SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 25. Petak, 12. kolovoza 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

202.

Župan Primorsko-goranske županije, na prijedlog privremenog pročelnika Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, temeljem članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), članka 52. točke 11. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 23. stavka 2. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/19), te nakon savjetovanja s Povjerenikom Sindikalne podružnice Primorsko-goranska županija, dana 1. kolovoza 2022. godine, donosi

P R A V I L N I K

o izmjenama i dopunama Pravilnika
o unutarnjem redu Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 1/20, 25/20, 7/21 i 25/21) - u daljnjem tekstu: Pravilnik, stavak 1. članka 7. mijenja se i glasi:

„U Upravnom odjelu se sistematizira 34 radnih mjesta sa 41 izvršiteljem, kao i dva privremena radna mjesta za potrebe rada na projektima AdriPromTour i ARGOS.

Županija

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

U Sistematizaciji radnih mjesta koja je sastavni dio Pravilnika, ukida se radno mjesto pod rednim brojem 2. POMOĆNIK PROČELNIKA ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM.

Članak 3.

U Sistematizaciji radnih mjesta koja je sastavni dio Pravilnika, kod radnog mjesta pod rednim brojem 6. VODITELJ ODSJEKA ZA PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ, u opisu poslova radnog mjesta, u alineji 5. riječi „naročito predlaže i provodi programe i projekte u poljoprivredi i ribarstvu,“ i u alineji 10. riječi „iz područja poljoprivrede i ribarstva te predlaže, sudjeluje u kandidiranju i provedbi projekata“ brišu se.

Članak 4.

U Sistematizaciji radnih mjesta koja je sastavni dio Pravilnika, ukida se radno mjesto pod rednim brojem 7. VIŠI SAVJETNIK ZA POLJOPRIVREDU II, te se sistematizira novo radno mjesto pod rednim brojem 7. VIŠI SAVJETNIK ZA PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ II.

Članak 5.

U Sistematizaciji radnih mjesta koja je sastavni dio Pravilnika, iza radnog mjesta pod rednim brojem 9. dodaje se novo radno mjesto pod rednim brojem 9a. SAVJETNIK ZA KONKURENTNOST I PROJEKTE I.

Članak 6.

U Sistematizaciji radnih mjesta koja je sastavni dio Pravilnika, kod radnog mjesta pod rednim brojem 10. SAVJETNIK ZA KONKURENTNOST I PROJEKTE II, u opisu standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja, u alineji 1. riječ „ekonomske“ zamjenjuje se s riječi „društvene“.

Članak 7.

U Sistematizaciji radnih mjesta koja je sastavni dio Pravilnika, kod radnih mjesta pod rednim brojem 16. SAVJETNIK ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM II, rednim brojem 19. REFERENT ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM, rednim brojem 31. SAVJETNIK ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM II – mjesto rada Opatija i rednim brojem 33. SAVJETNIK ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM II – mjesto rada Rab mijenja se broj izvršitelja sa „2“ na „1“.

Članak 8.

U Sistematizaciji radnih mjesta koja je sastavni dio Pravilnika, kod radnih mjesta pod rednim brojem 21. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA TURIZAM i rednim brojem 23. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM – mjesto rada Crikvenica mijenja se broj izvršitelja sa „3“ na „2“.

Članak 9.

U Sistematizaciji radnih mjesta koja je sastavni dio Pravilnika, ukida se radno mjesto pod rednim brojem 30. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM – mjesto rada Mali Lošinj.

Članak 10.

U Sistematizaciji radnih mjesta koja je sastavni dio Pravilnika, briše se privremeno radno mjesto pod rednim brojem 36. SAVJETNIK ZA RAD NA PROJEKTIMA ARCA ADRIATICA i Adri.SMartFish II te se sistematizira novo privremeno radno mjesto pod rednim brojem 36. SAVJETNIK ZA RAD NA PROJEKTU ADRIPROMTOUR II.

Članak 11.

U Sistematizaciji radnih mjesta koja je sastavni dio Pravilnika, briše se privremeno radno mjesto pod rednim brojem 37. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA RAD NA PROJEKTIMA ARCA ADRIATICA i Adri.SMartFish.

Članak 12.

Privremena sistematizacija radnih mjesta iz članka 1. ovog Pravilnika traje do okončanja projekata AdriPromTour i ARGOS, nakon čega će se privremena radna mjesta brisati iz Pravilnika.

Članak 13.

Izmjena i dopuna Sistematizacije radnih mjesta utvrđena u članku 1. ovog Pravilnika, sa nazivom i opisom poslova, stručnim i drugim uvjetima za raspored na radna mjesta iz članka 4. i 5. i privremeno radno mjesto iz članka 10. ovog Pravilnika, nalazi se u privitku ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 023-01/20-01/6

URBROJ: 2170-06-02/2-22-29

Rijeka, 1. kolovoza 2022.

Ž U P A N

Zlatko Komadina, dipl. ing.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2232&mjesto=00001&odluka=202
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr