SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 12. Petak, 23. ožujka 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

19.

Na temelju članka 50. stavak 1. a u vezi članka 2. Zakona o srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 69/03 - pročišćeni tekst i 81/05) i članka 28. točka 10. podstavak 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 16/06 pročišćeni tekst), Županijska skupština na sjednici od 22. ožujka 2007. godine donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o imenovanju članova školskih
(domskih) odbora srednjih škola i učeničkih domova
čiji je osnivač Primorsko-goranska županija

I.

U Odluci o imenovanju članova školskih (domskih) odbora srednjih škola i učeničkih domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija (»Službene novine« broj 55 pročišćeni tekst) u glavi I,

- točka 1., koja se odnosi na Pomorsku školu Bakar, riječi: »Miroslav Miškulin« zamjenjuju se riječima: »prof. dr. sc. Pavao Komadina«.

- točka 26., koja se odnosi na Medicinsku školu u Rijeci, riječi »Gordana Radošević«, zamjenjuju se riječima »Nada Brnčić«

- točka 28., koja se odnosi na Školu za primjerenu umjetnost u Rijeci, riječi: »Astrid Knežević« zamjenjuju se riječima: »Nenad Gudac«.

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke Miroslav Miškulin i Gordana Radošević razrješavaju se dužnosti člana Školskog odbora Pomorske škole Bakar i Medicinske škole u Rijeci.

III.

Utvrđuje se da je Astrid Knežević s danom 15. siječnja 2007. godine prestao mandat u Školskom odboru zbog gubitka statusa učenika Škole djeteta kojem je roditelj.

IV.

Novoimenovanim članovima Školskog odbora iz točke I. ove Odluke prof. dr. sc. Pavlu Komadini, Nadi Brnčić i Nenadu Gudcu mandat traje do isteka mandata članova umjesto kojih su imenovani.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/07-02/19

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-3

Rijeka, 22. ožujka 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=495&mjesto=00001&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr