SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 38. Utorak, 22. studenog 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

235.

Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 4. stavka 1. Uredbe o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra („Narodne novine“ broj 8/04 i 82/05), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 – pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije, dana 14. studenoga 2022. godine, donio je

GODIŠNJI PLAN

UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
ZA 2023. GODINU

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) planiraju se sredstva za provođenje Plana, te aktivnosti usmjerene na održavanje, unapređenje, brigu o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi, na izradu prijedloga granica pomorskog dobra i granica lučkog područja, te na posebnu upotrebu ili gospodarsko korištenje pomorskog dobra na temelju koncesija.

Članak 2.

Plan obuhvaća:

I. Plan prihoda

II. Plan rashoda

III. Plan davanja koncesija na pomorskom dobru

IV. Unapređenje i zaštitu pomorskog dobra

V. Ekologiju mora

VI. Financiranje lučke infrastrukture

VII. Sanaciju pomorskog dobra nastalu uslijed izvanrednih događaja

VIII. Izradu prijedloga granica pomorskog dobra i njihovu provedbu

IX. Završne odredbe

I. PLAN PRIHODA

Članak 3.

Sredstva za upravljanje pomorskim dobrom u Primorsko-goranskoj županiji u 2023. godini čine:

·         sredstva od naknada za koncesiju,

·         sredstva od naknada koje za upotrebu pomorskog dobra plaćaju vlasnici brodica i jahti upisanih u očevidnik brodica, odnosno upisnik jahti,

·         sredstva koja se osiguravaju u Proračunu Primorsko-goranske županije (dalje u tekstu: Proračun PGŽ) za upravljanje pomorskim dobrom,

·         sredstva od naknada za utvrđivanje granica pomorskog dobra,

·         pomoći iz Državnog proračuna.

Za provođenje Plana planiraju se sredstva u iznosu od 2.216.168,31 eura.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

II. PLAN RASHODA

Članak 4.

Plan rashoda na pomorskom dobru Primorsko-goranske županije za 2023. godinu obuhvaća:

plan davanja koncesija na pomorskom dobru,

·         unapređenje i zaštitu pomorskog dobra,

·         ekologiju mora,

·         financiranje lučke infrastrukture,

·         sanaciju pomorskog dobra nastalu uslijed izvanrednih događaja,

·         izradu prijedloga granica pomorskog dobra i njihovu provedbu.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

*Sredstva su iskazana u točki VI.3.

**Sredstva potrebna za provođenje analize kakvoće mora planirana su u Proračunu PGŽ u okviru programa „Zdravstvene mjere zaštite okoliša – Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije“, u sklopu aktivnosti Upravnog odjela za zdravstvo i iznose 145.995,00 eura za 2023. godinu, dok evidenciju rezultata istraživanja vodi Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u Primorsko-goranskoj županiji.

***Pomoći za čišćenje mora od nepoznatog počinitelja su sredstva u iznosu od 84.681,78 eura za slučaj onečišćenja mora kada počinitelj onečišćenja nije poznat.

III. PLAN DAVANJA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU

Članak 5.

Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko-goranske županije za 2023. godinu donesen je na sjednici Županijske skupštine Primorsko-goranske županije održanoj dana 22. i 29. rujna 2022. godine (dalje u tekstu: Plan davanja koncesija).

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 6.

Postupak davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko-goranske županije u 2023. godini provodit će se sukladno Zakonu o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19) i Uredbi o postupku davanja koncesija na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10 102/11, 83/12 i 10/17).

Inicijativu za pokretanje postupka koncesije može dati svaka fizička ili pravna osoba, a postupak davanja koncesije moguće je započeti nakon što je na predmetnim područjima utvrđena granica pomorskog dobra/lučkog područja i provedena u zemljišnim knjigama, te ishođena odgovarajuća prostorno-planska dokumentacija.

Tijekom 2023. godine provest će se već pokrenuti postupci kao i pripremne radnje za dodjelu koncesija na pomorskom dobru temeljem zaprimljenih inicijativa, a na područjima na kojima koncesije istječu tijekom 2023. godine, provodit će se postupak davanja koncesije uz ispunjenje zakonskih uvjeta, te sukladno namjeni prostora utvrđenoj prostornim planovima općina/gradova.

Članak 7.

Za provedbu pripremnih aktivnosti u svrhu davanja koncesija na pomorskom dobru planira se iznos od 7.900,00 eura. Navedena sredstva planirana su u Proračunu PGŽ, pozicija Službena putovanja – 70020501, Usluge promidžbe i informiranja – 70020502 i Računalne usluge - 70020505.

Za izradu dokumenata potrebnih za davanje koncesija na pomorskom dobru planira se iznos od 132.000,00 eura. Navedena sredstva planirana su Proračunu PGŽ, pozicija Intelektualne i osobne usluge - 70020504.

Članak 8.

Sukladno članku 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ br. 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je osnovala Povjerenstvo od tri člana u svrhu praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesiji, a posebno kontrole naplate i izvršenih ulaganja na pomorskom dobru.

Za troškove naknade za rad članovima povjerenstava u svrhu provedbe postupka i praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru planira se iznos od 8.100,00 eura. Navedena sredstva planirana su u Proračunu PGŽ, pozicija Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. - 70020507.

IV. UNAPREĐENJE I ZAŠTITA POMORSKOG DOBRA

Članak 9.

Za unapređenje i zaštitu pomorskog dobra sredstava su obuhvaćena i prikazana kroz sve aktivnosti navedene u tablici 2. Plana što je obrazloženo u nastavku. Putem računalnih programa Koncesea i GIS pomorskoga dobra posebno je unaprijeđen sustav praćenja i evidencije granica i koncesija na pomorskom dobru. Za navedene aktivnosti planira se iznos od 20.000,00 eura. Navedena sredstva planirana su u Proračunu PGŽ, pozicija Računalne usluge – 70020610, u okviru Aktivnosti Utvrđivanje granice pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra.

V. EKOLOGIJA MORA

Članak 10.

Za zaštitu okoliša (Eko brodice) planira se iznos od 302.486,53 eura. Navedena sredstva planirana su u Proračunu PGŽ, pozicija Komunalne usluge – 70020405 i 70020420 od sredstava uprihođenih s pomorskog dobra, te pozicija Komunalne usluge - 70020406 i 70020419 od pomoći iz Državnog proračuna.

Sredstva namijenjena za rad Županijskog operativnog centra planirana su u iznosu od 15.800,00 eura iz izvora Porezni i ostali prihodi.

Sredstva namijenjena za rad Jadranskog edukativno-istraživačkog centra za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora (ATRAC) planirana su u iznosu od 40.000,00 eura.

Sredstva potrebna za provođenje analize kakvoće mora planirana su u Proračunu PGŽ u okviru programa „Zdravstvene mjere zaštite okoliša – Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije“, u sklopu aktivnosti 420604 Upravnog odjela za zdravstvo, dok evidenciju rezultata istraživanja vodi Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u Primorsko-goranske županije.

VI. FINANCIRANJE LUČKE INFRASTRUKTURE

Članak 11.

Planirana ulaganja u pomorsko dobro u Primorsko-goranskoj županiji za 2023. godinu koja se odnose na potrebe županijskih lučkih uprava Primorsko-goranske županije provodit će se sukladno postupku, uvjetima i kriterijima iz Pravilnika o uvjetima i kriterijima za raspodjelu sredstava za poticanje rada županijskih lučkih uprava (KLASA: 024-01/22-01/42, URBROJ: 2170-01-01/6-22-22 od 24. listopada 2022. godine).

Iznos od ukupno 1.257.000,00 eura planiran je:

·         za izradu projektne dokumentacije za dogradnju i sanaciju luka županijskog i lokalnog značaja u iznosu od 207.000,00 eura,

·         za sanaciju i dogradnju luka županijskog i lokalnog značaja u iznosu od 600.000,00 eura,

·         za sufinanciranje izgradnje pomorske infrastrukture u iznosu od 450.000,00 eura.

Navedena sredstva planirana su u Proračunu PGŽ u okviru Projekta poticanje rada županijskih lučkih uprava.

VII. SANACIJA POMORSKOG DOBRA NASTALA USLIJED IZVANREDNIH DOGAĐAJA

Članak 12.

Primorsko-goranska županija vodi brigu o sanaciji pomorskog dobra na izvan lučkom području nastalu uslijed izvanrednih događaja. Sanacija pomorskog dobra i izrada projektne dokumentacije za pomorsku infrastrukturu financirat će se temeljem zahtjeva i iskazanih potreba gradova i općina.

Za sanaciju uslijed izvanrednih događaja na pomorskom dobru planira se iznos od 40.000,00 eura. Navedena sredstva planirana su u Proračunu PGŽ sa pozicije Tekuće pomoći unutar općeg proračuna – 70020106 .

Za sanaciju mora uslijed različitih polucija ukoliko se radi o nepoznatom počinitelju osigurana su sredstva u sklopu aktivnosti Pomoći za čišćenje mora od nepoznatog počinitelja u iznosu od 84.681,78 eura koja se nalaze u pričuvi.

VIII. IZRADA PRIJEDLOGA GRANICA POMORSKOG DOBRA I NJEZINA PROVEDBA

Članak 13.

Prijedloge granica pomorskog dobra i granica lučkog područja utvrđuje Povjerenstvo za granice pomorskog dobra za Primorsko-goransku županiju (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za granice) sukladno odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19) i Uredbi o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra („Narodne novine“ broj 8/04 i 82/05).

Prijedlog granice pomorskog dobra i granice lučkog područja utvrdit će se za lokacije koje se nalaze u Planu, za područja na kojima se provodi katastarska izmjera (obveza iz članka 4. stavak 3. Uredbe o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra) i za lokacije za koje je podnesen zahtjev od strane zainteresiranih subjekata, a koje se ne nalaze u Planu.

U slučaju da je podnesen zahtjev, podnositelj mora uz zahtjev priložiti dokumentaciju zahtjeva (kopiju katastarskog plana i izvod iz posjedovnog lista, izvod iz važećih dokumenata prostornog uređenja, izvod iz zemljišnih knjiga, geodetski snimak ili digitalni ortofoto plan), a kada se utvrđuje prijedlog granice za lokaciju iz Plana, dokumentacija zahtjeva se financira sa pozicije Proračuna PGŽ– izdaci za izradu granica pomorskog dobra i za njezinu provedbu.

Članak 14.

Za pripremu i obradu podataka za utvrđivanje granica pomorskog dobra/ lučkog područja planira se iznos od 144.000,00 eura. Navedena sredstva planirana su u Proračunu PGŽ, u okviru Aktivnosti 700206 Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra.

Povjerenstvo za granice će u svome radu pristupiti utvrđivanju granice pomorskog dobra za područja na kojima se provodi katastarska izmjera, utvrđivanju prijedloga granice pomorskog dobra, kao i utvrđivanju granice pomorskog dobra/lučkog područja i prema pojedinačnim zahtjevima. Kada Povjerenstvo za granice utvrđuje prijedlog granice pomorskog dobra/lučkog područja, naknade za rad predsjednika i članova povjerenstva planiraju se iz sredstava Proračuna PGŽ, a kada se granica pomorskog dobra/granica lučkog područja utvrđuje na temelju zahtjeva podnositelja, podnositelj zahtjeva snosi troškove utvrđivanja granice.

Za troškove naknada članovima Povjerenstva za granice planira se iznos od 20.000,00 eura. Navedena sredstva planirana su u Proračunu PGŽ sa pozicije Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. - 70020606.

Članak 15.

Za potrebe izrade prijedloga granica pomorskog dobra Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije (dalje u tekstu: UO za pomorsko dobro, promet i veze) je prethodno pozvao na očitovanje obalne općine i gradove na predlaganje novih lokacija za utvrđivanje granica pomorskog dobra uz navođenje gospodarskih aktivnosti koje te prijedloge čine osnovanim.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 16.

U 2023. godini potrebno je izraditi geodetske elaborate za:

·         granice pomorskog dobra utvrđene Rješenjem Povjerenstva za granice Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (dalje u tekstu: MMPII) ili Uredbom Vlade Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Vlade RH) za koje je podnositelj zahtjeva Primorsko-goranska županija,

·         luke otvorene za javni promet Primorsko-goranske županije,

·         za utvrđene granice pomorskog dobra za koje obveznici izrade geodetskih elaborata iste nisu izradili (područja prikladna za koncesioniranje).

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 17.

Osim izrade prijedloga za granice pomorskog dobra/lučkog područja i provedbe utvrđenih granica pomorskog dobra/lučkih područja iz Plana, Povjerenstvo za granice će izraditi i prijedloge granica pomorskog dobra/lučkog područja prema novim zahtjevima ovlaštenih podnositelja definiranih člankom 4. stavkom 8. Uredbe o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra („Narodne novine“ broj 8/04 i 82/05).

Članak 18.

Ažuriranje i dopuna GIS baze pomorskog dobra putem aplikacija za evidenciju granica pomorskog dobra i koncesija na pomorskom dobru i WebGIS platforme omogućava obalnim jedinicama lokalne samouprave Primorsko-goranske županije uvid u sve utvrđene granice pomorskog dobra, granice pomorskog dobra u postupku i koncesije na pomorskom dobru sa zadnjim, ažuriranim stanjem od strane Primorsko-goranske županije.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Za provedbu Plana novčana sredstva planirana su u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2023. godinu, Razdjel 7 – UO za pomorsko dobro, promet i veze.

Članak 20.

Zadužuje se UO za pomorsko dobro, promet i veze da dostavi Plan Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

Članak 21.

Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/22-01/45

URBROJ: 2170-01-01/6-22-10

Rijeka, 14. studenoga 2022.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2245&mjesto=00001&odluka=235
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr