SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 34. Ponedjeljak, 29. prosinca 2003.
GRAD NOVI VINODOLSKI
44

55.

Na temelju članka 22. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01), članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2003. godine donosi

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za razdoblje 01.01.2004. - 31.12.2007.

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori prihoda za financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po djelatnostima i namjena istih sa procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme u razdoblju od 01.01.2004. do 01.01.2008.

II. PRIHODI

Članak 2.

Prihodi za razdoblje od 01.01.2004. do 31.12.2007. godine po dinamici, pojedinačno za svaku godinu i po vrsti prihoda, izraženo u kunama, su:

VRSTA PRIHODA

2004. godina

2005. godina

2006. godina

2007. godina

Komunalni doprinos

2.100.000,00

2.348.000,00

2.473.000,00

2.508.000,00

Koncesijska naknada

60.000,00

60.000.00

80.000,00

80.000,00

Naknada za priključenje vodoopskrbe i odvodnje

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

Naknada za priključenje novoizgrađenih objekata

535.000,00

368.000,00

468.000,00

508.000,00

Kapitalne donacije

186.000,00

300.000,00

200.000,00

0,00

Prirez

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

Kreditno zaduženje

8.885.000,00

2.800.000,00

0,00

0,00

Ostali proračunski prihodi (šumski doprinos i drugo)

0,00

500.000,00

800.000,00

1.100.000,00

UKUPNO PRIHODI

12.466.000,00

7.076.000,00

4.721.000,00

4.896.000,00

III. RASHODI

Članak 3.

Ukupni prihod iz članka 2. ovog Programa raspoređuje se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, po godinama, izraženo u kunama, kako slijedi:

Članak 4.

Realizacija Programa iz članka 3. točaka A. B. C. D. i E. isfinancirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa, naknada za koncesiju, donacija proračunu i kreditnog zaduženja u iznosu od 11.685.000,00 kuna, raspoređeno po proračunskim godinama 2004. i 2005.

Otplata anuiteta po kreditnom zaduženju iz stavka 1. ovog članka, a na rok od petnaest godina teretiti će troškovnu stranu Proračuna u razdoblju od 2004. godine do 2007. godine.

O kreditnom zaduženju iz prethodnog stavka odluku će donijeti Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na način da će tom Odlukom odrediti i prioritete u izgradnji objekata iz čl.3. točaka A. B. C. D. i E. ovog Programa.

Članak 5.

Realizacija Programa iz čl. 3. točke F. i G. financirati će se dijelom iz kreditnog zaduženja u iznosu od 19.990.000,00 kn, a dijelom iz naknade za priključenje, te kapitalnih donacija.

Kredite na rok od petnaest godina realizirati će komunalna trgovačka društva i to za odvodnju GKTD »Ivanj« d.o.o. u iznosu od 9.040.000,00 kn, a za vodoopskrbu KTD »Vodovod-Žrnovnica« d.o.o. u iznosu od 7.950,000,00.

Grad preuzima otplatu godišnjih anuiteta.

Otplata anuiteta po kreditnom zaduženju iz stavka 2. ovog članka teretiti će troškovnu stranu Proračuna u razdoblju od 2004. godine do 2007. godine.

Točna vrijednost anuiteta utvrditi će se po odobrenju kredita.

Članak 5.

Planirani prirez u iznosu od 500.000,00 kn namjenski će se utrošiti za financiranje Programa sanacije deponije Duplja, sukladno glavi IX Sporazuma o utvrđivanju udjela u kapitalu JKP »Vinodol« d.o.o. Crikvenica od 25.04.1995.

Ukupna procijenjena vrijednost preostalog dijela investicije je 7.000.000,00 kn od čega na Grad Novi Vinodolski u postotku od 47,430rema Sporazumu iz stavka 1. ovog članka iznosi 3.400.000,00 kn bez PDV-a.

Za realizaciju sanacije GKTD »Ivanj« d.o.o. kojem je Grad dao na upravljanje deponiju »Duplju« koristit će kreditna sredstva, a otplatu kredita putem petnaestogodišnjih godišnjih anuiteta u visini od cca 336.000,00 kn vršit će Grad putem kapitalnih donacija iz prireza.

Točna vrijednost anuiteta utvrdit će se po odobrenju kredita.

Članak 6.

Realizaciju Programa iz članka 3. točke F. operativno provodi KTD »Vodovod Žrnovnica« d.o.o., kojem je Grad Novi Vinodolski prenio javne ovlasti.

Realizaciju Programa iz članka 3. točaka G. i H. koji se odnose gradnju objekata i uređaja odvodnje otpadnih voda i na sanaciju deponije »Duplja« provodi GKTD »Ivanj« d.o.o. kojem je Grad prenio javne oblasti.

Trgovačka društva iz stavka 1. i 2. ovog članka, dužna su izvješće o realizaciji dijela Programa, utvrđenog ovim člankom, podnijeti Poglavarstvu Grada do kraja mjeseca veljače za prethodnu godinu.

Članak 7.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Poglavarstva Grada Novi Vinodolski.

Gradsko poglavarstvo dužno je Gradskom vijeću podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa svake godine, do kraja ožujka za prethodnu godinu.

Članak 9.

Donošenjem ovog Programa stavlja se van snage Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 01.01.2003.-01.01.2007. godine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 32/02).

Članak 10.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 01.01.2004. godine.

Klasa: 400-06/03-01/16

Ur. broj: 2107/02-01-03-7

Novi Vinodolski, 23. prosinca 2003.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Gradskog vijeća

Josip Čulinović, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=50&mjesto=51250&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr