SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 22. Petak, 22. srpnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

182.

Na temelju članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 19/13-pročišćeni tekst, 144/12, 137/15-pročišćeni tekst, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 55. stavka 5. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/2016, 3/18, 126/19, 108/20 i 144/21), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 11. sjednici održanoj 14. srpnja 2022. godine donijela je

O D L U K U

o prijenosu dugotrajne nefinancijske imovine stečene u okviru projekta Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“ s Primorsko-goranske županije na proračunskog korisnika Prirodoslovni muzej Rijeka

Članak 1.

Primorsko-goranska županija prenosi u vlasništvo proračunskom korisniku Prirodoslovnom muzeju Rijeka sljedeću dugotrajnu nefinancijsku imovinu stečenu u okviru Projekta Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“:

1. Dodatno ulaganje u zgradu korisnika, objekt Kaštel Zrinskih u Brodu na Kupi, nabavne vrijednosti 1.007.136,38 kuna (s PDV), odnosno 872.851,53 kuna (s PDV) knjigovodstvene vrijednosti na dan 1.1.2022.,

2. Opremu nabavne vrijednosti 660.097,77 kuna (s PDV), odnosno 457.831,30 kuna (s PDV) knjigovodstvene vrijednosti na dan 1.1.2022. godine.

Popis ulaganja i opreme sastavni je dio ove Odluke.

Članak 2.

Zadužuje se Upravni odjel za proračun, financije i nabavu da dugotrajnu nefinancijsku imovinu iz članka 1. isknjiži iz poslovnih knjiga Primorsko-goranske županije odobrenjem odgovarajućeg računa nefinancijske imovine u razredu 0 te zaduženjem ispravka vrijednosti nefinancijske imovine i promjena u obujmu imovine na osnovnom računu 91512. Istodobno se zadužuju vlastiti izvori iz proračuna na osnovnom računu 91111, a odobrava promjena u obujmu imovine na osnovnom računu 91512.

Članak 3.

Zadužuje se proračunski korisnik Prirodoslovni muzej Rijeka da dugotrajnu nefinancijsku imovinu iz članka 1. evidentira u svojim poslovnim knjigama po navedenoj knjigovodstvenoj odnosno procijenjenoj vrijednosti zaduženjem odgovarajućeg računa nefinancijske imovine u razredu 0 i odobrenjem promjena u obujmu imovine na osnovnom računu 91512. Istodobno se provodi odobrenje računa vlastitih izvora iz proračuna na osnovnom računu 91111, a zadužuju promjene u obujmu imovine na osnovnom računu 91512.

Članak 4.

Prirodoslovnom muzeju Rijeka daju se sva prava i obveze za daljnje održavanje predmeta prijenosa iz članka 1. ove Odluke.

Prirodoslovni muzej Rijeka preuzima obvezu upravljanja uz poštivanje odredbi Općih i posebnih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt KK.06.1.1.01.0048 Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“ od 27. travnja 2017. godine, Izjave od 23. veljače 2016. godine, Sporazuma o partnerstvu od 26. veljače 2016. godine i Sporazuma o suglasnosti vlasnika kulturnih dobara povodom ulaganja u sklopu projekta Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“ od 26. veljače 2016. godine.

Namjena objekta mora ostati nepromijenjena najmanje petnaest (15) godina od završetka Projekta, odnosno do svibnja 2036. godine, te će se imovina nabavljena u okviru Projekta koristiti za ostvarenje projektnih ciljeva.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/22-01/5

UR.BROJ: 2170-01-01/5-22-11

Rijeka, 14. srpnja 2022.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2229&mjesto=00001&odluka=182
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr