SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 22. Petak, 22. srpnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

198.

Na temelju članka 3. stavka 3. Odluke o osnivanju Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 48/09, 44/11, 8/14, 14/14 – pročišćeni tekst, 37/15, 12/18 i 27/21), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine' broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 11. sjednici održanoj 14. srpnja 2022. godine, donijela je

O D L U K U

o imenovanju članova Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Savjet za zdravlje Primorsko-goranske županije imenuju se:

 • prof.dr.sc. Goran Palčevski, dr.med., predstavnik Primorsko-goranske županije, za predsjednika,
 • Silvia Hunjadi Korošec, mag.spec.oec., predstavnica Primorsko-goranske županije, za članicu,
 • Karla Mušković, dr.med., predstavnica jedinica lokalne samouprave, za članicu,
 • Josip Skender, dr.med., predstavnik jedinica lokalne samouprave, za člana,
 • Jozefina Šuljić Plazibat, dr.med., predstavnica jedinica lokalne samouprave, za članicu,
 • Ana Barišić, dr.med., predstavnica jedinica lokalne samouprave, za članicu,
 • prof.dr.sc. Alen Ružić, dr.med., predstavnik poslodavaca u zdravstvu, za člana,
 • Anastazija Ivančić, dipl.oecc. predstavnica poslodavaca u zdravstvu, za člana,
 • Senka Kajčić, dr.med.spec.hitne med., predstavnica poslodavaca u zdravstvu, za članicu,
 • doc.dr.sc. Željko Linšak, dipl.sanit.ing., predstavnik poslodavaca u zdravstvu, za člana,
 • izv.prof.dr.sc. Vesna Šendula Jengić, dr.med. predstavnica poslodavaca u zdravstvu, za članicu,
 • doc.dr.sc. Vladimir Mozetič, dr.med. MHA., predstavnik Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, za člana
 • izv.prof.dr.sc. Goran Hauser, dr.med., predstavnik Medicinskog fakulteta u Rijeci, za člana,
 • Dijana Ban, prvostupnica sestrinstva., predstavnica komora u zdravstvu, za članicu,
 • izv.prof.dr.sc. Alen Protić, dr.med., predstavnik komora u zdravstvu, za člana,
 • mr. sc. Darko Rački, dr.dent.med., predstavnik komora u zdravstvu, za člana,
 • Zoran Adžić, dr.med., predstavnik strukovnih udruženja u zdravstvu, za člana,
 • Borislava Surina, predstavnica udruga za zaštitu prava pacijenata, za članicu,
 • Irislav Šabulić, bacc.radiol.techn., predstavnik sindikata iz područja zdravstvene djelatnosti, za člana,
 • Maša Smokrović, dipl. iur., predstavnica zdravstvenih ustanova na području Županije čiji su osnivači pravne ili fizičke osobe, za članicu,
 • doc.dr.sc. Nikola Ivaniš, dr.med., predstavnik zdravstvenih ustanova na području Županije čiji su osnivači pravne ili fizičke osobe, za člana,
 • Avelino Baretić, dr.med. predstavnik Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Regionalnog ureda Rijeka, za člana,
 • prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med., predstavnik Klastera zdravstvenog turizma Kvarnera, za člana.

Članak 2.

Mandat predsjednika i članova Savjeta za zdravlje traje četiri godine.

Članak 3.

Stručne i administrativne poslove za Savjet obavlja upravno tijelo Županije nadležno za poslove zdravstva.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/22-01/5

UR.BROJ: 2170-01-01/5-22-44

Rijeka, 14. srpnja 2022.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2229&mjesto=00001&odluka=198
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr