SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 22. Petak, 22. srpnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

185.

Na temelju članka 16. stavka 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2022. godinu („Službene novine“ broj 32/21 i 14/22), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 11. sjednici održanoj 14. srpnja 2022. godine donijela je

O D L U K U

o izmjeni Odluke rasporedu sredstava za aktivnost „Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite“
za Zavod za hitnu medicinu

Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Članak 1. Odluke o rasporedu sredstava za aktivnost „Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite“ za Zavod za hitnu medicinu Primorsko – goranske županije („Službene novine“, br. 8/22) mijenja se i glasi:

„Raspoređuju se sredstva Zavodu za hitnu medicinu Primorsko – goranske županije u iznosu od 5.000.000,00 kn s pozicije razdjela 4 - Upravni odjel za zdravstvo, Glava 4-2 Županijske ustanove zdravstva, Program 4206 „Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge“, Aktivnost 420601 „Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite“ za sufinanciranje redovne djelatnosti u 2022. godini prema ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ovlašćuje se Župan Primorsko goranske Županije da u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja ove Odluke zaključi dodatak ugovoru sa Zavodom za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije o korištenju raspoređenih sredstava prema članku 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

KLASA: 024-04/22-01/5

UR.BROJ: 2170-01-01/5-22-13

Rijeka, 14. srpnja 2022.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2229&mjesto=00001&odluka=185
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr