SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 19. Petak, 3. svibnja 2024.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

20.

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ 83/23), Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 2024. - 2028. godine („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 9/24), članka 33. st. 3. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 7/21), općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu dozvola na pomorskom dobru
na području Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 2024. - 2028. godine

I. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je dodjela dozvola na pomorskom dobru.

Dozvola na pomorskom dobru može se izdati samo gospodarskom subjektu koji je registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti za koju se podnosi ponuda.

Na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj:

·         • koji je koristio pomorsko dobro bez valjane pravne osnove i/ili uzrokovao štetu na pomorskom dobru,

·         • koji ima dospjelih obveza temeljem javnih davanja,

·         • koji ima nepodmiren dug prema Općini Malinska-Dubašnica (u daljnjem tekstu: Općina) po bilo kojem osnovu ili prema pojedinom trgovačkom društvu kojem je Općina vlasnik, osim ako je s Općinom ili pojedinim trgovačkim društvom kojem je Općina vlasnik regulirao plaćanje duga

Redni broj lokacije, djelatnosti, sredstva, količina, minimalni/početni iznos godišnje naknade, rok dozvole i broj dozvola za koje se raspisuje ovaj natječaj nalaze se u Popisu lokacija (Prilog 1. natječaja) koji je sastavni dio ovog natječaja.

Grafički prikaz lokacija za izdavanje dozvola sastavni je dio Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 2024. - 2028. godine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 9/24), a objavit će se i uz tekst natječaja na mrežnoj stranici Općine. Uz tekst natječaja na mrežnoj stranici Općine objavit će se : Popis lokacija (Prilog 1. natječaja), obrazac ponude (prilog 2. natječaja), te izjave (prilog 3. i 4. natječaja)

Ponuditelj za svaki redni broj, tj. po svakoj lokaciji/dozvoli može dostaviti samo jednu ponudu. Ukoliko isti podnositelj dostavi dvije ili više ponuda za dozvolu/lokaciju koja je predviđena pod istim rednim brojem, iste se neće razmatrati.

Kada pojedina dozvola iz Popisa lokacija (Prilog 1. natječaja) uključuje više djelatnosti, vrsta sredstava dozvola se može zatražiti isključivo kumulativno za sve djelatnosti i sva sredstva predviđena po pojedinoj dozvoli.

Ako se zahtjev podnosi za više dozvola, tj. za više lokacija, za svaku od dozvola, lokacija potrebno je podnijeti posebnu ponudu. U ponudi se naknada nudi u ukupnom godišnjem iznosu. Minimalni/početni iznos godišnje naknade određen je za svako sredstvo temeljem Uredbe o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 16/24).

II. JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE

Kao jamstvo za ozbiljnost ponude, pisanoj ponudi na javni natječaj treba priložiti dokaz o izvršenoj uplati novčanog iznosa od 10% od iznosa minimalnog/početnog iznosa godišnje naknade utvrđene natječajem za pojedinu lokaciju (Prilog 1.) na transakcijski račun Općine Malinska-Dubašnica IBAN: HR2424020061825300006, s pozivom na broj: HR68 5843-OIB, s naznakom uplate: jamstvo za ozbiljnost ponude za dozvolu na pomorskom dobru, pri čemu će se kao dokaz o izvršenoj uplati prihvaćati samo potvrde na kojima jasno piše da je uplata izvršena (neće se prihvaćati potvrde na kojima piše da je nalog zaprimljen, nalog u prijenosu i sl.).

Ponuditeljima kojima bude dodijeljena dozvola na pomorskom dobru uplaćeni novčani iznos uračunat će se u iznos naknade.

Uplaćeno novčano jamstvo ponuditelja čije ponude nisu odabrane, vratit će se ponuditeljima na isti račun s kojeg su uplaćeni, najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana donošenja Odluke o davanju dozvole na pomorskom dobru.

III. SADRŽAJ PONUDE

Pisana ponuda za sudjelovanje na natječaju podnosi se u zatvorenoj omotnici i sadrži:

1. vlastoručno potpisan obrazac ponude (Prilog 2. ovog Natječaja) u izvorniku koji mora sadržavati:

• podatke o ponuditelju (ime i prezime, odnosno naziv tvrtke ili obrta, adresu, sjedište OIB, kontakt telefon, e-mail adresu),

• redni broj i naziv lokacije za koji se podnosi ponuda, naziv sredstva i količinu istih (komad, m2, broj) kojima će se obavljati djelatnost/i, a koja sredstva trebaju biti u skladu s vrstom i količinom sredstava iz Popisa lokacija (Prilog 1. natječaja)

• ponuđeni iznos godišnje naknade za dozvolu za koju se podnosi ponuda. Ukoliko lokacija uključuje više djelatnosti, vrsta sredstava, naknada se mora ponuditi kumulativno za sve djelatnosti na toj lokaciji prema točno izraženoj količini sredstava iz Popisa lokacija (Prilog 1. natječaja)

• podatak o broju dana u tijeku kalendarske godine kada će ponuditelj obavljati djelatnost temeljem dozvole

2. Izjavu ponuditelja kojom jamči da nije koristio pomorsko dobro bez valjane pravne osnove i/ili uzrokovao štetu na pomorskom dobru (Prilog 3. natječaja).

3. Presliku izvatka iz sudskog registra za ponuditelja - pravnu osobu, odnosno presliku izvatka iz obrtnog registra za ponuditelja – obrtnika ili drugi odgovarajući dokaz pravne sposobnosti, odnosno dokaz da je ponuditelj registriran za djelatnost za koju podnosi prijavu na natječaj. Dokaz pravne sposobnosti ne može biti stariji od 15.04.2024.

4. Dokaz o ispunjavanju kriterija podtočke 2. iz točke IV. ovog natječaja: Prethodno iskustvo i dobro i odgovorno obavljanje djelatnosti, odnosno korištenje pomorskog dobra

5. Izjavu i dokaz o ispunjavanju kriterija podtočke 3. iz točke IV. ovog natječaja: Upotreba opreme i pratećih instalacija i pružanje usluga koje na dobar i kvalitetan način uzimaju u obzir i sadrže specifičnosti i obilježja autentičnih kulturnih i prirodnih vrijednosti područja Općine, te koriste najviše estetske standarde

6. Izjavu i dokaz o ispunjavanju kriterija podtočke 5. iz točke IV. ovog natječaja: veći ili inovativni razvoj turističke ponude u usporedbi s postojećom

7. Za lokaciju označenu rednim brojem 10.2 (pripadajuća terasa) dokaz da je podnositelj ponude vlasnik/zakupnik objekta ispred kojeg traži dodjelu dozvole. Općina Malinska-Dubašnica ima pravo provjeriti da li je ovlaštenik dozvole obavljanja djelatnosti na terasi zaista vlasnik, odnosno zakupnik objekta ispred kojeg se terasa nalazi;

8. Potvrda o izvršenoj uplati iznosa jamstva za ozbiljnost ponude u visini od 10% od iznosa početnog/minimalnog iznosa godišnje naknade dozvole na pomorskom dobru, kako je navedeno u Prilogu 1. natječaja.

9. Potvrdu Općine Malinska-Dubašnica o podmirenim obvezama prema Općini, ne stariju od 15.04.2024.

10. Potvrdu Porezne uprave ponuditelja o podmirenim javnim davanjima o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, ne stariju od 15.04.2024.

11. Potvrdu trgovačkih društava u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica o podmirenim obvezama ponuditelja prema trgovačkim društvima ne stariju od 15.04.2024. (Ponikve voda d.o.o., Ponikve usluga d.o.o., Ponikve eko otok Krk d.o.o., Smart island Krk d.o.o. i Komunalno društvo Dubašnica d.o.o.,)

12. Pisana izjava ponuditelja kojom jamči da će ukoliko njegova ponuda bude izabrana kao najpovoljnija ponuda, dostaviti u roku 8 dana od poziva, a prije izdavanja rješenja o davanju dozvole na pomorskom dobru instrumente osiguranja radi naplate dospjele, a nenaplaćene naknade za dozvolu na pomorskom dobru, za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz dozvole na pomorskom dobru, za korištenje dozvole na pomorskom dobru preko mjere te radi naplate eventualnih troškova ovrhe (Prilog 4. natječaja)

Instrumenti osiguranja su:

·         • Izjava kojom se daje suglasnost pomorskom redaru za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka, ukoliko se nalaze izvan odobrene lokacije,

·         • Izjava kojom se daje suglasnost pomorskom redaru za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka ako se predmeti i stvari nalaze na lokaciji nakon isteka ili ukidanja dozvole na pomorskom dobru

·         • Izjava kojom se daje suglasnost pomorskom redaru za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka ako se predmeti i stvari nalaze na lokaciji dozvole te ukoliko se na lokaciji postavljaju predmeti i stvari koje nisu odobrene dozvolom na pomorskom dobru

·         • Bjanko zadužnica potvrđena kod javnog bilježnika u visini godišnje naknade za dozvolu na pomorskom kojom ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru daje suglasnost da se može provesti prisilna ovrha na svim njegovim računima i njegovoj cjelokupnoj pokretnoj i nepokretnoj imovini, a radi naplate dospjele, a nenaplaćene naknade za dozvolu na pomorskom dobru, za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz dozvole na pomorskom dobru, za korištenje dozvole na pomorskom dobru preko mjere te radi naplate eventualnih troškova ovrhe

V. KRITERIJ ZA OCJENU PONUDE

Zaprimljene ponude za davanje dozvola na pomorskom dobru ocjenjivat će se na način da pojedina ponuda može biti ocijenjena sa maksimalno 100 bodova prema sljedećim kriterijima:

*Tablica je u prilogu*

Svaki elelement ponude se vrednuje zasebno po lokaciji/dozvoli, a ukupni zbroj bodova po kriterijima ne može iznositi više od 100,00 bodova.

1. Ponuđeni iznos naknade za dozvolu na pomorskom dobru

Maksimalni broj bodova koji ponuditelj može dobiti po ovom kriteriju iznosi 50,00. Najveći broj bodova (50,00) dodjeljuje se ponudi s najvišom ponuđenom naknadom, ostale ponude boduju se u odnosu na najvišu ponudu za istu lokaciju/dozvolu.

Broj bodova =

2. Prethodno iskustvo i dobro i odgovorno obavljanje djelatnosti, odnosno korištenje pomorskog dobra

Maksimalni broj bodova koji ponuditelj može dobiti po ovom kriteriju je 10,00

- “postojanje prethodnog iskustva i dobrog i odgovornog obavljanja djelatnosti, odnosno korištenje pomorskog dobra” dokazuje se potvrdom jedinice lokalne (Općina Malinska-Dubašnica ili područne (regionalne) samouprave (Primorsko-goranska županija) o prethodnom iskustvu i dobrom i odgovornom obavljanju djelatnosti, odnosno korištenju pomorskog dobra na području Općine Malinska-Dubašnica u proteklih 5 godina.

Bodovi će se dodijeliti sukladno tablici

*Tablica je u prilogu*

3. Upotreba opreme i pratećih instalacija i pružanje usluga koje na dobar i kvalitetan način uzimaju u obzir i sadrže specifičnosti i obilježja autentičnih kulturnih i prirodnih vrijednosti područja Općine, te koriste najviše estetske standarde

Maksimalni broj bodova koji ponuditelj može dobiti po ovom kriteriju je 15,00

Ispunjavanje kriterija postiže se izjavom ponuditelja u izvorniku koja sadržava tehnički opis s detaljnim opisom primijenjenih materijala, opisom opreme i slično, te dokazima: prospektima, fotografijama sredstava kojima će se obavljati djelatnost.

*Tablica je u prilogu*

 

4. Vremensko razdoblje obavljanja djelatnosti temeljem dozvole

Maksimalni broj bodova koji ponuditelj može dobiti po ovom kriteriju iznosi 15,00. Najveći broj bodova (15,00) dodjeljuje se najvećem broju dana obavljanja djelatnosti u kalendarskoj godini po lokaciji/dozvoli, ostale ponude za istu lokaciju/dozvolu boduju se u odnosu na najveći ponuđeni broj dana obavljanja djelatnosti. Broj dana obavljanja djelatnosti upisuje se u obrazac ponude (Prilog 2. natječaja).

Broj bodova =

5. Veći ili inovativni razvoj turističke ponude u usporedbi s postojećom

Maksimalni broj bodova koji ponuditelj može dobiti po ovom kriteriju je 10,00

Ispunjavanje kriterija postiže se izjavom ponuditelja u izvorniku koja sadržava opisno navođenje razloga zbog kojega će obavljanje djelatnosti dovesti do većeg ili inovativnog razvoja turističke ponude u usporedbi s postojećom, potkrijepljena dokazima: fotografijama i sl.

 

*Tablica je u prilogu*

 

 

V. NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA

Ponude se podnose u zatvorenoj koverti, s naznakom:

"NE OTVARAJ - PONUDA ZA DAVANJE DOZVOLE NA POMORSKOM DOBRU",

Ponude se zaprimaju pisanim putem na adresu: Općina Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska ili neposredno u pisarnici Općine Malinska-Dubašnica u uredovno vrijeme.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 13. svibnja 2024. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave. Ponude zaprimljene nakon prethodno navedenog roka kao i nepotpune ponude neće se razmatrati. Pod nepotpunom ponudom smatra se ona koja ne sadrži sadržaj iz podtočke 1., 2., 3., 7., 8., 9., 10., 11.,12. točke III. sadržaj ponude.

Ponude otvara i ocjenjuje Povjerenstvo za provedbu natječaja koje imenuje Općinski načelnik.

VI. OTVARANJE I OCJENJIVANJE PONUDA

Javno otvaranje pristiglih ponuda izvršiti će se u Općinskoj vijećnici u Malinskoj, Lina Bolmarčića 22, dana 13. svibnja 2024. u 12:15 sati. Na javnom otvaranju biti će javno objavljeni naziv ponuditelja, lokacija za koju je pristigla ponuda, te ponuđeni iznos godišnje naknade.

Najpovoljnijim ponudom smatrat će se ponuda ponuditelja koja prikupi najviše bodova prema kriterijima ocjenjivanja ponuda iz točke IV. ovog Natječaja, uz uvjet da ispunjava i sve druge uvjete iz javnog natječaja. U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja ostvare jednak broj bodova prema kriterijima ocjenjivanja, pravo prvenstva ima ponuditelj čiji je ponuđeni iznos naknade viši, u slučaju da i u tom slučaju postoji istovjetan ponuđeni iznos, pravo prvenstva će imati ponuda koja je prva zaprimljena u pisarnici Općine.

O otvaranju i ocjeni ponuda Povjerenstvo za provedbu natječaja će sastaviti zapisnik.

Odluku o davanju dozvole na pomorskom dobru najpovoljnijem ponuditelju donosi Općinsko vijeće, na prijedlog Općinskog načelnika, a po prethodnom ocjenjivanju ponuda od strane Povjerenstva za provedbu natječaja, u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Na temelju odluke Općinskog vijeća rješenje o davanju dozvole na pomorskom dobru najpovoljnijem ponuditelju izdaje Općinski načelnik.

Nakon donošenja Odluke Općinskog vijeća o davanju dozvole na pomorskom dobru, najpovoljnijem ponuditelju dostavit će se poziv da u roku 8 dana od primitka poziva uplati 50% naknade za godišnji iznos dozvole na pomorskom dobru koja proizlazi iz najpovoljnije ponude, te da dostavi instrumente osiguranja kao uvjet za donošenjem rješenja o dozvoli na pomorskom dobru. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne uplati iznos i ne dostavi navedeno u roku 8 dana, dostaviti će se poziv sljedećem najpovoljnijem ponuditelju da postupi po istim uvjetima. Najpovoljniji ponuditelj koji ne postupi po pozivu u roku 8 dana smatra se da je odustao od natječaja te nema pravo na povrat jamstva za ozbiljnost ponude.

Iznos godišnje naknade za dodijeljenu dozvolu na pomorskom dobru i rok plaćanja iste utvrdit će se rješenjem o davanju dozvole na pomorskom dobru na način da se za prvu godinu preostalih 50% naknade plaća do 15.07., a za svaku iduću godinu plaćanje se vrši na način da se 50% godišnje naknade plaća do 15. 05. i preostalih 50% do 15. 07. tekuće godine na račun Općine.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Ishođenje minimalno tehničkih uvjeta za obavljanje pojedine djelatnosti i za objekte u kojima će djelatnost obavljati temeljem dozvole obaveza je ovlaštenika dozvole.

Ovlaštenik je obvezan o svom trošku ishoditi suglasnost za objekt u kojem će se obavljati djelatnost sukladno podzakonskom aktu kojim se uređuju jednostavne i druge građevine i radovi (za sredstvo: objekt – do 15 m2).

Objekti i predmeti postavljeni na pomorskom dobru u svrhu obavljanja djelatnosti temeljem dozvola, moraju biti sukladni odredbama Odluke o komunalnom redu i Odluke o redu na pomorskom dobru, kao i drugih Odluka Općine

Pozivaju se ponuđači da u slučaju nejasnoća konzultiraju Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine za razdoblje 2024.-2028. („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 9/24, dalje u tekstu: Plan upravljanja).

Uvjeti kojih se ovlaštenici dozvole trebaju pridržavati prilikom obavljanja djelatnosti propisani su Planom upravljanja i Odlukom o redu na pomorskom dobru Općine Malinska-Dubašnica.

Općina zadržava pravo ovaj Javni natječaj u cijelosti ili djelomično (za pojedinu dozvolu/lokaciju) izmijeniti, dopuniti i poništiti bez obrazloženja pri čemu ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima. Općina zadržava pravo provjere cjelokupnog sadržaja ponude na natječaj.

Ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru može obavljati djelatnost na pomorskom dobru samo u opsegu i pod uvjetima utvrđenim u dozvoli na pomorskom dobru.

Ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru nema pravo sklapati ugovore s trećim osobama na temelju kojih bi treće osobe obavljale djelatnost ili dio djelatnosti iz dozvole, niti ga davatelj dozvole može na to ovlastiti. Zabrana se ne odnosi na najam, posudbu i sl. samih sredstava kojima se obavlja djelatnost iz dozvole na pomorskom dobru.

Ovlaštenik dozvole vodi brigu o dijelu obale, odnosno pomorskog dobra na kojem je stečeno pravo obavljanja djelatnosti putem dozvola, tj. dužan je obavljati čišćenje i osiguranje odvoza smeća.

 

 

Sve informacije o natječaju mogu se dobiti na telefon 051 750 502.

OPĆINSKI NAČELNIK

Robert Anton Kraljić

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2325&mjesto=51511&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr