utrošene vode u kubičnim metrima registriranoj na vodomjeru i prema važećoj cijeni utvrđenoj cjenikom komunalnih usluga.

II. NAČIN ODVODNJE OTPADNIH VODA

1. SUSTAV JAVNE ODVODNJE

Članak 8.

Djelatnost odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, te crpljenje, odvoz i zbrinjavanje otpadnih voda i mulja je komunalna djelatnost, od posebnog društvenog interesa, koju obavlja ovlašteno komunalno društvo PONIKVE d.o.o. Krk

Komunalno društvo PONIKVE d.o.o. Krk (u daljnjem tekstu: Komunalno društvo) dužno je trajno i kvalitetno obavljati navedene komunalne djelatnosti, osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti.

Članak 9.

Sustav javne odvodnje sačinjavaju objekti i uređaji koji služe za sakupljanje, pročišćavanje i ispuštanje voda iz sustava interne odvodnje.

Članak 10.

Kad sustav javne odvodnje prolazi kroz vodozaštitne zone, na tim dijelovima sustava vodopravnim uvjetima određuju se posebni uvjeti gradnje i mjere zaštite.

Članak 11.

Otpadne vode koje se odvode sustavom javne odvodnje ispuštaju se u prijemnik nakon što su pročišćene do stupnja određenog propisima, odnosno ispuštaju se na način koji zadovoljava propisane normative.

2. SUSTAV INTERNE ODVODNJE

Članak 12.

Sustav interne odvodnje u vlasništvu je vlasnika nekretnine.

Sustav interne odvodnje sačinjavaju objekti i uređaji za sakupljanje i pročišćavanje otpadnih voda iz objekata te za odvodnju sakupljenih voda do kontrolnog okna na spoju sa sustavom javne odvodnje.

Članak 13.

Sustav interne odvodnje mora biti izgrađen i održavan na način:

- da se isključi mogućnost onečišćenja okoliša razlijevanjem otpadnih voda po površini ili prodiranjem zagađenih voda u podzemne slojeve,

- da se spriječi prenošenje zaraznih bolesti,

- da je zaštićen od djelovanja usporene vode u sustavu javne odvodnje.

Članak 14.

Na područjima gdje nije izgrađen sustav javne odvodnje, ovisno od Odluke o zonama sanitarne zaštite za predmetno područje, a na temelju utvrđenih uvjeta obvezna je izgradnja sabirnih jama ili septičkih taložnica.

Posebne uvjete iz stavka 1. ovog članka utvrđuje Komunalno društvo ili Hrvatske vode.

Članak 15.

Prije projektiranja sustava interne odvodnje vlasnik odnosno korisnik nekretnine dužan je od Komunalnog društva ishoditi posebne uvjete i suglasnost za odvodnju otpadnih voda na projektnu dokumentaciju.

3. SUSTAV OBORINSKE ODVODNJE

Članak 16.

Sustavom oborinske odvodnje upravlja Općina Dobrinj pridržavajući se važećih zakonskih i drugih općih propisa, te posebno odredaba ove Odluke.

Članak 17.

Oborinske i površinske vode s neizgrađenog građevinskog zemljišta, zelenih površina i javno-prometnih površina, ako su kanalizirane putem otvorenih ili zatvorenih kanala, mogu se ispuštati u obalno more samo preko pjeskolova ili ugrađenih slivnika s taložnikom te hvatača za masti i ulja.

Članak 18.

U sustav oborinske odvodnje ne smiju se ispuštati:

1. sanitarne otpadne vode,

2. industrijske otpadne vode.

III. UVJETI ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA

Članak 19.

Otpadne vode koje su agresivne, toksične ili su zagađene patogenim klicama, virusima ili su radioaktivne, pročišćavaju se i neutraliziraju putem posebnih uređaja za pročišćavanje prije priključenja na sustav javne odvodnje.

Prije ispuštanja u javnu kanalizaciju prethodno se pročišćavaju tehnološke u kojima koncentracije opasnih i drugih tvari u otpadnoj vodi prekoračuju granične vrijednosti određene Pravilnikom o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (»Narodne novine« broj 40/99, 6/01 i 14/01).

Članak 20.

U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati otpadne vode i tvari kojima se ugrožava predviđeni hidraulički režim toka odvodnje otpadnih voda, vodonepropusnost cjevovoda, rad kanalizacijskih crpki, tekući nadzor i održavanje objekata kanalizacije ili povećavaju troškovi eksploatacije, kao i tvari koje miješanjem s prijemnikom stvaraju taloge.

Članak 21.

Otpadne vode i tvari iz članka 20. ove Odluke su:

1. oborinske vode,

2. krute i viskozne tvari, koje same ili u kontaktu s drugim tvarima mogu prouzročiti smetnje u protoku vode kroz kanalizacijske cijevi ili druge smetnje u radu kanalizacijskih objekata i uređaja, kao što su: pepeo, drozga, slama, otpaci i strugotine metala, plastike, drva, stakla, krpe, perje, dlake, meso, životinjske utrobe, vapneni mulj, ostaci vapna, otpad od proizvodnje piva, konzervi i destilacija, ostaci kemikalija, boja i sl., taloži koji nastaju pri pročišćavanju vode, cementni mulj, ostaci betona kod proizvodnje betona, tvari koje nastaju čišćenjem i održavanjem betonara, asfaltnih baza i dr.,

3. kisele, alkalne, agresivne i ostale štetne tvari koje nepovoljno djeluju na materijal od kojega su izgrađene kanalizacijske cijevi, objekti i uređaji kanalizacijskog sustava,

4. tvari koje same ili u kontaktu s drugim tvarima mogu izazvati smetnje i opasnost po zdravlje ili život ili sprječavati ulaz u kanale, objekte i uređaje radi održavanja i popravka kao što su: zapaljive i eksplozivne tekućine, štetni ili smrdljivi plinovi (sumporovodik, sumporni dioksid, dušikovi oksidi, cijanidi, klor i sl.),

5. patogene bakterije ili virusi,

6. radioaktivne tvari,

7. ostale štetne tvari.

Članak 22.

Korisnik sustava javne odvodnje obvezan je posebno odlagati i odstranjivati opasne i druge tvari u skladu s odredbama posebnih propisa.

Članak 23.

Prije ispuštanja u sustav javne odvodnje pročišćavaju se i neutraliziraju ove otpadne vode:

1. vode sa površina uređenih za pranje vozila, iz mehaničarskih i bravarskih radionica za popravak motornih i drugih vozila, te iz javnih garaža - preko taložnica za krute tvari i separatora za masti, ulja i tekuća goriva,

2. vode iz industrijskih pogona, zanatskih radionica, klaonica, poljoprivrednih i šumarskih gospodarstava i pogona koji u svom tehnološkom procesu imaju otpatke krutih i ljepljivih tvari koje bi svojim taloženjem mogle štetno djelovati na sustav odvoda - preko taložnica i odgovarajućih separatora,

3. industrijske otpadne vode koje su agresivne, toksične ili vode zagađene patogenim klicama ili virusima, a koje bi mogle utjecati na promjene fizikalnog, kemijskog ili biološkog sustava vode tako da ova može svojim djelovanjem oštetiti sustav javne odvodnje, ugroziti zdravlje i život radnika zaposlenih na čišćenju i popravku sustava odvodnje i drugih građana te dovesti do onesposobljavanja uređaja za pročišćavanje voda - preko posebno izgrađenih i u pogonu provjerenih uređaja za pročišćavanje voda (predkondicioniranje otpadnih voda),

4. vode iz skladišta i pogona koji u svom tehnološkom procesu uskladištavaju ili koriste ulja, masti, boje, lakove, tekuća goriva, otapala i slične materije specifično lakše od vode - preko odgovarajućih odjeljivača,

5. vode iz rashladnih sustava koje nisu u direktnoj vezi s tehnološkim procesom i koje osim povišenja temperature nisu primile nikakva dodatna fizička ili kemijska onečišćenja, ako su toplija od 45oC - preko odgovarajućih rashladnih uređaja,

6. vode iz restorana i kuhinja javne ishrane, koje sadrže prekomjernu količinu masnoća, ulja, krutih i plivajućih ostataka hrane - putem odgovarajućih separatora masti i ulja,

7. radioaktivne vode - preko odgovarajućih uređaja uz redovno i sustavno praćenje i ispitivanje intenziteta radioaktivnosti.

Članak 24.

Zdravstvene, veterinarske ustanove i druga društva u čijim bi se otpadnim vodama mogle naći patogene bakterije ili virusi opasni po zdravlje i život ljudi moraju svoje otpadne vode izložiti specijalnom tretmanu - dezinfekciji prije ispuštanja u sustav javne odvodnje.

IV. UVJETI I NAČIN ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJU BEZ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE

Članak 25.

Na područjima na kojima nije sagrađen sustav javne odvodnje, otpadne se vode iz unutarnje kanalizacije odvode u septičke/sabirne jame ili se pročišćavaju na odgovarajućem uređaju.

Članak 26.

U septičke jame smiju se ispuštati samo sanitarne otpadne vode.

U sabirne jame smiju se ispuštati sanitarne i prethodno pročišćene tehnološke otpadne vode do razine za ispuštanje u sustav javne odvodnje.

Nije dozvoljeno upuštanje oborinskih i površinskih voda u septičke/sabirne jame.

Članak 27.

Granične vrijednosti opasnih i drugih tvari u tehnološkim otpadnim vodama i tvari koje se ispuštaju u sabirne jame ili pročišćavaju na odgovarajućem uređaju, moraju biti u skladu s Pravilnikom iz članka 19. ove Odluke.

Članak 28.

Septička/sabirna jama mora se nalaziti na mjestu do kojega je moguć pristup posebnim vozilima za pražnjenje sadržaja.

Članak 29.

Vlasnici, odnosno drugi zakoniti posjednici septičkih/ sabirnih jama, dužni su iste podvrći kontroli ispravnosti, a osobito na svojstvo vodonepropusnosti, po ovlaštenoj osobi, svakih 5 godina, te u roku od godine dana od dana stupanja na snagu propisa iz članka 81.a Zakona o vodama ishoditi potvrdu o sukladnosti s tehničkim zahtjevima za građevinu.

Članak 30.

Crpljenje, odvoz i zbrinjavanje otpadnih voda iz septičkih/sabirnih jama vrši fizička ili pravna osoba koja obavlja djelatnost odvodnje otpadnih voda temeljem ugovora o koncesiji.

Koncesionar je dužan voditi evidenciju o svim relevantnim podacima vezanim za crpljenje, odvoz i zbrinjavanje sadržaja septičkih i sabirnih jama.

Sadržaj septičkih i sabirnih jama odvozi se posebnim vozilima na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda koji ima prihvatnu stanicu za mulj.

V. OBVEZA PRIKLJUČENJA NA SUSTAV JAVNE ODVODNJE

Članak 31.

Sustavi interne odvodnje koji nemaju priključak na sustav javne odvodnje, a izgrađeni su prije stupanja na snagu ove Odluke, smatraju se privremenim i mogu se koristiti pod uvjetima predviđenim odredbama ove Odluke i uz pridržavanje propisa i sanitarno tehničkih normi za korištenje odnosnih objekata, te uvjeta navedenih u odobrenju za njihovu izgradnju.

Članak 32.

Nakon izgradnje sustava javne odvodnje, vlasnik odnosno korisnik sabirne jame ili septičke taložnice dužan je izgraditi kanalizacijski priključak na sustav javne odvodnje.

Izgrađenu internu kanalizaciju vlasnik odnosno korisnik nekretnine dužan je priključiti na sustav javne odvodnje:

- individualni stambeni objekat u roku od 12 mjeseci

- poslovni objekat u roku od 6 mjeseci.

Ukoliko u navedenom roku korisnik ne priključi objekat na sustav javne odvodnje, priključenje objekta izvršit će se u skladu s odredbama Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda u općini Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 14/07 i 22/07)

Nakon priključenja sustava interne odvodnje na sustav javne odvodnje, vlasnik odnosno korisnik nekretnina dužan je sve dosadašnje instalacije i uređaje koji se više neće koristiti odstraniti i sanirati.

VI. SASTAV OTPADNIH VODA KOJE SE ISPUŠTAJU U SUSTAV JAVNE ODVODNJE

Članak 33.

Granične vrijednosti pokazatelja i dopuštene koncentracije opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama koje se ispuštaju u sustav javne odvodnje utvrđene su Pravilnikom o graničnim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama te drugim aktima donesenih sukladno Pravilniku.

Članak 34.

Komunalno društvo je obvezno i vršiti nadzor nad kakvoćom otpadnih voda koje se upuštaju u sustav javne odvodnje, na trošak korisnika i na način određen važećim propisima i ovom Odlukom.

Redovnim analizama provjerava se kakvoća otpadnih voda koje korisnici upuštaju u sustav javne odvodnje. Analize obuhvaćaju fizikalna, kemijska, bakteriološka i biološka svojstva otpadnih voda, ovisno o tipu otpadne vode i tehnološkom procesu.

Članak 35.

Uzorak otpadne vode se uzima u kontrolnom oknu interne kanalizacije ili na mjestu koje odredi predstavnik uprave nadležan za poslove vodoprivrede ili sanitarne inspekcije, predstavnik Trgovačkog društva ili predstavnik organizacije kojoj su povjereni poslovi zaštite voda i mora od zagađivanja.

Uzimanje uzoraka otpadnih voda za kontrolne analize obavljaju stručne osobe ovlaštenog laboratorija u prisutnosti odgovorne osobe korisnika interne ili javne kanalizacije.

Članak 36.

Ako se temeljem rezultata kontrolnih analiza utvrdi da sastav otpadnih voda ne zadovoljava kvalitetu propisanu važećim zakonskim propisima, Pravilnikom i vrijednostima uvjetovanih vodoprivrednom dozvolom pojedinog korisnika kanalizacije, primjenjuju se zaštitne kaznene mjere u skladu sa Zakonom o vodama i odredbama ove Odluke.

VII. ODRŽAVANJE SUSTAVA JAVNE ODVODNJE

Članak 37.

Komunalno društvo koje upravlja sustavom javne odvodnje dužno je redovito održavati sustav javne odvodnje na način da je neprekidno u funkciji.

Članak 38.

Komunalno društvo koje upravlja sustavom javne odvodnje nije odgovorno za štete nastale uslijed:

- više sile (neuobičajeno visokog nivoa mora, padalina, potresa i sl.)

- većih pogonskih i tehničkih smetnji izazvanih bez krivnje Društva.

U slučajevima iz prethodnog stavka društvo je dužno poduzeti sve tehničke mjere kako bi se u što kraćem roku normalizirala odvodnja otpadnih voda.

Članak 39.

Kod predviđenih obustava odvodnje otpadnih voda, Komunalno društvo je dužno o tome unaprijed obavijestiti korisnike sustava javne odvodnje, putem sredstava javnog obavješćivanja.

Članak 40.

O dužem prekidu obavljanja djelatnosti Komunalno društvo je dužno izvijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj.

VIII. KAZNENE ODREDBE

Članak 41.

Novčanom kaznom od 100,00 do 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja sustave odvodnje izgradi i koristi protivno odredbama članaka 4., 5., 11., 20., 21., 23. i 24. ove Odluke.

Članak 42.

Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. koja ne vrši analize sastava otpadnih voda koje ispušta u sustav javne odvodnje i ne dostavlja rezultate izvršene analize nadležnim organima,

2. koja onemogući vršenje analize sastava otpadnih voda koje ispušta u sustav javne odvodnje i ne sprovede zaštitne mjere koje odredi nadležni organ,

3. koja sustave odvodnje izgradi i koristi protivno odredbama članaka 4., 5., 11., 20., 21., 23. i 24. ove Odluke,

Novčanom kaznom od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz prethodnog stavka i odgovorna osoba.

Članak 43.

Novčanom kaznom od 1.500,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja izgradi sustav interne odvodnje, sabirnu jamu ili septičku taložnicu za ispuštanje otpadnih voda protivno članku 13., 14. i 25. ove Odluke.

Novčanom kaznom od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz prethodnog stavka i odgovorna osoba.

Članak 44.

Novčanom kaznom od 500,00 do 1.500,00 kuna kaznit će se za prekršaj Komunalno društvo ako priključi na sustav javne odvodnje korisnika suprotno odredbama članaka 4. i 5. ove Odluke.

Novčanom kaznom od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz prethodnog stavka i odgovorna osoba u Društvu.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 45.

Postojeći sustavi interne odvodnje ako nisu izvedeni u skladu s odredbama ove Odluke moraju vlasnici odnosno korisnici o svom trošku uskladiti s odredbama ove Odluke u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu iste, ako drugim propisima nije predviđen drugi rok.

Članak 46.

Društvo će tehnička pitanja u vezi s korištenjem sustava javne odvodnje i pružanja komunalnih usluga odrediti posebnim Pravilnikom.

Članak 47.

Ova Odluka stupa na snagu danom suglasnosti Hrvatskih voda, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-29/15

Ur. broj: 2141-04-07-01-1

Dobrinj, 27. srpnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=513&mjesto=51514&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr