SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 17. Petak, 27. travnja 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from ravna-gora 1515..1516

47.

Na temelju točke 7.2.1. i 7.2.2. Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006. - 2010. (»Narodne novine« broj 114/06), a u svezi provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova (»Narodne novine« broj 116/03) i članka 44. stavak 1. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01, 10/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Županijska skupština je na sjednici od 26. travnja 2007. godine donijela

ODLUKU
o osnivanju Županijskog povjerenstva
za ravnopravnost spolova

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) kao radno savjetodavno tijelo Županijske skupštine Primorsko-goranske županije sa zadatkom provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006. - 2010. na razini Primorsko-goranske županije.

Članak 2.

Povjerenstvo ima predsjednika/cu, potpredsjednika/cu i sedam članova/ca (u daljnjem tekstu: članovi/ce Povjerenstva).

Sedam članova/ca Povjerenstva bira se iz reda nevladinih udruga i nezavisnih stručnjaka/kinja iz djelokruga rada Povjerenstva, a jedan iz reda članova/ca Županijske skupštine.

U sastav Povjerenstva ulazi i koordinator/ica za ravnopravnost spolova iz Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji.

Članak 3.

Članove/ce Povjerenstva imenuje i razrješava Županijska skupština na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja (u daljnjem tekstu: Odbor).

Postupak izbora, u pogledu članova/ca Povjerenstva koji dolaze iz reda nevladinih udruga i nezavisnih stručnjaka/kinja, pokreće se objavom poziva u javnom glasilu, a rok za podnošenje prijava ne može biti kraći od 15 dana od dana objave poziva.

Prijava se podnosi Odboru u pisanom obliku. Prijava mora biti obrazložena odnosno iz prijave mora biti razvidno da kandidat/kinja pozna problematiku koja spada u djelokrug Povjerenstva.

Pravo na podnošenje prijava imaju nevladine udruge sa sjedištem na području Primorsko-goranske županije, članovi Županijske skupštine i članovi stalnih radnih tijela Županijske skupštine (u daljnjem tekstu: podnositelji prijave).

Podnositelji prijave istovremeno s prijedlogom kandidata / kinju za člana/cu Povjerenstva predlažu i kandidata / kinju za zamjenika/cu koji ga zamjenjuje u slučaju razrješenja.

Članak 4.

Predsjednika/cu i potpredsjednika/cu biraju članovi/ce Povjerenstva na konstituirajućoj sjednici Povjerenstva.

Konstituirajuću sjednicu saziva predsjednik Skupštine u roku od 30 dana od dana imenovanja članova/ca Povjerenstva.

Smatra se da je Povjerenstvo konstituirano izborom predsjednika/ce.

Članak 5.

Na konstituirajućoj sjednici pravo predlaganja kandidata/ kinja za predsjednika/cu i potpredsjednika/cu ima najmanje 1/4 članova/ca Povjerenstva.

Za predsjednika/cu odnosno potpredsjednika /cu izabran je kandidat/kinja koji dobije većinu glasova nazočnih članova/ca pod uvjetom da je sjednici nazočna većina članova/ca Povjerenstva.

Predsjednik/ca i potpredsjednik/ca biraju se javnim glasovanjem.

Članak 6.

Povjerenstvo radi na sjednicama koje saziva predsjednik / ca na način određen Poslovnikom o radu Povjerenstva.

Poslovnikom će se detaljnije urediti pitanja od značaja za rad Povjerenstva.

Članak 7.

Mandat člana/ce Povjerenstva je četiri godine, računajući od dana imenovanja.

Članu/ci Povjerenstva mandat prestaje prije isteka mandata u sljedećim slučajevima:

- ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke shodno pravilima o dostavi propisanim posebnim zakonom,

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen/na na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti presude,

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta, odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,

- smrću

U slučaju iz stavka 2. ovoga članka Skupština će razriješiti člana/cu Povjerenstva i na istoj sjednici imenovati novog člana/cu kojem mandat traje do isteka mandata razriješenog člana/ce.

Skupština može razriješiti člana/cu Povjerenstva i na obrazloženi prijedlog Odbora.

Članak 8.

Stručni i administrativni poslovi za Povjerenstvo obavljaju se u Uredu Županije.

Članak 9.

Članovi/ce Povjerenstva imaju pravo na naknadu za rad u Povjerenstvu sukladno Odluci o naknadama članova Županijske skupštine, stalnih radnih tijela Županijske skupštine i članova Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 18/05 i 19/06).

Članak 10.

Sredstva za rad Povjerenstva osigurat će se u Proračunu Primorsko-goranske županije.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/07-02/27

Ur. broj: 2170/1-04-01-3

Rijeka, 26. travnja 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=501&mjesto=00001&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr