SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 18. Petak, 11. srpnja 2003.
GRAD NOVI VINODOLSKI
19

25.

Na temelju članka 73. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), članka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 59/96 - pročišćeni tekst) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 18. sjednici održanoj dana 24. lipnja donijelo je

ODLUKU
o uređenju prometa na području Grada Novi Vinodolski

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i pravila odvijanja prometa na javno prometnim površinama Grada Novi Vinodolski, te mjere za njihovo provođenje.

Članak 2.

Javno prometnim površinama, u smislu ove Odluke, smatraju se: ceste, trgovi, parkirališta, pješačke staze, prijelazi, (u nivou, podzemni i nadzemni), pješački otoci, biciklističke staze i druge prometne površine koje su u funkciji vozila i pješaka na području Grada Novi Vinodolski (u daljem tekstu: Grad).

Članak 3.

Promet na javno prometnim površinama dopušten je svima pod jednakim uvjetima i u granicama propisanim Zakonom i ovom Odlukom.

Na javno prometnim površinama ne smiju se poduzimati bilo kakve radnje ili djelatnosti koje bi mogle oštetiti javno prometnu površinu ili ugroziti sigurnost vozila i kretanje pješaka, ili protočnost prometa.

II. PROMETNO-TEHNIČKI ELEMENTI JAVNO PROMETNIH POVRŠINA

Članak 4.

Širina kolnika dvosmjernih cesta ne može biti manja od 6,00 metara, s najmanje jednostranim nogostupom širine 1,60 metara.

Širina kolnika jednosmjernih cesta ne može biti manja od 4,00 metara sa najmanje jednosmjernim nogostupom minimalne širine 1,60 metara.

Iznimno, pristupne ceste do individualnih stambenih objekata, kao i ceste u već poznato izgrađenom području mogu biti manje dimenzije.

Članak 5.

Pješački nogostupi su uređene površine koje moraju biti visinski ili na neki drugi način odvojene od kolnika, minimalne širine 1,60 metara.

Iznimno, prema stručnoj ocjeni lokacije i intenzitetu pješačkog prometa te u urbanistički izgrađenim prostorima, širina nogostupa može biti manja, ali ne manja od 1,00 metra.

Najmanja širina posebnih pješačkih staza ili stepeništa odvojenih od cesta iznosi 1,60 metara.

III. PROMET NA JAVNO PROMETNIM POVRŠINAMA

Članak 6.

Sudionici u prometu moraju prema individualnim, slijepim i nemoćnim osobama i djeci, kao i osobama koje prate ili prevoze invalide i djecu, postupati sa najvećom pažnjom.

Članak 7.

Osobe koje u dječjim kolicima prevoze djecu i osobe koje voze invalidne osobe, moraju se kretati nogostupima ili po drugim površinama namijenjenim kretanju pješaka.

Nogostupima i drugim površinama, koje su namijenjene kretanju pješaka, moraju se kretati i osobe u invalidnim kolicima.

Članak 8.

Na javno prometnim površinama mogu se postavljati zaštitne ograde, stupići ili druge fizičke prepreke u svrhu zaštite pješaka u prometu.

Na nogostupima ispred ustanova za predškolsku djecu, škola, kina, sportskih igrališta, dječjih igrališta, te drugih javnih objekata ispred kojih se redovito okuplja veći broj ljudi, moraju se postaviti zaštitne ograde ili stupići.

Za postavu svih prepreka iz stavka 1. ovog članka potrebno je pribaviti suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova-Policijske uprave primorsko-goranske Rijeka (u daljem tekstu: Policijska uprava).

Suglasnost iz prethodnog stavka ovog članka pribavlja Upravni odjel za komunalnu djelatnost Grada (u daljem tekstu: Odjel).

Policijska uprava duža je u roku od 15 dana od primljenog zahtjeva dati ili uskratiti prethodnu suglasnost.

Ukoliko Policijska uprava na postupi na način i roku iz stavka 6. ovog članka, smatra se da je suglasnost dana.

Članak 9.

Na zahtjev vlasnika ili korisnika stambenog ili poslovnog prostora Odjel može dati suglasnost za postavu zaštitnih ograda, a radi slobodnog pristupa u objekt.

Zaštitne ograde postavlja, prema suglasnosti iz stavka 1., podnositelj zahtjeva na vlastiti trošak.

Članak 10.

Smjerovi kretanja autobusa u dolasku i odlasku s autobusnih stanica, kao i njihova stajališta, utvrđuju se regulacijom prometa iz članka 38. ove Odluke.

Članak 11.

U pješačkim zonama na području Grada zabranjeno je kretanje i parkiranje vozila, osim u slučajevima utvrđenim Zakonom.

U pješačim zonama na području Grada i na javno prometnim površinama na kojima je promet zabranjen ili ograničen, u iznimnim ili opravdanim slučajevima može se odobriti kretanje i zaustavljanje vozila.

Odobrenje i uvjete iz stavka 2. ovog članka izdaje i utvrđuje Odjel.

Članak 12.

Odobrenje iz prethodnog članka Odjel može izdati u sljedećim slučajevima:

1. kada je to neophodno za odvijanje svekolikih djelatnosti fizičkih i pravnih osoba u Gradu,

2. invalidima,

3. kod izvođenja radova radi dovoza i odvoza materijala, pod uvjetom da je investitor zaključio Ugovor o privremenoj uporabi javne površine,

4. kod selidbe.

IV. PARKIRANJE VOZILA

Članak 13.

Parkirališna površina (u daljem tekstu: javno parkiralište) je dio javno prometne površine namijenjen za parkiranje vozila.

Parkirališna površina (u daljem tekstu: privatno parkiralište) je površina u vlasništvu fizičke ili pravne osobe namijenjena za parkiranje vozila vlasnika ili trećih osoba.

Javno i privatno parkiralište mora biti označeno prometnom signalizacijom, sukladno propisima o sigurnosti prometa.

Članak 14.

Javno parkiralište može biti s naplatom ili bez naplate.

Javna parkirališta na kojima se obavlja naplata, vrijeme parkiranja za sva ili pojedina vozila i visinu naknade za parkiranje određuje Poglavarstvo Grada.

Naknadu za parkiranje na javnom parkiralištu iz stavka 2. ovog članka ne plaća se za:

- službena vozila Ministarstva unutarnjih poslova,

- službena vozila Ministarstva obrane,

- vozila hitne medicinske pomoći,

- vatrogasna vozila,

- službena vozila organa gradske uprave,

- službena vozila predstavnika sredstava javnog priopćavanja (tisak, radio i televizija),

- vozila invalida, ukoliko koriste parkiralište pod uvjetom utvrđenim u članku 22. ove Odluke,

- službena vozila financijskih organizacija.

Odluku o broju vozila u smislu prethodnog stavka, donosi Poglavarstvo Grada.

Članak 15.

Parkirališna mjesta na kojima se vrši parkiranje uz naplatu, način povjeravanja istih na upravljanje i organizaciju naplate, visinu naknade, rok i način korištenja sredstava ostvarenog naplatom parkiranja, određuje Poglavarstvo svojim Zaključkom.

Organizator naplate na parkiralištu iz prethodnog stavka ne odgovara za štete nastale na vozilima na javnim parkiralištima iz ove Odluke, kao ni za njihovo otuđenje.

Članak 16.

Javno i privatno parkiralište sa naplatom mora imati oznaku radnog vremena, dopuštenog trajanja parkiranja, visinu naknade za parkiranje i oznaku vozila kojem je dozvoljeno parkiranje.

Članak 17.

Teretnom vozilu nosivosti veće od 1,5 tone, njegovom priključnom vozilu, autobusu, kamp ili drugoj prikolici i radnom stroju dozvoljeno je parkiranje isključivo na posebnom parkiralištu.

Posebna parkirališta i vrijeme trajanja parkiranja na istima utvrđuje Poglavarstvo Grada.

Članak 18.

Na nogostupima nije dozvoljeno zaustavljanje i parkiranje vozila osim ako je temeljem Zaključka Poglavarstva upravo određeno korištenje nogostupa za tu namjenu.

Članak 19.

Povlaštenu naknadu za parkiranje na javnom parkiralištu pod naplatom utvrdit će Odjel, fizičkoj osobi koja u neposrednoj blizini stanuje, odnosno pravnoj osobi koja u neposrednoj blizini posluje, a nema mogućnosti besplatnog parkiranja vozila.

Visinu povlaštene karte za parkiranje utvrđuje Poglavarstvo.

Vozilo iz stavka 1. ovog članka mora biti označeno naljepnicom koje izdaje Odjel.

Fizičkoj osobi iz stavka 1. ovog članka izdaje se najviše jedna naljepnica po stambenoj jedinici na kojoj ima prijavljeno prebivalište, a pravnoj osobi sa sjedištem društva na određenoj lokaciji u Novom Vinodolskom, naljepnica se izdaje prema broju službenih vozila.

Članak 20.

Na javnom parkiralištu može se na zahtjev pravne osobe dati na uporabu rezervirano parkirališno mjesto, o čemu odlučuje Poglavarstvo.

Za rezervirano parkirališno mjesto plaća se naknada.

Visinu naknade utvrđuje Poglavarstvo svojim Zaključkom.

Lokaciju i broj rezerviranih parkirališnih mjesta za korisnike iz stavka 1. ovog članka, određuje Poglavarstvo.

Na javnom parkiralištu pod naplatom broj rezerviranih parkirališnih mjesta ne može prijeći 100kupnog broja parkirališnih mjesta.

Članak 21.

S korisnikom rezervacije parkirališnog mjesta Grad zaključuje ugovor o zakupu u skladu sa odredbama ove Odluke.

Ugovor o zakupu zaključuje se na rok od jedne godine uz mogućnost njegova produženja.

Iznimno, zbog promjene prometnih okolnosti, ugovor o zakupu može se raskinuti i prije isteka roka od jedne godine s time da se korisniku osigura drugo parkirališno mjesto.

Članak 22.

Na javnom parkiralištu potrebno je označiti rezervirana parkirališta mjesta za vozila invalida oznakom posebnog međunarodnog znaka za pristupačnost, a koja se mogu koristiti samo kada je znak za pristupačnost vidljivo istaknut na vozilu.

Članak 23.

Rezervirano parkirališno mjesto mora biti posebno označeno.

Zabranjeno je neovlašteno zaustavljanje i parkiranje na rezerviranom parkirališnom mjestu.

Članak 24.

Zabranjuje se svim pravnim ili fizičkim osobama neovlašteno iscrtavanje ili postavljanje fizičkih prepreka na javnim prometnim površinama u svrhu sprečavanja zaustavljanja ili parkiranja vozila.

Poglavarstvo može odobriti na zahtjev vlasnika ili korisnika, zabranu zaustavljanja i parkiranja ispred ulaza u garažu ili kolnog prilaza u gospodarski ili dvorišni prostor.

VI. ZAUSTAVLJANJE VOZILA RADI OPSKRBE

Članak 25.

Poglavarstvo određuje prostor, način i uvjete za zaustavljanje vozila radi opskrbe, uz prethodno mišljenje Policijske uprave.

Članak 26.

Zaustavljanje vozila radi opskrbe dozvoljeno je na prostoru rezerviranom za vozila opskrbe koji mora biti označen prometnim znakom i oznakom na kolniku.

Na prometnom znaku mora se vidljivo istaknuti vrijeme u kojem je dozvoljena opskrba.

Ukoliko ne postoji označeno mjesto, vozilo mora biti zaustavljeno tako da što manje ometa ostale sudionike u prometu.

Članak 27.

U ulicama Kozo hrvatskih branitelja, Obala Kneza Branimira, Lokvica, Antuna Mažuranića vozilima za opskrbu dozvoljen je utovar i istovar na mjestima označenim za tu namjenu u vremenu od 06,00 do 12,00 sati.

Odredbe stavka 1. ovog članka ne odnose se na područje pješačkih zona, Trg Vinodolskog zakona, Trg Ivana Mažuranića, Šetalište Kneza Domagoja i Pod Baran gdje je dostava motornim vozilima zabranjena.

Članak 28.

Motorno vozilo kojim se obavlja dostava može biti nosivosti do 5 tona.

Članak 29.

Motorno vozilo za opskrbu može se zaustavljati na označenom mjestu samo za vrijeme obavljanja utovara i istovara robe, ali ne duže od 30 minuta.

Članak 30.

Na javno prometnim površinama ne smije se odlagati roba, predmeti i stvari svih vrsta, izuzev za vrijeme trajanja utovara i istovara robe.

VII. UKLANJANJE I PREMJEŠTANJE NEPROPISNO ZAUSTAVLJENIH I PARKIRANIH VOZILA

Članak 31.

Vozilo koje nije parkirano u skladu sa odredbama Zakona i odredbama ove Odluke, uklonit će se i premjestiti na lokaciju koju za tu namjenu odredi Poglavarstvo Grada, temeljem naloga ovlaštene službene osobe Policijske uprave.

Ovlaštena osoba policijske uprave odredit će premještanje vozila i u svim drugim slučajevima kada je vozilo parkirano na mjestima na kojima se ugrožava sigurnost i normalan tijek prometa.

Članak 32.

Troškove uklanjanja, premještanja i čuvanja vozila podmiruje vlasnik vozila.

Troškove premještanja vozila radi održavanja javnih manifestacija, javnih priredbi i sličnih aktivnosti, ako prethodno nije bilo označeno ili na bilo koji način objavljeno da je na određenom mjestu zaustavljanje i parkiranje zabranjeno, podmiruje organizator.

Članak 33.

Način povjeravanja poslova uklanjanja, premještanja, čuvanja i izdavanja premještenih vozila, kao i raspodjelu prihoda određuje Poglavarstvo svojim Zaključkom.

Članak 34.

Visinu troškova uklanjanja, premještanja i čuvanja premještenih vozila utvrđuje Poglavarstvo Grada.

Članak 35.

Autobus, teretno vozilo, priključno vozilo, kamp i druga prikolica, te radni stroj parkiran na mjestu koje nije namijenjeno za parkiranje tog vozila blokirat će se napravom za blokiranje kotača, po nalogu komunalnog redara.

Članak 36.

Blokiranje i deblokiranje vozila iz prethodnog članka obavlja osoba iz članka 33. ove Odluke.

Članak 37.

Troškove blokiranja i deblokiranja vozila podmiruje vlasnik vozila i dužan ih je uplatiti prije nego što se deblokiranje vozila izvrši.

Visinu troškova blokiranja i deblokiranja vozila utvrđuje Poglavarstvo Grada.

Osoba iz članka 33. ove Odluke dužna je izvršiti deblokadu vozila u roku od dva sata nakon što vlasnik vozila predoči dokaz o uplati troškova iz stavka 1. ovog članka.

Nakon deblokiranja vozila, vlasnik vozila dužan je odmah ukloniti vozilo sa mjesta gdje je bilo nepropisno parkirano.

VIII. REGULACIJA PROMETA

Članak 38.

Regulaciju prometa na području Grada utvrđuje Poglavarstvo na prijedlog Odjela, a uz prethodnu suglasnost Policijske uprave.

Policijska uprava dužna je u roku od 15 dana od primljenog zahtjeva dati ili uskratiti prethodnu suglasnost.

Ukoliko Policijska uprava na postupi na način i u roku iz prethodnog stavka, smatra se da je suglasnost dana.

Kada se regulacija prometa utvrđuje na dijelu državne ili županijske ceste, istu utvrđuje Poglavarstvo uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva.

Članak 39.

Regulacijom prometa u smislu članka 38. Odluke smatra se:

- određivanje cesta s prednošću prolaza,

- određivanje organizacije prometnih tokova (dvosmjerni i jednosmjerni promet),

- određivanje pješačkih zona,

- sustav tehničkog uređenja prometa,

- ograničenje brzine kretanja,

- određivanje zona smirenog prometa i načina smirivanja prometa,

- određivanje parkirališnih površina i načina parkiranja, zabrana parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja,

- ostalo, u suglasju s odredbama Zakona i ovom Odlukom.

Članak 40.

Na trgovima zabranjuje se svako prometovanje motornim vozilima i njihovim priključnim vozilima.

Pješačke zone sa zabranjenim ili ograničenim prometom utvrđuje Poglavarstvo na prijedlog Odjela uz prethodno pribavljenu suglasnost Policijske uprave.

Članak 41.

U pješačkim zonama, te ulicama i trgovima gdje postoji stalna zabrana prometa od zabrane su izuzeta vozila hitne medicinske pomoći, vatrogasna vozila, policije, istražnog suca, vojne policije, komunalna vozila i to u vrijeme obavljanja poslova iz svog djelokruga.

Osobama nastanjenim na području iz stavka 1., izuzev Trga Vinodolskog zakona i Trga Ivana Mažuranića, Odjel će izdavati odobrenje, kojim će dozvoliti promet vozila radi pristupa garaži ili dvorištu gdje su dužni držati vozilo za vrijeme mirovanja.

Odjel će izdati odobrenje za pristup na područja iz prethodnog stavka i invalidnim osobama koje koriste vozilo kao ortopetsko sredstvo, ako su nastanjene ili zaposlene na tom području.

Odobrenje iz stavka 2. ovog članka izdat će se i fizičkim i pravnim osobama koje imaju garažu, skladište ili radionicu do kojih im se mora osigurati pristup.

Članak 42.

Privremenu regulacija prometa na javno prometnim površinama zbog izgradnje, rekonstrukcije i popravka građevinskih objekata i instalacija odobrava Odjel.

Pod istim uvjetima iz stavka 1. ovog članka Odjel može privremeno zabraniti promet na javnoj ili nerazvrstanoj cesti, ako se radovi ne mogu izvesti bez obustave prometa.

Članak 43.

Odjel je dužan voditi očevidnik o prometnoj signalizaciji na području Grada.

Članak 44.

Rasvjeta, svjetleće reklame i natpisi, što se nalaze uz ceste, bez obzira na njihovu udaljenost, ne smiju izazivati bliještanje.

Rasvjeta, svjetleće i ostale reklame ne smiju se postavljati tako da smanjuju preglednost.

Žarulje i rasvjetna tijela javne rasvjete moraju se održavati tako da je osigurana kvalitetna osvijetljenost, a najmanje 800svijetljenosti od projektom predviđene javne rasvjete.

Članak 45.

Na mjestima gdje postoji javna rasvjeta pješački prijelaz mora biti postavljen u odnosu na svjetiljku tako da je pješak osvijetljen s one strane s koje nailazi vozilo.

Križanja, prilazi križanjima, obilježeni pješački prijelazi i stajališta javnog gradskog prometa moraju biti osvijetljeni s najmanje 50% jačim osvjetljenjem od osvjetljenja ulice.

Prometni znak u blizini svjetiljke mora biti postavljen tako da bude kvalitetno osvijetljen.

Članak 46.

Vlasnik, odnosno korisnik zemljišta, dužan je brinuti se da krošnja stabala i drugo raslinje, kao ni reklame, ne zaklanjaju tijela javne rasvjete, prometne znakove i svjetlosne signale, da ne ometaju preglednost na križanjima, te da ne ulaze u slobodne profile kolnika i pješačkih zona.

IX. NADZOR

Članak 47.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja Upravni odjel za komunalnu djelatnost putem komunalnog redara.

Članak 48.

U provođenju nadzora nad provođenjem odredbi ove Odluke, komunalni redar ovlašten je:

- nadzirati primjenu ove Odluke,

- narediti, odnosno zabraniti fizičkim i pravnim osobama vršenje određenih radnji,

- pokrenuti prekršajni postupak,

- izricati i naplaćivati novčane kazne na licu mjesta,

- poduzimati i druge radnje i mjere za koje je ovlašten.

Komunalni redar ovlašten je donositi pismene i usmene naloge u vidu rješenja za provedbu gore navedenih radnji.

X. KAZNENE ODREDBE

Članak 49.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn kaznit će se pravna osoba ako:

- postavi zaštitnu ogradu, stupić ili drugu prepreku bez suglasnosti Odjela (članak 9. stavak 1. Odluke),

- se kreće vozilom ili zaustavlja vozilo u pješačkim zonama Grada (članak 11. stavak 1. Odluke),

- se ne pridržava odobrenja i uvjeta iz članka 11. stavka 3. Odluke,

- ne postupi u skladu sa odredbom članka 16. Odluke,

- parkira teretno vozilo nosivosti veće od 1,5 tone, njegovo priključno vozilo, autobus kamp i drugu prikolicu i radni stroj izvan posebnog parkirališta (članak 17. stavak 1. Odluke),

- postupi suprotno odredbi članka 18. Odluke,

- postupi suprotno odredbi članka 19. stavka 3. Odluke,

- postupi suprotno odredbi članka 23. Odluke,

- postupi suprotno odredbi članka 24. stavka 1. Odluke,

- zaustavi vozilo radi opskrbe izvan prostora rezerviranog za vozila opskrbe (članak 26. stavak 1. Odluke),

- postupi suprotno odredbi članka 27. Odluke,

- postupi suprotno odredbi članka 28. Odluke,

- se ne pridržava odredbe članka 29. Odluke,

- postupa suprotno odredbi članka 30. Odluke,

- parkira svoje vozilo na mjestu koje nije namijenjeno za parkiranje (članak 35. Odluke),

- postupa suprotno odredbama članka 40. Odluke,

- ne pribavi odobrenje iz članka 42. Odluke,

- postupi suprotno odredbama članka 41. stavka 2. - 4. Odluke,

- postupi suprotno odredbi članka 46. Odluke,

Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 kn kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz prethodnog stavka.

Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 kn kaznit će se i zaposlenik u pravnoj osobi koji učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 50.

Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:

- postavi zaštitnu ogradu, stupić ili drugu prepreku bez suglasnosti Odjela (članak 9. stavak 1. Odluke),

- se kreće vozilom ili zaustavlja vozilo u pješačkim zonama Grada (članak 11. stavak 1. Odluke),

- se ne pridržava odobrenja i uvjeta iz članka 11. stavka 3. Odluke,

- ne postupi u skladu sa odredbom članka 16. Odluke,

- parkira teretno vozilo nosivosti veće od 1,5 tone, njegovo priključno vozilo, autobus kamp i drugu prikolicu i radni stroj izvan posebnog parkirališta (članak 17. stavak 1. Odluke),

- postupi suprotno odredbi članka 18. Odluke,

- postupi suprotno odredbi članka 19. stavka 3. Odluke,

- postupi suprotno odredbi članka 23. Odluke,

- postupi suprotno odredbi članka 24. stavka 1. Odluke,

- zaustavi vozilo radi opskrbe izvan prostora rezerviranog za vozila opskrbe (članak 26. stavak 1. Odluke),

- postupi suprotno odredbi članka 27. Odluke,

- postupi suprotno odredbi članka 28. Odluke,

- se ne pridržava odredbe članka 29. Odluke,

- postupa suprotno odredbi članka 30. Odluke,

- parkira svoje vozilo na mjestu koje nije namijenjeno za parkiranje (članak 35. Odluke),

- postupa suprotno odredbama članka 40. Odluke,

- ne pribavi odobrenje iz članka 42. Odluke,

- postupi suprotno odredbama članka 41. stavka 2.-4. Odluke,

- postupi suprotno odredbi članka 46. Odluke,

Članak 51.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaj osoba iz članka 15. i 33. ove Odluke ako:

- se ne brine o uređenju i održavanju javnog parkirališta (članak 15. stavak 1. Odluke),

- ne postupi sukladno odredbi članka 16. Odluke,

- ne postupi sukladno odredbi članka 35. Odluke,

- ne izvrši deblokiranje vozila u roku od dva sata nakon što vlasnik vozila predoči dokaz o uplati troškova iz članka 37. stavka 3. Odluke,

Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 kn kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz prethodnog stavka.

Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 kn kaznit će se i zaposlenik u pravnoj osobi koji učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 52.

Novčanom kaznom u iznosu od 50,00 kn do 500,00 kn kaznit će se na licu mjesta fizička, odnosno pravna osoba koja učini prekršaj iz:

- članka 11. stavka 1. i 3. Odluke,

- članka 17. stavka 1. Odluke,

- članka 18. Odluke,

- članka 19. stavka 3. Odluke,

- članka 23. stavka 2. Odluke,

- članka 24. stavka 1. Odluke,

- članka 26. stavka 1. Odluke,

- članka 27. Odluke,

- članka 28. Odluke,

- članka 29. Odluke,

- članka 30. Odluke,

- članka 40. stavka 1. Odluke,

- članka 41. stavka 2.-4. Odluke,

- članka 42. stavka 1. Odluke,

- članka 46. Odluke.

Komunalni redar ovlašten je naplatiti novčanu kaznu za prekršaj iz prethodnog stavka na mjestu izvršenja prekršaja kada je počinitelj prekršaja zatečen u njegovom izvršenju.

O naplaćenoj novčanoj kazni izdaje se potvrda.

Članak 53.

Na osnovi prijave policije, službene osobe inspekcijskog tijela ili službene osobe upravnih tijela Grada utemeljene na neposrednom zapažanju, a kojom je dovoljno utvrđeno da okrivljenik učinio prekršaj iz članka 50. i 51. ove Odluke, komunalni redar će nadležnom Prekršajnom sudu podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 54.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o parkiranju i zaustavljanju vozila na području Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 14/94), Odluka o uređenju prometa u ulici Korzo Vinodolskog zakona (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 14/97).

Članak 55.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 340-01/03-01/31

Ur. broj: 2107/02-01-03-3

Novi Vinodolski, 24. lipnja 2003.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Josip Čulinović, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=34&mjesto=51250&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr