SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 22. Petak, 1. lipnja 2007.
GRAD NOVI VINODOLSKI
25

25.

Na temelju članka 15. Odluke o uređenju prometa na području Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 18/03), članka 6. Poslovnika gradskog poglavarstva Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01 i 13/02) Poglavarstvo Grada, na 35. sjednici održanoj dana 18. svibnja 2007. godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o općim uvjetima organizacije i naplate parkiranja
na javnim parkiralištima Grada Novi Vinodolski

Članak 1.

Ovim Zaključkom o organizaciji naplate na javnim parkiralištima Grada Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu: Zaključak) utvrđuju se parkirališna mjesta na kojima se vrši naplata parkiranja, način povjeravanja parkirališnih mjesta uz naplatu na upravljanje i organizaciju naplate, visina naknade i rok i način korištenja sredstava ostvarenih naplatom parkiranja.

Parkirališna mjesta na javnim parkiralištima iz stavka 1. ovog članka označavaju se horizontalnim oznakama plave boje.

Članak 2.

Naplata naknade za parkiranje vozila obavlja se na uličnim i na zatvorenim javnim parkiralištima na području Grada Novog Vinodolskog na sljedećim lokacijama:

1. JURKOVO II - zatvoreno parkiralište

2. BRAJDA I - otvoreno parkiralište

3. VINODOLSKA - ulično parkiralište

4. TRŽNICA - zatvoreno parkiralište

5. CENTAR II (kod škole) - zatvoreno parkiralište

6. LUKAVICE - zatvoreno parkiralište

7. LUKA I. - otvoreno parkiralište

Članak 3.

Organizaciju naplate, te naplatu na parkirališnim mjestima iz članka 2. ovog Zaključka vrši GKTD »Ivanj« d.o.o. (u daljem tekstu: Ivanj).

Naknada za parkiranje vozila na javnim parkiralištima plaća se radnim danom, subotom i nedjeljom

1. u kalendarskom razdoblju od 01.05. do 30.09. tekuće godine, a

- u vremenu od 07,00 do 24,00 sata na parkiralištima BRAJDA I, CENTAR II (kod škole), TRŽNICA;

2. u kalendarskom razdoblju od 01.06. do 30.09. tekuće godine,

- u vremenu od 07,00 do 24,00 sata na parkiralištima LUKA I., JURKOVO II., VINODOLSKA

- u vremenu od 08,00 do 21,00 sati na parkiralištu LUKAVICE,

Članak 5.

Naknada za parkiranje za vozila invalidnih osoba definiranih Pravilnikom o znaku pristupačnosti (»Narodne novine« broj 16/05), na mjestima označenim za invalide ne plaća se na svim parkiralištima.

Članak 6.

Visina naknade za parkiranje putničkog vozila, kombi i teretnog vozila do 1,5 tona nosivosti, te motocikla i njegovih prikolica, za koje je dozvoljeno parkiranje na javnim parkiralištima iz točke 2. ovog Zaključka, određuje se kako slijedi:

1. Parkirališta Centar II-škola, LUKA I., BRAJDA I, VINODOLSKA, JURKOVO II, 4,00 kune po satu.

2. parkiralište TRŽNICA 4,00 kune prvi sat, 6,00 kuna svaki naredni sat

3. parkiralište Lukavice: 3,00 kune po satu,

U visini naknade za parkiranje uključen je porez na dodatnu vrijednost.

Parkiranja na javnim parkiralištima pod naplatom je ograničeno na dva (2) sata, izuzev za parkiralište LUKAVICE koje je vremenski neograničeno.

Članak 7.

Naplata naknade za parkiranje na javnom parkiralištu vrši se putem parkirne karte.

Parkirna karta na uličnom parkiralištu kupuje se na parkirnom automatu.

Parkirna karta na zatvorenom parkiralištu kupuje se na ulaznom automatu, a plaćanje se vrši kod naplatničara u naplatnoj kućici.

Parkirna karta vrijedi samo za parkiralište za koje je kupljena.

Članak 8.

Parkirna karta sadrži sljedeće podatke:

- skraćenu oznaku komunalnog društva koje obavlja naplatu,

- serijski, odnosno, redni broj karte,

- datum izdavanja,

- vrijeme početka parkiranja,

- vrijeme trajanja parkiranja,

- obavijest o načinu isticanja parkirne karte,

- cijenu parkiranja.

Članak 9.

Parkirna karta je dokaz o zaključenom ugovoru o korištenju parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu na osnovu koje korisnik ostvaruje pravo korištenja javnog parkirališta za koje je kupio kartu u okviru dopuštenog vremena trajanja parkiranja.

Korisnik parkirališnog mjesta na javnom uličnom parkiralištu obvezan je kupljenu parkirnu kartu vidljivo istaknuti s unutrašnje strane vjetrobranskog stakla vozila.

Članak 10.

Korisnik parkirališta čini povredu ugovora o parkiranju ako:

- ne istakne kupljenu parkirnu kartu s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila,

- prekorači dopušteno vrijeme trajanja parkiranja više od 15 minuta,

- ne koristi ispravnu parkirnu kartu,

- ne koristi parkirališno mjesto sukladno utvrđenoj prometnoj signalizaciji,

- koristi javno parkiralište bez parkirne karte.

Članak 11.

Kontrolu parkiranja vozila na javnom parkiralištu pod naplatom obavlja ovlaštena osoba Ivanj-a.

Za povredu odredbi ovog Zaključka odgovara vlasnik vozila.

Članak 12.

Za povredu ugovora iz članka 10. ovog Zaključka, osim naknade za parkiranje, plaća se jedinstvena ugovorna kazna u iznosu od 100,00 kuna po jednom od prekršaja.

Nalog za plaćanje ugovorne kazne izdaje osoba ovlaštena za kontrolu parkiranja, te ga, na odgovarajući način, pričvršćuje na vozilo.

Korisnik parkiranja ima pravo podnijeti pisani prigovor na nalog za plaćanje ugovorne kazne Ivanj-u u roku od 8 (osam) dana od dana izdavanja naloga. Ivanj je dužan odgovoriti na prigovor u roku od 3 (tri) dana od dana primitka prigovora.

Članak 13.

Korisnik parkiranja dužan je postupiti po primljenu nalogu iz članka 12. ovog Zaključka i platiti ugovornu kaznu u roku od 8 (osam) dana na način naznačen u nalogu, odnosno u roku od 8 (osam) dana od dana primitka odgovora na prigovor.

Ugovorna kazna se može platiti uplatnicom, kod ovlaštenog naplatničara i u naplatnoj kućici.

Članak 14.

Ako korisnik parkiranja ne postupi u roku po nalogu izdanom u skladu s člankom 13. ovog Zaključka, dužan je, pored iznosa iz naloga, platiti trošak opomene po nalogu za plaćanje ugovorne kazne koji iznosi 20,00 kn.

Ako korisnik parkiranja ne postupi sukladno stavku 1. ovog članka, Ivanj će protiv njega pokrenuti sudski postupak.

Članak 15.

Ivanj pozvat će vlasnika vozila koje nije parkirano u skladu s odredbama ovog Zaključka neprekidno duže od 8 (osam) dana, da vozilo ukloni.

Ukoliko vozilo ne bude uklonjeno u daljnjem roku od 8 (osam) dana, Ivanj će vozilo premjestiti na odgovarajuću lokaciju o trošku vlasnika.

Troškove parkiranja iz stavka 1. i 2. ovog članka, kao i troškove premještanja Ivanj će naplatiti od vlasnika vozila sukladno odredbama članka 13. i 14. ovog Zaključka

Članak 16.

Na javnim parkiralištima iz članka 1. ovog Zaključka povlaštenu kartu za parkiranje izdaje Ivanj

- fizičkoj osobi koja ima prebivalište u neposrednoj blizini parkirališta,

- fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje poslovne djelatnosti ili pravnoj osobi koja posluje na adresi u neposrednoj blizini parkirališta.

Fizičkoj osobi, vlasniku vozila iz stavka 1. ovog članka izdaje se najviše jedna povlaštena karta po stambenoj jedinici na kojoj ima prijavljeno prebivalište, što dokazuje osobnom iskaznicom, te prometnom dozvolom.

Fizičkoj ili pravnoj osobi iz stavka 1. ovog članka povlaštena karta izdaje se prema broju službenih vozila što dokazuje izvodom iz sudskog, odnosno obrtnog registra i prometnom dozvolom.

Povlaštena karta može iz stavka 1. ovog članka koristiti sa za sva parkirališta pod naplatom.

Članak 17.

Povlaštena parkirna karta iz članka 16. ovog Zaključka izdati će se korisniku koji nema dospjelih dugovanja s osnova povrede obveza iz ugovora o parkiranju iz članka 9. ovog Zaključka što korisnik dokazuje potvrdom Ivanj-a.

Povlaštenu parkirnu kartu korisnik može koristiti isključivo za vozilo za koju je izdana.

Članak 18.

Visina mjesečne povlaštene naknade za parkiranje vozila fizičke osobe određuje se u iznosu od 100,00 kuna.

Visina mjesečne povlaštene naknade za parkiranje vozila fizičke osobe koja obavlja poslovnu djelatnost iz članka 16. stavka 3. ovog Zaključka određuje se u iznosu od 150,00 kuna,

Visina mjesečne povlaštene naknade za parkiranja vozila pravne osobe iz članka 16. stavka 3. ovog Zaključka određuje se u visini od 300,00 kn.

Članak 19.

Na javnim parkiralištima (pod naplatom i bez naplate) Poglavarstvo Grada za tekuću kalendarsku godinu neće odobriti rezervaciju parking mjesta, izuzev na parkiralištu BRAJDA koje je bez naplate i to:

- za potrebe FINE u vrijeme dostave novca - 1 parking mjesto,

- za službena vozila Grada - 4 parking mjesta

Članak 20.

Ivanj d.o.o. se obavezuje do mjeseca listopada kalendarske godine dostaviti izvješće o ostvarenom prihodu prema ovom Zaključku i predložiti način korištenja ostvarenog prihoda.

Članak 21.

Stupanjem na snagu ovog Zaključka stavlja se izvan snage Zaključak o općim uvjetima organizacije i naplate parkiranja na javnim parkiralištima Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« PGŽ broj 40/06).

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 340-01/07-01/13

Ur. broj: 2107/02-03-07-3

Novi Vinodolski, 21. svibnja 2007.

POGLAVARSTVO GRADA NOVI VINODOLSKI

Gradonačelnik

Oleg Butković, dipl. ing., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=505&mjesto=51250&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr