SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 19. Četvrtak, 23. lipnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

172.

Na temelju članka 20. stavka 1., točke 1., a u vezi s člankom 41. stavkom 2. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“ broj 46/22), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine” broj 23/09, 9/13, 25/13- pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine” broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije, dana 20. lipnja 2022. godine, donio je

P R A V I L N I K

o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti
i načinu imenovanja povjerljive osobe i njezina
zamjenika u Primorsko-goranskoj županiji

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i načinu imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika (dalje u tekstu: Pravilnik) pobliže se uređuje:

• postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Primorsko-goranskoj županiji (dalje u tekstu: Županija) i postupanje po prijavi

• način imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika

• druga pitanja važna za prijavu nepravilnosti i zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

Članak 2.

Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

II. POSTUPAK UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I POSTUPANJE PO PRIJAVI

Članak 3.

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave povjerljivoj osobi.

Prijava nepravilnosti može se podnijeti u pisanom ili usmenom obliku.

Pisana prijava se podnosi bilo kojim putem koji omogućava pisani zapis. Pisanu prijavu prijavitelj može neposredno podnijeti povjerljivoj osobi, a može takvu prijavu poslati poštom ili internom dostavom uz napomenu „Za povjerljivu osobu-ne otvarati', ili dostaviti putem elektroničke pošte na adresu navedenu na mrežnim stranicama Županije.

Usmeno prijavljivanje moguće je telefonom ili drugim sustavima glasovnih poruka te, na zahtjev prijavitelja, fizičkim sastankom u razumnom roku.

Prijava nepravilnosti podnesena pisanim putem ili usmeno na zapisnik mora biti potpisana.

Radi lakšeg postupanja prijavitelja nepravilnosti, na mrežnim stranicama Županije dostupan je obrazac za prijavljivanje, a koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 4.

Ako je prijavu nepravilnosti u Županiji zaprimila osoba koja nije nadležna za postupanje po prijavi nepravilnosti, ista ju je dužna bez odgode i bez izmjena proslijediti povjerljivoj osobi uz zaštitu identiteta prijavitelja nepravilnosti i povjerljivosti podataka iz prijave.

Povjerljiva osoba će pisanim putem potvrditi primitak prijave u roku od 7 dana od njenog podnošenja.

Članak 5.

Povodom svake zaprimljene prijave nepravilnosti, povjerljiva osoba osniva predmet.

Spis predmeta po podnesenoj prijavi u Županiji sadrži najmanje: podatke o prijavitelju, opis nepravilnosti, informacije o osobi ili tijelu na koju se nepravilnost odnosi, datum primitka prijave, odnosno datum uočavanja nepravilnosti i prikupljenu dokumentaciju tijeka postupka.

Povjerljiva osoba vodi očevidnik predmeta iz kojeg je vidljiv tijek postupka po zaprimljenim prijavama.

Članak 6.

Ako prijava nema zakonom propisani sadržaj, povjerljiva osoba poziva prijavitelja nepravilnosti na dopunu, odnosno ispravak prijave i određuje rok u kojem je prijavitelj dužan otkloniti nedostatak, uz upozorenje na pravne posljedice ako to u određenom roku ne učini.

U slučaju da prijavitelj nepravilnosti ne postupi prema pozivu iz stavka 1. ovog članka, prijava se neće smatrati prijavom nepravilnosti u smislu Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, te će se podnositelja uputiti da nepravilnost može prijaviti tijelima ili osobama nadležnim prema sadržaju prijave u skladu s posebnim propisima.

Članak 7.

Uz prethodni pristanak prijavitelja nepravilnosti, povjerljiva osoba podatke iz prijave dostavlja pročelniku nadležnog upravnog tijela u Županiji radi dostave pisanog očitovanja na navode iz prijave, uz obavijest Županu o zaprimljenoj prijavi i traženom očitovanju nadležnog upravnog tijela.

Podaci iz stavka 1. ovog članka dostavljaju se uz uputu o dostavi povratne informacije u zatraženom roku i uz uputu o dužnosti zaštite identiteta prijavitelja nepravilnosti i podataka iz prijave.

Upravna tijela Županije dužna su surađivati s povjerljivom osobom u postupku ispitivanja nepravilnosti.

Članak 8.

Ako se nakon provedbe postupka ispitivanja iz članka 7. ovog Pravilnika utvrdi da postoji nepravilnost, povjerljiva osoba o tome bez odgode obavještava Župana u svrhu poduzimanja mjera za otklanjanje nepravilnosti ukoliko je to u nadležnosti Županije.

Povjerljiva osoba obavijestit će prijavitelja o predviđenim i poduzetim mjerama za otklanjanje nepravilnosti.

Ukoliko nepravilnost nije moguće riješiti postupanjem iz stavka 1. ovog članka, povjerljiva osoba će prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave.

Članak 9.

Ako iz očitovanja prikupljenih u skladu s člankom 7. ovog Pravilnika proizlazi da nepravilnost ne postoji, obavijest o tome dostavlja se prijavitelju nepravilnosti uz informaciju da prijavu može dostaviti i pučkom pravobranitelju.

Članak 10.

Ako povjerljiva osoba na temelju podataka iz prijave smatra da se ne radi o nepravilnosti sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, po prijavi neće postupati te će o tome bez odlaganja obavijestiti podnositelja prijave.

Članak 11.

Ako povjerljiva osoba smatra da prijavitelj nepravilnosti zbog podnesene prijave trpi osvetu dužna je o tome obavijestiti Župana kako bi se zaustavila osveta i otklonile njene posljedice.

Povjerljiva osoba će Župana obavijestiti i o zakonskim odredbama o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

III. IMENOVANJE POVJERLJIVE OSOBE I ZAMJENIKA POVJERLJIVE OSOBE

Članak 12.

Povjerljivu osobu imenuje Župan uz njezinu pisanu suglasnost u postupku propisanom ovim Pravilnikom.

Povjerljiva osoba iz stavka 1. ovog članka ima zamjenika.

Odredbe koje se tiču imenovanja, zaštite, prava i dužnosti povjerljive osobe na odgovarajući način odnose se i na zamjenika povjerljive osobe kao i na privremeno imenovanu treću osobu.

Povjerljiva osoba je ujedno i osoba za nepravilnosti, a zamjenik povjerljive osobe je ujedno i zamjenik osobe za nepravilnosti sukladno odredbama Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru.

Članak 13.

Postupak imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika pokreće se dostavom pisanog poziva sindikalnom povjereniku koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća u Županiji (dalje u tekstu: sindikalni povjerenik), kojim ga Župan poziva da u roku od 15 dana predloži povjerljivu osobu i njezina zamjenika.

U pozivu će biti naznačeno da ukoliko sindikalni povjerenik u ostavljenom roku ne predloži povjerljivu osobu i njezina zamjenika, da će Župan imenovati povjerljivu osobu i njezina zamjenika i bez prijedloga.

Članak 14.

Odluku o imenovanju povjerljive osobe i njezina zamjenika Župan donosi najkasnije u roku od 8 dana nakon isteka roka za dostavu prijedloga na poziv iz članka 13. ovoga Pravilnika.

Prije imenovanja povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe pribavit će se njihova pisana suglasnost.

Odluka iz stavka 1. ovog članka sadrži podatke o povjerljivoj osobi i njezinu zamjeniku kao što su ime i prezime, broj telefona i adresa elektroničke pošte, a objavljuje se na mrežnoj stranici Županije.

Svaka promjena podataka iz stavka 3. ovog članka objavljuje se na mrežnim stranicama Županije.

Članak 15.

Ako sindikalni povjerenik zatraži razrješenje povjerljive osobe ili njezina zamjenika, takav prijedlog upućuje se Županu, koji će donijeti odluku o razrješenju u roku od 15 dana od primitka prijedloga.

Dužnost povjerljive osobe prestaje povlačenjem pisanog pristanka za imenovanje, kao i prestankom službe u Županiji.

Postupak za imenovanje druge povjerljive osobe pokreće se u roku od 30 dana od donošenja odluke o razrješenju ili prestanka dužnosti povjerljive osobe iz drugog razloga.

Do imenovanja druge povjerljive osobe, poslove povjerljive osobe obavlja njezin zamjenik, osim ako okolnosti upućuju na potrebu za imenovanjem treće osobe da privremeno obavlja poslove povjerljive osobe.

Članak 16.

Na mrežnim stranicama Županije objavljuju se informacije o obvezama povjerljive osobe, pravima prijavitelja nepravilnosti, te informacije o postupku prijave nepravilnosti.

Članak 17.

Povjerljiva osoba u Županiji prati primjenu zakona kojim se uređuje zaštita prijavitelja nepravilnosti te promiče poštivanje zakonskih rješenja i zaštitu prijavitelja nepravilnosti, zaprima prijave nepravilnosti, poduzima radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti, poduzima radnje radi ispitivanja nepravilnosti, prosljeđuje prijavu o nepravilnosti tijelima ovlaštenima na postupanje ovisno o sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena s Županijom, pisanim putem obavještava podnositelja prijave o postupanju po prijavi, pruža informacije o postupcima za podnošenje prijave nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje, kao i nadležnim institucijama, tijelima, uredima ili agencijama Europske unije nadležnim za postupanje po sadržaju prijave, štiti identitet i podatke iz prijave, pruža prijavitelju nepravilnosti opće informacije o njegovim pravima i postupku, omogućuje uvid u spis predmeta te vodi evidenciju o zaprimljenim prijavama.

Povjerljiva osoba dužna je sudjelovati u programima edukacije koji se odnose na zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

IV. ZAŠTITA PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI I ČUVANJE PODATAKA ZAPRIMLJENIH U PRIJAVI NEPRAVILNOSTI

Članak 18.

Prijavitelj ima pravo na zaštitu identiteta i povjerljivosti te drugu zaštitu predviđenu Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

Članak 19.

Na obradu osobnih podataka sadržanih u prijavi nepravilnosti primjenjuju se propisi kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Dokumentacija vezana za postupak po prijavama nepravilnosti pohranjuje se u prostore za pohranu osigurane od neovlaštenog pristupa.

Povjerljiva osoba dužna je i po prestanku obavljanja dužnosti povjerljive osobe, pa i nakon prestanka službe u Županiji čuvati povjerljivost podataka za koje je doznala tijekom obavljanja poslova povjerljive osobe.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Župan će imenovati povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe na način propisan člankom 13. ovoga Pravilnika najkasnije do 23. srpnja 2022. godine.

Članak 21.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i načinu imenovanja povjerljive osobe („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 30/19).

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/22-01/25

URBROJ: 2170-01-01/6-22-5

Rijeka, 20. lipnja 2022.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl.ing., v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*
Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2226&mjesto=00001&odluka=172
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr