SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 18. Srijeda, 15. lipnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

138.

Na temelju članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20 i 144/21), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 10. sjednici održanoj 9. lipnja 2022. godine, donijela je

O D L U K U

o raspodjeli rezultata Primorsko-goranske
županije za 2021. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom obavlja se preraspodjela financijskog rezultata Primorsko-goranske županije za 2021. godinu po aktivnostima i izvorima te utvrđuje namjena i vrši raspodjela tako utvrđenog rezultata.

Članak 2.

Stanja na osnovnim računima podskupine 922 koja su iskazana u financijskim izvještajima Primorsko-goranske županije na dan 31. prosinca 2021. godine, utvrđena su kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ovom Odlukom vrši se preraspodjele rezultata po aktivnostima i izvorima kako slijedi:

• Manjak primitaka od financijske imovine iz izvora 1- Opći prihodi i primici u iznosu od 1.008.165,48 kuna, koji je nastao otplatom glavnica kredita za izgradnju ŽCGO Marišćina u iznosu 220.660,92 kuna te za izgradnju DZ u Novom Vinodolskom u iznosu 787.504,56 kuna, pokriva se sa viškom prihoda poslovanja izvora 1- Opći prihodi i primici u iznosu 1.008.165,48 kuna.

• Manjak primitaka od financijske imovine iz izvora 4 – Prihodi za posebne namjene u iznosu od 5.517.461,85 kune, koji je nastao otplatom glavnice kredita na teret prihoda poslovanja (prihodi za decentralizirane funkcije), pokriva se sa viškom prihoda poslovanja izvora 4 – Prihodi za posebne namjene u iznosu 5.517.461,85 kune.

• Manjak prihoda od nefinancijske imovine iz izvora 1 –Opći prihodi i primici u iznosu od 21.520.741,60 kuna, koji je nastao nabavom nefinancijske imovine na teret prihoda poslovanja, pokriva se sa viškom prihoda poslovanja izvora 1 –Opći prihodi i primici u iznosu od 21.520.741,60 kuna.

• Manjak prihoda od nefinancijske imovine iz izvora 4 – Prihodi za posebne namjene u iznosu od 785.170,82 kune, pokriva se viškom prihoda poslovanja izvora 4 – Prihodi za posebne namjene na sljedeći način:

- manjak od 248.250,00 kuna, koji je nastao nabavom nefinancijske imovine iz namjenskih prihoda za financiranje programa vezanih uz pomorsko dobro, pokriva se sa viškom prihoda poslovanja iz namjenskih prihoda za financiranje programa vezanih uz pomorsko dobro u iznosu 248.250,00 kuna;

- manjak od 466.830,82 kuna, koji je nastao nabavom nefinancijske imovine iz namjenskih prihoda za decentralizirane funkcije zdravstva, pokriva se viškom prihoda poslovanja iz namjenskih prihoda za decentralizirane funkcije zdravstva u iznosu 466.830,82 kuna;

- manjak prihoda u iznosu 43.552,50 kuna, koji je nastao nabavom nefinancijske imovine iz namjenskih prihoda za obavljanje poslova državne uprave – izvlaštenja pokriva se viškom prihoda poslovanja iz namjenskih prihoda za obavljanje poslova državne uprave - izvlaštenja u iznosu od 43.552,50 kuna;

- manjak prihoda u iznosu 18.937,50 kn, koji je nastao nabavom nefinancijske imovine iz namjenskih prihoda za obavljanje poslova državne uprave – izvlaštenja pokriva se prenesenim viškom prihoda poslovanja iz namjenskih prihoda za obavljanje poslova državne uprave - izvlaštenja u iznosu od 18.937,50 kuna;

- manjak prihoda u iznosu 7.600,00 kn, koji je nastao nabavom nefinancijske imovine iz namjenskih prihoda - naknada za sklapanje braka izvan službene prostorije pokriva se prenesenim viškom prihoda poslovanja iz namjenskih prihoda - naknada za sklapanje braka izvan službene prostorije u iznosu od 7.600,00 kuna.

• Manjak prihoda od nefinancijske imovine iz izvora 5 – Pomoći u iznosu od 694.604,26 kuna djelomično se pokriva viškom prihoda poslovanja izvora 5 – Pomoći u iznosu 257.590,92 kune na sljedeći način:

- manjak od 40.870,00 kuna, koji je nastao nabavom nefinancijske imovine iz namjenskih prihoda za financiranje EU projekta „CLAUSTRA+“ pokriva se sa viškom prihoda poslovanja iz namjenskih prihoda za financiranje EU projekta „CLAUSTRA+“ u iznosu 40.870,00 kuna;

- manjak od 168.050,71 kuna, koji je nastao nabavom nefinancijske imovine iz namjenskih prihoda za financiranje EU projekta „Adri.SmArtFish“ pokriva se sa viškom prihoda poslovanja iz namjenskih prihoda za financiranje EU projekta „Adri.SmArtFish“ u iznosu 168.050,71 kuna;

- manjak od 48.670,21 kuna, koji je nastao nabavom nefinancijske imovine iz namjenskih prihoda za financiranje EU projekta „Interpretacijski centar prirodne baštine PGŽ“, pokriva se sa viškom prihoda poslovanja iz namjenskih prihoda za financiranje EU projekta „Interpretacijski centar prirodne baštine PGŽ“ u iznosu 48.670,21 kuna.

• Manjak prihoda poslovanja iz izvora 4 - Prihodi za posebne namjene u iznosu od 79.739,20 kuna djelomično se, u iznosu od 1.250,00 kuna koji je nastao temeljem naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, pokriva s viškom prihoda poslovanja iz izvora 1 –Opći prihodi i primici.

• Manjak prihoda poslovanja iz izvora 7 – Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja u iznosu od 250.950,00 kuna nastao je donacijom opreme i pokriva se viškom prihoda od nefinancijske imovine iz istog izvora u iznosu od 250.950,00 kuna.

• Manjak prihoda poslovanja iz izvora 822- Namjenski primici u iznosu od 800.000,00 kuna, nastao je temeljem Odluke o davanju suglasnosti Sveučilištu u Rijeci za prenamjenu sredstava za studentsko kreditiranje, te se pokriva sa viškom primitaka od financijske imovine izvora 822 – Namjenski primici u iznosu 800.000,00 kuna.

Članak 4.

Nakon izvršenih preraspodjela rezultata iz članka 3. ove Odluke utvrđuju se stanja na osnovnim računima podskupine 922 po izvorima kako slijedi:

Članak 5.

Za rezultate utvrđene po namjenskim izvorima (4, 5, 7 i 8) iz članka 4. ove Odluke utvrđuje se sljedeći način pokrića, odnosno namjena u 2022. godini:

• Manjak primitka od financijske imovine iz izvora 8 – Namjenski primici u iznosu 46.905,10 kuna pokrit će se u 2022. godini primicima od prodaje dionica i udjela u glavnici.

• Manjak prihoda od nefinancijske imovine iz izvora 5 – Pomoći u iznosu 437.013,34 kune pokrit će se u 2022. godini namjenskim prihodom od Grada Raba.

• Manjak prihoda poslovanja iz izvora 4- Prihodi za posebne namjene u iznosu od 78.489,20 kuna koji je preuzet od Ureda državne uprave vezano uz trošak vještačenja u sklopu obavljanja poslova državne uprave pokrit će se u 2022. godini namjenskim prihodom.

• Manjak prihoda poslovanja iz izvora 5 – Pomoći u iznosu od 506.492,33 kune pokriti će se u 2022. godini namjenskim prihodima.

• Višak prihoda od nefinancijske imovine iz izvora 4 - Prihodi za posebne namjene u iznosu od 409,47 kuna utrošit će se u 2022. godini za nabavu nefinancijske imovine u sklopu projekta Stara Sušica.

• Višak prihoda od nefinancijske imovine iz izvora 7 - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja u iznosu od 4.602,37 kuna utrošit će se u 2022. godini za nabavu nefinancijske imovine za potrebe upravnih tijela Županije.

• Višak prihoda poslovanja iz izvora 4 – Prihodi za posebne namjene u iznosu od 5.237.861,03 kune namjenski će se u 2022. godini utrošiti kako slijedi:

- 3.048.329,93 kuna za financiranje programa vezanih u pomorsko dobro,

- 638.034,88 kuna Fond za čišćenje mora od nepoznatog počinitelja

- 114.403,29 kuna za financiranje programa lovstva,

- 28.276,30 kuna za financiranje programa poljoprivrede,

- 32.483,84 kune za financiranje programa gospodarskog razvoja

- 49.976,85 kuna za financiranje razvoja turističke infrastrukture,

- 589.746,79 kuna za financiranje provođenja postupaka legalizacije bespravno sagrađenih građevina,

- 46.003,51 kuna za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva,

- 135.801,47 kuna za financiranje decentraliziranih funkcija srednjeg školstva,

- 39.795,98 kuna za financiranje decentraliziranih funkcija zdravstva,

- 183.564,42 kune za financiranje preuzetih poslova državne uprave - izvlaštenja,

- 237.982,48 kuna za financiranje preuzetih poslova državne uprave – sklapanje braka izvan službenih prostorija,

- 93.461,29 kuna za financiranje preuzetih poslova državne uprave – troškovi vještačenja,

• Utvrđeni višak poslovanja iz izvora 5 – Pomoći u iznosu od 621.903,09 kuna namjenski će se u 2022. godini utrošiti u iznosu od 246.642,38 kuna za financiranje aktivnosti i projekata kako slijedi:

- 105.000,00 kuna za aktivnost Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi,

- 65.720,11 kuna za projekt Školska shema,

- 8.221,32 kune za projekt Razvoj regionalnih centara kompetentnosti

- 14.662,45 kuna za projekt FRAMESPORT

- 53.038,50 kuna za projekt ARGOS

Preostali iznos utvrđenog viška poslovanja iz izvora 5 – Pomoći od 375.260,71 kunu koji je ostvaren temeljem refundacija troška u sklopu projekata Kulturno turistička ruta Putevima Frankopana (59.936,63 kuna) i aktivnosti Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi (315.324,08 kuna) utrošiti će se u 2022. godini kako slijedi:

- 59.936,63 kune za aktivnost Održivost rezultata projekta Kulturno turistička ruta Putevima Frankopana

- 315.324,08 kuna za projekt Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u rijeci

Članak 6.

Višak prihoda poslovanja i primitaka od financijske imovine iz izvora 1 – Opći prihodi i primici, odnosno nenamjenskog prihoda, u iznosu od 34.843.963,91 kuna raspoređuje se kako slijedi:

• iznos od 4.167.169,55 kuna raspoređuje se za pokriće obveza temeljem ugovora iz prethodne godine, kako slijedi:

- 1.000.000,00 kuna za projekt Obnova nogometnih igrališta - Grad Rijeka

- 622.039,72 kune za projekt Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi

- 340.000,00 kuna za projekt Čvor Trinajstići - Hrvatske autoceste d.o.o.

- 272.043,78 kuna za projekt Adaptacija i rekonstrukcija objekta ustanova socijalne skrbi - Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica

- 240.000,00 kuna za županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika

- 200.000,00 kuna za projekt Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja

- 156.375,00 kuna za kapitalna ulaganja u informatički sustav Županije

- 132.135,00 kuna za projekt EnerNETmob

- 114.000,00 kuna za aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)

- 105.000,00 kuna za Strategiju razvoja sporta PGŽ

- 101.367,33 kune za projekt Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ivana Rabljanina Rab

- 94.375,00 kuna za Strateški plan razvoja turizma Kvarnera

- 80.000,00 kuna za projekt ARGOS

- 70.750,00 kuna za održivost rezultata projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana

- 70.000,00 kuna za Strategiju razvoja tehničke kulture PGŽ

- 105.383,36 kuna za materijalne rashode upravnih tijela

- 63.000,00 kuna za implementaciju programskog rješenja za elektronsku ovjeru računa i zahtjeva za plaćanje

- 59.405,49 kuna za opremanje i izgradnju posjetiteljske infrastrukture

- 50.000,00 kuna za projekt PGŽlab - poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGŽ -Sveučilište u Rijeci

- 42.498,75 kuna za opremanje ustanova školstva

- 41.812,50 kuna za projekt EXCOVER

- 33.750,00 kuna za projekt FRAMESPORT

- 31.050,00 kuna za projekt Žičara Učka

- 23.554,95 kuna za povrat kratkoročnog zajma iz državnog proračuna po osnovi izvršenja povrata poreza na dohodak na teret jedinstvenog računa državnog proračuna

- 20.000,00 kuna za financiranje aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite

- 19.800,00 kuna za suradnju s institucijama od županijskog značaja

- 19.452,00 kune za poticanje rada regionalne televizijske postaje Kanal RI d.o.o.

- 17.366,61 kunu za potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci

- 17.000,00 kuna za zaštitu i prava nacionalnih manjina

- 8.000,00 kuna za aktivnosti županijskih zajednica udruga

- 5.000,00 kuna za potporu programima izvaninstitucijske skrbi u JLS

- 4.999,55 kuna z provođenje logopedske terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu s posebnim potrebama

- 4.000,00 kuna za pokroviteljstva Župana i Skupštine

- 3.010,51 kunu za program pružanja socijalne usluge rane intervencije

• preostali iznos od 30.676.794,36 kunu raspoređuje se kako slijedi:

- 12.000.838,31 kunu za projekt Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak,

- 3.500.000,00 kuna za projekt Zdravstveni centar Rujevica – Zapad,

- 3.000.000,00 kuna za financiranje dostupnosti na primarnoj razini zdravstvene zaštite,

- 2.490.000,00 kuna za ulaganje i opremanje objekata ustanova zdravstva,

- 1.845.000,00 kuna za nabavu i uređenje nekretnina za potrebe županijske uprave,

- 1.770.000,00 kuna za projekt Mreža KOM5ENTNOSTI,

- 1.000.000,00 kuna za program javnih potreba u sportu,

- 949.000,00 kuna za projekt Revitalizacija Lječilišnog centra Veli Lošinj,

- 850.000,00 kuna za projekt Razvoj mreže sanjkališta u Gorskom kotaru,

- 699.000,00 kuna za upravljanje Regionalnim sportsko-rekreacijskim i turističkim centrom Platak,

- 656.000,00 kuna za Centar bazičnih sportskih priprema,

- 650.000,00 kuna za projekt Zdravstveni centar Rujevica – Istok,

- 520.000,00 kuna za održavanje zgrade HNK Ivana pl. Zajca,

- 250.000,00 kuna za projekt Doma zdravlja PGŽ – ispostava Mali Lošinj,

- 250.000,00 kuna za projekt sportske dvorane u Loparu,

- 246.956,05 kuna za Vatrogasnu zajednicu PGŽ u sklopu aktivnosti zaštite od požara.

Članak 7.

Raspored sredstava utvrđen ovom Odlukom uključiti će se u Proračun Primorsko-goranske županije za 2022. godinu.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/22-01/4

UR.BROJ: 2170-01-01/5-22-21

Rijeka, 9. lipnja 2022.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2225&mjesto=00001&odluka=138
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr