SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 11. Četvrtak, 17. travnja 2003.
OPĆINA MATULJI
Općina Matulji

Općina Matulji

1.

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o zakupu poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 91/96 i 124/97) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Matulji, na svojoj sjednici održanoj dana 27. ožujka 2003. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o poslovnom
prostoru u vlasništvu Općine Matulji

Članak 1.

U Odluci o poslovnom prostoru u vlasništvu Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 16/97, 5/99, 17/00, 6/02 - pročišćen tekst 7/02) u članku 8. dodaju se nove točke 12a. i 13a. koje glase:

»12a. odredbu, da natjecatelj koji dobije poslovni prostor u zakup mora prije sklapanja ugovora dostaviti šest (6) bianko trasiranih i akceptiranih mjenica po ovlaštenoj osobi ili vlasniku s klauzulom »bez protesta« uz mjenično očitovanje, kao osiguranje plaćanja, a koje će se naplatiti u slučaju da zakupnik u tijeku ugovornog odnosa ne podmiri dospjelu zakupninu duže od tri (3) mjeseca«, te dvije (2) bianko zadužnice pojedinačno na visini polugodišnje zakupnine.

»13a. odredbu, o prvenstvenom pravu na zakup poslovnog prostora za osobe navedene u članku 16. ove Odluke«.

Članak 2.

U članku 16. stavku 1. Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Općine Matulji iza riječi »Zakona« dodaju se riječi »i dosadašnji zakupnik koji je za cijelo vrijeme trajanja zakupa od pet godina, uredno izvršavao sva prava i obveze prema zakupodavcu proizašle iz Ugovora o zakupu«.

Članak 3.

Iza članka 40. dodaje se novi članak 40a. koji glasi:

Članak 40a.

»Općinsko poglavarstvo može odobriti podzakup pravnoj osobi koju je osnovao dosadašnji zakupnik nad kojim je otvoren stečajni postupak pod uvjetom da:

- preuzme sve zaposlenike zakupnika,

- da podmiri Općini Matulji sva dospjela potraživanja nastala nakon otvaranja stečajnog postupka do stupanja u prava i obveze zakupnika,

- nastavi obavljati ugovorenu djelatnost,

- dostavi dokaz o registraciji trgovačkog društva (rješenje nadležnog trgovačkog suda).

Pored odredbe iz stavka 1. ovog članka, Općinsko poglavarstvo može odobriti podzakup pravnoj osobi po odabiru dosadašnjeg zakupnika nad kojim je otvoren stečajni postupak pod uvjetom da:

- preuzme sve zaposlenike zakupnika,

- podmiri Općini Matulji sva dospjela potraživanja nastala nakon otvaranja stečajnog postupka do stupanja u prava i obveze zakupnika,

- nastavi obavljati ugovorenu djelatnost.«

Članak 4.

U članku 43. dodaju se nove alineje koje glase:

»- pravnoj osobi koju je osnovao dosadašnji zakupnik nad kojim je otvoren stečajni postupak pod uvjetom da:

1. preuzme sve zaposlenike zakupnika,

2. podnosi Općini Matulji sva dospjela potraživanja nastala nakon otvaranja stečajnog postupka do stupanja u prava i obveze zakupnika,

3. nastavi obavljati ugovorenu djelatnost,

4. dostavi dokaz o registraciji trgovačkog suda (rješenje nadležnog trgovačkog suda)«.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/03-01/3

Ur.broj: 2156-04-03-01

Matulji, 27. ožujka 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Matulji
Klaudio Jelenić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=27&mjesto=51211&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr