SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 23. Utorak, 12. lipnja 2007.
GRAD NOVI VINODOLSKI
30

35.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01 i 79/06), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj: 33/01, 60/01 i 129/05), članaka 12 i 23. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/ 00, 32/02 i 100/04) i članka 19. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine« broj 24/01 i 18/03) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog, na 16. sjednici održanoj dana 29. svibnja 2007. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da:

- dio k.č. br. 1673/5, cesta površine 87 čhv u zemljišnim knjigama upisana u z.k. ul. 3243/a vlasništvo Grada Novog Vinodolskog, u katastarskom operatu cesta površine 313,00 m2 upisana u posjedovnom listu 1176 Javno dobro putevi i vode u površini od 1 čhv odnosno 4,00 m2, prema Geodetskom elaboratu Samostalne geodetske radnje Mate Dražić iz Crikvenice, broj: 8-21/2001. od 19.02.2001. godine , ovjerenom Lokacijskom dozvolom Klasa: UP/Io-350-05/01-01/184., sastavni dio k.č. br. 841/2, dvor površine 31 čhv (112,00 m2) ne predstavlja javno dobo u općoj uporabi - dio ceste već dio okućnice obiteljske kuće sagrađene na k.č. br. 841/1 sve k.o. Novi.

Članak 2.

Nekretnina iz članka 1. ove Odluke temeljem iste se isključuje iz opće uporabe kao javno dobro u općoj uporabi, otpisuje iz posjedovnog lista 1176 Javno dobro putevi i vode na način da se površina k.č. br. 1673/5 sa 313,00 m2 smanjuje za isključeni dio od 4,00 m2 tako da sada k.č. br. 1673/5 u posjedovnom listu 1176 k.o. Novi ima površinu od 309,00 2 uz istovremeno spajanje navedenog dijela nekretnine sa k.č. br. 841/2 i dijelom k.č. br. 1673/1 i pripis površina u k.č. br. 841/2, dvor površine 112,00 m2 u posjedovni list 1175 k.o. Novi posjedniku Gradu Novom Vinodolskom, Trg Vinodolskog zakona 1.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 944-01/07-10/22

Ur. broj: 2107/02-01-07-2

Novi Vinodolski, 30. svibnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik
Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=506&mjesto=51250&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr