SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 23. Utorak, 12. lipnja 2007.
GRAD NOVI VINODOLSKI
30

31.

Na temelju članka 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« RH broj 26/03 i 82/04) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 18/03, 23/05 i 7/06) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 16. sjednici održanoj 29. svibnja 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o Izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na
komunalnu infrastrukturu

Članak 1.

Članak 2. (Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/04), u daljem tekstu Odluke, mijenja se i sada glasi:

Priključenje na objekte i uređaje vodoopskrbe i odvodnje otpadnih i oborinskih voda (u daljem tekstu: priključenje) u smislu odredbi ove Odluke smatra se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture od javne mreže do mjernog uređaja svake pojedine uporabne cjeline, odnosno revizionog okna građevine.

Pod građevinom se smatra obiteljska kuća, višestambena građevina (kolektivna izgradnja) poslovna građevina i druge građevine koji podliježu obvezi dobivanja akta temeljem kojeg se može graditi.

Obveznik priključenja je vlasnik građevinske čestice, vlasnik građevine ili investitor gradnje, ili suvlasnici pojedinih dijelova građevine sa naznakom posebnih diejelova građevine za višestambene građevine (kolektivna izgradnja), poslovne i višenamjenske građvine za koje postoje tehničko- tehnološki uvjeti priključenja na komunalnu infrastrukturu iz stavka 1. ovog članka.

U daljem tekstu Odluke riječi »stranka, vlasnik građevine, investitor gradnje ili suvlasnici zgrade izgrađene po građevinskoj dozvoli prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 82/04) zamjenjuje se riječju »obveznik«.

Članak 2.

U članku 4. stavci 1. 2. i 3. se mijenjaju i sada glase:

»Postupak priključenja na objekte za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda, za koje je priključenje obavezno pokreće se podnošenjem pisanog zahtjeva obveznika, vlasnika građevinske čestice, vlasnika građevine ili investitora gradnje, ili suvlasnika pojedinih dijelova građevine sa naznakom posebnih dijelova građevine po parcelacionom elaboratu ovjerenom od strane nadležnog tijela, njihovom površinom ili njihovom namjenom potpisan po investitoru ili svim suvlasnicima zgrade za građevine iz članka 8. i 10. ove Odluke.

Zahtjev u smislu stavka 1. ovog članka, mora se podnijeti trgovačkim društvima iz članka 3. ove Odluke, pravovremeno, prije početka uporabe građevine ili po primitku obavijesti trgovačkih društava o stvorenim tehničko-tehnološkim uvjetima priključenja za građevine koje su već izgrađene.

Uz zahtjev za priključenje prilaže se dokaz o pravu vlasništva kopija katastarskog plana odnosne čestice sa ucrtanom građevinom, konačni akt temeljem kojeg se može graditi, potvrda Upravnog odjela za komunalnu djelatnost o plaćenom komunalnom doprinosu za građevinu koja se priključuje.«

Članak 3.

U članka 5. iza stavka 1.dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»obvezniku priključenja može se odobriti obročno plaćanje troškova iz stavka 1. ovog članka sukladno kriterijima koje utvrđuje Nadzorni odbor komunalnog društva«.

Članak 4.

Iza članka 14. dodaje se ovi članak 14.a koji glasi:

»Ako obveznici priključenja iz članka 4. ove Odluke po primitku tehničko tehnoloških uvjeta priključenja od stane komunalnih društava iz članka 3. ove Odluke u roku od 30 dana ne podnesu zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu, komunalna društva provest će postupak i donijeti rješenje po službenoj dužnosti o obvezi priključenja.

Rješenje o obvezi priključenja obavezno sadrži:

- podatke o vlasniku građevinske čestice, građevine ili investitoru gradnje,

- podatke o građevini (adresa, katastarsku odnosno zemljišnoknjižnu oznaku, namjenu građevine, akt temeljem kojeg je izgrađena),

- tehničko tehnološke uvjete za priključenje,

- rokove za priključenje na komunalnu infrastrukturu,

- visina, način i rokovi plaćanja naknade za priključenje iz čl. 17. ove Odluke, prema računu komunalnog društva koji je sastavni dio rješenja,

- visina, način i rokovi plaćanja troškova priključenja iz čl. 15. ove Odluke, prema računu komunalnog društva koji je sastavni dio rješenja.

Izvršno rješenje o obvezi priključenja na komunalnu infrastrukturu iz stavka 1. ovog članka izvršava komunalno društvo kojem je Grad prenio javne ovlasti u smislu odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu, po pravilima općeg upravnog postupka.

Jedan primjerak izvršnog rješenja komunalna društva dužna su dostaviti na znanje Upravnom tijelu Grada.«

Članak 5.

Stavak 1. točka 2. članka 17. mijenja se i sada glasi:

»Višestambene građevine sa pomoćnim građevinama (kolektivna izgradnja) koje se grade na istoj građevinskoj parceli - 100% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini po pojedinom priključku na vodoopskrbni sustav, odnosno po samostalnoj uporabnoj cjelini građevine utvrđenoj aktom temeljem kojeg se može graditi, za priključenje na sustav odvodnje«.

»Višestambene građevine sa pomoćnim građevinama (kolektivna izgradnja), ili višenamjenske građevine koje su izgrađene po građevinskoj dozvoli na istoj građevinskog čestici prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o komunalnom gospodarstvu 82/04), a za koje su naknadno stvoreni uvjeti tehničko tehnološkog priključenja na javni sustav odvodnje - 60% prosječne bruto plaća u Republici hrvatskoj u prethodnoj proračunskoj godini po samostalnoj uporabnoj cjelini za priključenje na sustav vodoopskrbe po svakoj samostalnoj uporabnoj cjelini«.

Članak 6.

U istom članku stavku 3. iza riječi »proračunskih prihoda« briše se točka te dodaje:

»i GKTD »Ivanj« d.o.o. za potrebe navodnjavanja javnih zelenih površina i parkova, te komunalna društva za potrebe priključenja vlastitith komunlnih objekata«.

Članak 7.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 363-02/07-01/36

Ur. broj: 2107/02-01-07-3

Novi Vinodolski, 30. svibnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=506&mjesto=51250&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr