SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 28. Petak, 9. rujna 2022.
GRAD RAB

58.

Na temelju članka 66. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13 i 78/15, 12/18 i 118/18), članka 29. stavak 1. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine” broj 03/17) i članka 34. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/21), gradonačelnik Grada Raba donosi

O D L U K U

da je za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Raba potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš s Glavnom ocjenom prihvatljivosti za ekološku mrežu

Članak 1.

Za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja (dalje u tekstu: IDPPU) Grada Raba proveden je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. U okviru postupka ocjene proveden je i postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu u okviru kojega je zaključeno da se ne može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na ciljne vrste i stanišne tipove područja ekološke mreže.

Sukladno mišljenju Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije potrebno je za IDPPU Grada Raba provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš (KLASA: 352-01/22-01/1, URBROJ: 2170-03-08/7-22-13 od 05. srpnja 2022.) i postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu (KLASA: 352-01/22-01/1, URBROJ: 2170-03-08/7-22-12 od 05. srpnja 2022.).

Predmetne IDPPU Grada Raba izrađuju se u skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“ broj 106/98, 39/04, 45/04-ispravak, 163/04 i 9/11).

Članak 2.

Razlozi izrade predmetnih IDPPU Grada Raba:

- usklađenja sa Zakonom o prostornom uređenju i posebnim propisima,

- izrade grafičkog dijela u službenom projekcijskom koordinatnom sustavu Republike Hrvatske (HTRS96/TM),

- usklađenja s Prostornim planom Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 32/13, 7/17-ispravak, 41/18 i 4/19-pročišćeni tekst),

- redefiniranja granica građevinskih područja i obveze izrade provedbenih planova užeg područja na temelju praćenja i ocjenjivanja stanja u prostoru, reagiranja na podnesene inicijative pravnih i fizičkih osoba za IDPPU,

- dopunjavanja i izmjena odredbi za provođenje i grafičkog dijela plana temeljem preispitanih zahtjeva Nositelja izrade IDPPU te radi nedvojbene primjene u postupcima izdavanja akata za građenje,

- planiranja zahvata u prostoru lokalnog značaja temeljem preispitanih zahtjeva nositelja izrade IDPPU,

- otklanjanje uočenih neskladnosti i/ili nedostataka u tekstualnom i grafičkom dijelu Plana.

Ciljevi predmetnih IDPPU Grada Raba su obveze usklađenja sa:

- Zakonom o prostornom uređenju i drugim propisima koji su stupili na snagu nakon njegova donošenja,

- Prostornim planom Primorsko-goranske županije i

- stvaranja prostorno planskih preduvjeta za korištenje prostora u svrhu gospodarskog rasta i razvoja, uz istovremenu zaštitu prirodnih i kulturnih dobara te povijesnih vrijednosti.

Članak 3.

Nositelj izrade IDPPU Grada Raba je Upravni odjel ureda Grada investicija i razvoja, Odsjek za investicije i razvoj.

Izrađivač IDPPU Grada Raba je ovlaštena tvrtka Planimetar d.o.o. iz Zagreba.

Članak 4.

Radnje koje su se provele u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, provele su se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17) te odredbama posebnih propisa iz područja iz kojeg se predmetna dokumentacija donosi.

Članak 5.

U okviru postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, za predmetne IDPPU Grada Raba proveden je postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu sukladno Zakonu o zaštiti prirode te je Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, nakon provedenog postupka, donio Mišljenje (KLASA: 352-01/22-01/1, URBROJ: 2170-03-08/7-22-12 od 05. srpnja 2022.) da se ne može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja provedbe predmetnih IDPPU na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te da je potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Članak 6.

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene predmetnih IDPPU, u cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš, zatraženo je mišljenje od tijela/osoba određenih posebnim propisima:

1. Ministarstvo kulture i medija, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka,

2. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska, Policijska postaja Rab, Palit 144, 51280 Rab,

3. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10, 51000 Rijeka,

4. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, Slogin Kula 2/II, 51000 Rijeka,

5. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, Adamićeva 10/VI, 51000 Rijeka,

6. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, Slogin Kula 2/III, 51000 Rijeka,

7. Hrvatske vode, Vodno gospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

8. Hrvatske šume d.o.o., Šumarija Rijeka, Zanonova 1, 51000 Rijeka,

9. Hrvatske ceste d.o.o., za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Sektor za strateško planiranje, razvoj i studije, Odjel za strateško planiranje, Vončinina 3, 10000 Zagreb,

10. Županijska lučka uprava Rab, Obala Kralja Petra Krešimira IV 7, 51280 Rab,

11. HEP-ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka d.o.o., Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,

12. Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Nikole Tesle 9/XI, 51000 Rijeka,

13. Grad Cres, Creskog statuta 15, 51557, Cres,

14. Grad Mali Lošinj, Riva Lošinjskih kapetana 7, 51550 Mali Lošinj,

15. Grad Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj,

16. Grad Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 53291 Novalja,

17. Općina Lopar, Lopar 289A, 51281 Lopar,

18. Općina Karlobag, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 53288 Karlobag.

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš zaprimljena su mišljenja kako slijedi:

- HEP- ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, mišljenje od 08. veljače 2022. (BROJ i ZNAK: 4012/1082/22GG) u kojem je u bitnom navedeno da se ne uvjetuje izrada studije strateške procjene utjecaja na okoliš;

- Hrvatske šume d.o.o., mišljenje od 31.01.2022. (KLASA: DE/22-01/186, URBROJ: 11-10/02-22-02) u kojem je u bitnom navedeno da Šumarija Rijeka ne gospodari nikakvim površinama na području Grada Raba;

- Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, mišljenje od 02. ožujka 2022. (KLASA: 612-08/22-10/0042,URBROJ: 532-05-02-11/16-22-2) u kojem je u bitnom navedeno da se zahtjevima za ocjene o potrebi strateške procjene na okoliš, kao i drugim zahtjevimau postupcima izrade izmjena i dopuna prostornih planova moraju priložiti detaljnija tekstualna objašenjenja popraćena adekvatnim grafičkim prilozima;

- Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za pripremu, građenje i rekonstrukciju, Odjel za strateško planiranje, mišljenje od 07. veljače 2022. (KLASA: 350-02/22-01/19; URBROJ: 345-400-440/160-22-02) u kojem je u bitnom navedeno da nije potrebno provoditi stratešku procjenu utjecaja na okoliš predmetnih IDPPU Grada Raba;

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, mišljenje od 08. veljače 2022. (KLASA: 351-02/22-01/0000024, URBROJ: 374-23-3-22-2) u kojem je u bitnom navedeno da za predmetne IDPPU Grada Raba nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš,

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, mišljenje od 05. srpnja 2022. (KLASA: 52-01/22-01/1; URBROJ: 2170-03-08/7-22-13) u kojem je u bitnom navedeno da je za predmetne IDPPU Grada Raba potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

Članak 7.

Grad Rab dužan je informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

 

KLASA: 351-01/20-01/07

URBROJ: 2017-13/01-22-39

Rab, 23. kolovoza 2022.

Gradonačelnik

Nikola Grgurić, dipl. oec., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2235&mjesto=51280&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr