SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 3. Ponedjeljak, 23. siječnja 2023.
GRAD OPATIJA

3.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 44. stavka 1. podstavka 12. Statuta Grada Opatije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/09, 30/09-ispr., 7/13, 3/18, 5/18 – ispr., 3/20 i 3/21) gradonačelnik Grada Opatije dana 17. siječnja 2023. godine, donosi

O D L U K U

o imenovanju članice Stručnog vijeća Centra
za poljoprivredu i ruralni razvoj
Primorsko-goranske županije

I.

Za članicu Stručnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske župnije kao predstavnica Grada Opatije imenuje se zamjenica gradonačelnika Grada Opatije Kristina Đukić, mag.oec.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko - goranske županije'.

KLASA: 320-01/23-01/1

URBROJ: 2170-12-03/01-23-2

Opatija, 17. siječnja 2023.

GRADONAČELNIK

Fernando Kirigin, mag.oec., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2258&mjesto=10006&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr