SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 20. Petak, 18. svibnja 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

50.

Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04 i 141/06), članka 24. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04 i 39/06), Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesiju od važnosti za županiju od 18. travnja 2007. godine i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/04), Županijsko poglavarstvo je na 65. sjednici održanoj 10. svibnja 2007. godine, donijelo

ODLUKU
o davanju koncesije
za posebnu upotrebu pomorskog dobra dioničkom
društvu »HT - Hrvatske telekomunikacije«

Članak 1.

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) daje »HT-Hrvatske telekomunikacije« d.d. Savska 32, Zagreb, MBS: 080266256 (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije) koncesiju u svrhu posebne upotrebe pomorskog dobra za korištenje svjetlovodnih kablova na relacijama Baška - Lopar, Valbiska - Merag, Kovčanje - o. Koludarac - Mali Lošinj i o. Lošinj - o. Ilovik.

Članak 2.

Ovlašteniku koncesije daje se koncesija iz članka 1. ove Odluke na dijelu pomorskog dobra u ukupnoj dužini od 21.927,61 metara koja s zaštitnim pojasom od 10 metra iznosi 219.276,1 m2, te je iskazana u Gauss-Krugerovom koordinatnom sustavu i u geografskim koordinatama (j i l) za trase:

1. Baška - Lopar (14.143 m');

Točke

j

l

Y

x

Baška

44 58 09.3672

14 46 05.1778

5481710,08

4980552,48

A

44 56 32.6611

14 46 34.8076

5482351,00

4977566,00

B

44 53 06.7345

14 43 42.4058

5478550,86

4971222,03

Lopar

44 51 07.0487

14 43 45.1280

5478598,27

4967528,00

2. Valbiska - Merag (5.355 m');

Točke

j

l

y

x

Valbiska

45 01 31.9071

14 30 06.4031

5460742,95

4986898,14

Merag

44 58 56.3633

14 28 18.0626

5458340,36

4982112,55

3. Kovčanje - o. Koludarac - Mali Lošinj (460 + 160,61 = 620,61 m').

Točke

j

l

y

x

Rt
Torunza

44 33 40.3501

14 25 52.8512

5454832,63

4935346,56

Rt
Križa

44 33 27.6049

14 26 03.6802

5455068,83

4934951,57

A

44 32 55.2128

14 26 37.0372

5455798,04

4933946,86

B

44 32 50.7968

14 26 40.8879

5455882,09

4933810

Županija

4. o. Lošinj - o. Ilovik (1.809 m')

Točke

j

l

y

x

Martvaška

44 28 46.0875

14 32 15.7200

5463228,7

4926212,04

Dražice

44 27 50.2171

14 32 40.5218

5463767,08

4924484,77

Sastavni dio ove Odluke su i grafički prikazi pojedinih dionica svjetlovodnog kabela na pomorskom dobru izrađenih od »Geodetskog zavoda« d.o.o. Rijeka, koje se ne objavljuju.

Članak 3.

Davatelj koncesije daje Ovlašteniku koncesije na posebnu upotrebu pomorsko dobro iz članka 1. ove Odluke na vremensko razdoblje od 12 godina, računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

Članak 4.

Za posebnu upotrebu pomorskog dobra iz članka 2. ove Odluke Ovlaštenik koncesije se obvezuje uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada sastoji se od dva dijela:

- stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 1.644.570,75 kuna slovima: (milijun šesto četrdeset i četiri tisuće petsto sedamdeset kuna i sedamdeset i pet lipa);

- promjenjivi dio naknade iznosi 3% prihoda ostvarenog predmetnim dionicama kablova.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade svake dvije godine računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Ovlašteniku koncesije.

Način i rokovi plaćanja koncesije utvrdit će se Ugovorom o koncesiji.

Članak 5.

Koncesija se ne može prenijeti na drugu osobu bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.

Ovlaštenik koncesije ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.

Ovlaštenik koncesije odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed korištenja pomorskog dobra.

Članak 6.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje na brigu o okolišu kao i na poštivanje ostalih propisa Republike Hrvatske osobito Zakona o građenju, uključujući i međunarodne konvencije.

Ovlaštenik koncesije dužan je za pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke dostaviti građevinsku dozvolu u roku od dvije godine od stupanja na snagu Ugovora o koncesiji.

Ovlaštenik koncesije dužan je pridržavati se svih posebnih propisa u svezi osiguranja sprječavanja onečišćenja mora.

Neispunjenje roka iz stavka 2. ovog članka smatra se uvjetom za raskid Odluke/Ugovora o koncesiji.

Članak 7.

Ovlaštenik je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove Odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Ovlaštenik koncesije je dužan prijaviti trase svjetlovodnog kaveza nadležnoj lučkoj kapetaniji.

Članak 8.

Ovlaštenik koncesije je dužan do isteka roka iz članka 3. ove Odluke, s pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke, ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku, vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje, te predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje, ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od Ovlaštenika koncesije da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje.

U slučaju da Ovlaštenik koncesije za vrijeme trajanja koncesije svojevoljno odustane od Ugovora o koncesiji, dužan je pomorsko dobro navedeno u članku 2. ove Odluke vratiti na raspolaganje davatelja koncesije u stanju u kojem ga je dobio od davatelja koncesije.

Članak 9.

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Ovlaštenik koncesije dužan je poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu, podmorskih kabela, instalacija i sl.).

Članak 10.

Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete utvrđene zakonom, ovom Odlukom i uz posebne uvjete koji će biti utvrđeni Ugovorom o koncesiji.

Koncesija može prestati ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima.

Članak 11.

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04 i 39/06) prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora o koncesiji.

Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog ministarstva i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.

Članak 12.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika koncesije.

Ako Ovlaštenik koncesije u roku od 30 dana od stupanja ove Odluke na snagu, ne potpiše Ugovor o koncesiji, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/07-03/13

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-13

Rijeka, 10. svibnja 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijsko poglavarstvo

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl.ing., v. r.

 

Odluka o davanju koncesije za posebnu up  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=503&mjesto=00001&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr