SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 20. Petak, 18. svibnja 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

51.

Na temelju članka 18. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama («Narodne novine« broj 158/03, 100/04 i 141/06), članka 14. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru («Narodne novine« broj 23/04, 101/04 i 39/06) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/04), Županijsko poglavarstvo je na 65. sjednici održanoj 10. svibnja 2007. godine, donijelo

ODLUKU
o javnom prikupljanju ponuda za davanje
koncesije na pomorskom dobru za plažu
»Gradsko kupalište« u Crikvenici

SADRŽAJ KONCESIJE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se javno prikupljanje ponuda za koncesiju na pomorskom dobru na području Grada Crikvenice i to plaža »Gradsko kupalište«, u svrhu obavljanja gospodarskih djelatnosti koje se odnose na iznajmljivanje sredstava, sportsko - rekreacijske sadržaje, ugostiteljstvo i trgovinu u lako uklonjivim objektima, s mogućnošću ograđivanja i naplate ulaza na plažu, uz obveznu rekonstrukciju sanitarnih čvorova u roku od tri godine od dana potpisivanja ugovora o koncesiji.

PREDMET KONCESIJE

Članak 2.

Predmet koncesije je gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području Grada Crikvenice upisano u k.o. Crikvenica, zk. ul. 5913 i to: cijele k.č. 8590/2, 8549/2, 8573, 8574, 1/56, 954, 953, 941/2, 8591, 8562/7, 8562/8, 8599, 8592, 8562/6 i dio k.č. 1/63, 1/55, 8562/9, 1/60, 942/1, 929/ 3, 941/1, 960/2, 956/2, 955/2, 952/2, 950/2.

Plaža »Gradsko kupalište« koja se daje u koncesiju, ukupne je površine 46.875 m2, od čega 27.505 m2 kopnenog i 19.370 m2 morskog dijela, te je iskazana u Gauss-Kruegerovim koordinatama:

Točka

Y

X

1

5 475 176.05

5 004 169.16

2

5 475 169.26

5 004 181.86

3

5 475 268. 59

5 004 204.21

4

5 475 376.81

5 004 127.31

5

5 475 399.39

5 004 037.94

6

5 475 513.12

5 003 838.92

7

5 475 392.32

5 004 035.26

8

5 475 523.38

5 003 843.58

9

5 475 578.72

5 003 830.00

10

5 475 630.37

5 003 780.21

11

5 475 651.82

5 003 728.19

12

5 475 642.97

5 003 722.32

13

5 475 652.02

5 003 698.37

 

14

5 475 650.06

5 003 697.51

15

5 475 654.12

5 003 688.97

16

5 475 647.65

5 003 689.49

17

5 475 628.06

5 003 680.16

18

5 475 649.32

5 003 635.30

19

5 475 635.26

5 003 615.89

20

5 475 186.03

5 004 151.76

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije na kopiji katastarskog plana u mjerilu 1:500 izrađen od Gea d.o.o., Dramalj. Grafički prikaz se ne objavljuje.

ROK NA KOJI SE DAJE KONCESIJA

Članak 3.

Koncesija se daje na rok do 20 godina počevši s danom potpisa ugovora o koncesiji, uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

POČETNI IZNOS NAKNADE ZA KONCESIJU

Članak 4.

Početni iznos stalnog dijela godišnje naknade za koncesiju iznosi 703.125,00 kuna (15,00 kuna za svaki m2 zauzete površine).

Početni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade iznosi 3% od prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti i pružanjem usluga na plaži, te 1% od cijene ulaznica.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade svake dvije godine od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

OBVEZNI SADRŽAJ PONUDE

Članak 5.

Podnositelj mora uz ponudu obavezno priložiti:

1. dokaze o sposobnosti ponuditelja:

. izvadak iz registra trgovačkog suda ili obrtnica s upisanom djelatnošću za koju se traži koncesija;

. račun prihoda i gubitka za prošlu godinu (osim za novoosnovana društva i obrte);

. podatke o bonitetu i solventnosti (BON 1 i BON 2, osim za novoosnovana društva i obrte);

. izjavu da je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija ako ih ima ili je imao;

. izjavu da li je ponuditelju do sada oduzeta koncesija sukladno članku 30. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama («Narodne novine« 158/03,100/04 i 141/06);

2. ponuđeni iznos stalnog i postotak promjenjivog dijela koncesijske naknade;

3. studiju gospodarske opravdanosti, koja sadrži:

. postojeće stanje lokacije za koju se traži koncesija;

. plan investicija detaljno razrađen za cjelokupno vrijeme trajanja koncesije;

. iznos planirane investicije u zaštitu okoliša;

. iznos planirane ukupne investicije;

. izvore financiranja investicija (vlastiti izvori, krediti);

. procjenu rentabilnosti projekta (prihodi - rashodi);

. izjavu ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj opremljenosti i organizacijskim sposobnostima za ostvarenje koncesije;

. pismo namjere izdavatelja jamstva (banke) o davanju jamstva ponuditelju za dobro izvršenje obveza glede inve

sticija, prema planu investicija iz studije gospodarske opravdanosti ponuditelja, na iznos 15% planirane investicijske vrijednosti, s rokom važenja 6 mjeseci po završetku planiranog investicijskog ciklusa. Garancija mora biti bezuvjetna, »bez prigovora« i naplativa na prvi poziv;

4. izvod iz detaljnog plana uređenja prostora ili lokacijska dozvola s idejnim rješenjem prema lokacijskoj dozvoli, odnosno detaljnom planu i studiji gospodarske opravdanosti;

5. prijedlog o vrsti i opsegu namjere gospodarskog korištenja pomorskog dobra;

6. rekapitulacijski list;

7. sva dokumentacija u elektronskom obliku.

ROK TRAJANJA JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA

Članak 6.

Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave javnog prikupljanja ponuda u »Narodnim novinama».

Ponude se dostavljaju na adresu: Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17 b, 51000 Rijeka, u zatvorenoj dvostrukoj omotnici s naznakom: »Za javno prikupljanje ponuda - plaža »Gradsko kupalište« - ne otvarati«.

Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili se predaju osobno u Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze.

Nepotpune ponude i ponude zaprimljene izvan roka neće se razmatrati.

KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Članak 7.

Najpovoljniji ponuditelj bit će odabran sukladno članku 21. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04 i 39/06).

Davatelj koncesije zadržava pravo neprihvaćanja bilo koje od pristiglih ponuda.

PREUZIMANJE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

Članak 8.

Natječajna dokumentacija sadrži grafički dio granice područja obuhvata koncesije, izvod iz prostorno planske dokumentacije, predložak za izradu studije gospodarske opravdanosti i rekapitulacijski list, a može se podignuti u Upravnom odjelu za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17 b, Rijeka.

OTVARANJE PONUDA

Članak 9.

Javno otvaranje ponuda obavit će Komisija za otvaranje ponuda trećeg radnog dana po isteku roka za predaju ponuda u 12,00 sati u Primorsko-goranskoj županiji, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17 b, Rijeka.

Komisiju iz stavka 1. ovoga članka imenuje pročelnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze.

DONOŠENJE ODLUKE

Članak 10.

Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije na temelju Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije od važnosti za županiju donosi odluku o najpovoljnijem ponuditelju, a o donesenoj odluci ostali ponuditelji biti će obaviješteni u roku od osam dana od donošenja odluke.

Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 30 dana od primitka odluke o davanju koncesije Županijskog poglavarstva sklopiti ugovor o koncesiji, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja ugovora.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/07-03/13

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-9

Rijeka, 10. svibnja 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijsko poglavarstvo

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=503&mjesto=00001&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr