SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 16. Utorak, 31. svibnja 2022.
GRAD NOVI VINODOLSKI

35.

Na temelju članka 44. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine Republike Hrvatske broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 9. Odluke o komunalnim djelatnostima (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 6/19) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 10. sjednici održanoj dana 24. svibnja 2022. godine, donosi

ODLUKU

o obavljanju dimnjačarskih poslova

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se organizacija, način obavljanja dimnjačarskih poslova, rokovi čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje, te nadzor nad obavljanjem dimnjačarskih poslova, a u svrhu sprečavanja i otklanjanja uzroka požara i opasnosti od plinova i dimova.

Članak 2.

Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova podrazumijeva se:

- provjera ispravnosti i funkcioniranje dimnjaka, dimovoda i uređaja za loženje,

- redoviti i izvanredni pregled dimnjaka, dimovoda i uređaja za loženje,

- kontrola i čišćenje dimnjaka, dimovoda i uređaja za loženje,

- spaljivanje i vađenje čađe iz dimnjaka, dimovoda i uređaja za loženje,

- poduzimanje mjera za sprečavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja, te zagađivanja zraka, a kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje.

Članak 3.

Pod dimnjakom, u smislu ove Odluke smatraju se usponski dimovodni kanal, sabirnica čađe, priključna cijev (spojni dimovodni kanal) uređaja za loženje i drugi dijelovi dimnjaka (u daljnjem tekstu: dimovodni objekti).

Pod uređajima za loženje u smisli ove Odluke smatraju se ložište na kruta i tekuća goriva.

Korisnici dimnjačarske usluge su vlasnici ili korisnici građevina, stanova, poslovnih prostora i drugih objekata u kojima se nalaze dimovodni objekti.

II. ORGANIZACIJA I NAČIN OBAVLJANJA DIMNJAČARSKE SLUŽBE

Članak 4.

Dimnjačarske poslove može obavljati pravna ili fizička osoba – obrtnik, koja je registrirana za obavljanje te djelatnosti i ima zaposlene osobe koje su stručno osposobljene za obavljanje dimnjačarskih poslova

Osobe iz stavka 1. ovog članka mogu obavljati dimnjačarske poslove na temelju sklopljenog ugovora o koncesiji sa Gradom Novim Vinodolskim.

Postupak davanja koncesije provodi se sukladno odredbama propisa kojima se uređuju koncesije.

Obavljanje dimnjačarskih poslova povjerava se koncesionaru na razdoblje od 5 (pet) godina.

Za dodijeljenu koncesiju plaća se naknada u iznosu od 10.000,00 kn godišnje.

Područje Grada Novog Vinodolskog predstavlja jedno dimnjačarsko područje.

Dimnjačarski poslovi moraju se obavljati trajno prema propisima i pravilima struke.

Članak 5.

Koncesionar obavlja dimnjačarske poslove na temelju godišnjeg plana pregleda i čišćenja dimnjaka.

Plan iz stavka 1. ovog članka koncesionar dostavlja upravnom odjelu Grada nadležnom za komunalne poslove najkasnije do 30. travnja tekuće godine.

Plan obuhvaća redoslijed obavljanja dimnjačarskih usluga po ulicama i kućnim brojevima.

Koncesionar je obvezan dimnjačarske poslove obavljati sukladno ovoj Odluci.

Članak 6.

Korisnici usluga dužni su voditi brigu da se dimnjaci i uređaji za loženje redovito čiste i održavaju u ispravnom stanju sukladno pozitivnim propisima.

Korisnik usluge dužan je koncesionaru:

- omogućiti pregled i čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje,

- dati podatak o broju i vrsti uređaja za loženje i dimnjaka,

- omogućiti pristup svakom uređaju za loženje i dimnjaku koji se koristi.

Radi ispravnog pregleda i čišćenja dimnjaka pristup do vratašca, priključaka, kape dimnjaka i ostalih dijelova dimnjaka mora uvijek biti slobodan.

Članak 7.

Koncesionar je dužan uslugu čišćenja obaviti na način kojim se korisniku ne nanosi šteta, te je nakon obavljene usluge čađu koja pada u ložište, sabiralište ili oko dimovodnog objekta dužan očistiti.

Koncesionar je dužan korisnike usluga obavijestiti o vremenu čišćenja na način da na vidnom mjestu u zgradi ili objektu ili na drugom prikladnom mjestu ostavi pisanu obavijest najmanje pet dana prije vršenja dimnjačarskih usluga.

Članak 8.

Ako koncesionar utvrdi da na dimnjaku i/ili na uređaju za loženje postoje nedostaci, pismeno će o tome obavijestiti korisnika usluge ili upravitelja zgrade i pozvati ih da uklone nedostatke u roku koji ne može biti duži od dva mjeseca.

Ako se nedostaci iz stavka 1. ovog članka ne uklone u utvrđenom roku ili se isti nedostatak ponovno utvrdi pri slijedećem čišćenju i pregledu, koncesionar će o tome obavijestiti nadležni upravni odjel.

Ako koncesionar utvrdi postojanje neposredne opasnosti za živote ljudi i imovine koja može nastati daljnjom upotrebom dimnjaka i/ili uređaja za loženje, obavijestit će bez odgode o tome nadležno inspekcijsko tijelo.

Članak 9.

Zbog izgradnje novog ili rekonstrukciju postojećeg dimovodnog objekta, zbog promjene uređaja za loženje ili promjene vrste goriva, vlasnik ili korisnik dimovodnog objekta dužan je prije puštanja dimovodnog objekta u funkciju izvršiti sva potrebna ispitivanja i kontrole, te ishoditi dokumentaciju kojom se dokazuje kvaliteta izvedenih radova i ugrađenih materijala.

Članak 10.

Koncesionar je dužan voditi registar dimnjaka i uređaja za loženje koji sadrži slijedeće podatke:

- ulicu i kućni broj,

- ime i prezime korisnika usluge odnosno upravitelja zgrade,

- broj, vrstu i oznaku dimnjaka,

- rokove čišćenja,

- vrstu energenta,

- snaga uređaja.

Koncesionar je dužan voditi evidenciju o pregledu i čišćenju dimnjaka, koja mora sadržavati:

- ulicu i kućni broj,

- ime i prezime korisnika usluge odnosno upravitelja zgrade,

- oznaku dimnjaka koji se pregledavaju i čiste,

- datum obavljanja dimnjačarskih poslova,

- vrstu i datum izvođenja radova na dimnjaku,

- nalaz (stručni nalaz o ispravnosti dimovodnih vertikala),

- potpis dimnjačara,

- potpis korisnika usluge odnosno upravitelja zgrade kao potvrdu obavljenih dimnjačarskih poslova.

Koncesionar može prema potrebi voditi i druge evidencije o izvršenim dimnjačarskim uslugama i kontroli dimovodnih objekata.

Članak 11.

Korisnici usluge dužni su za obavljenju dimnjačarsku uslugu koncesionaru plaćati uslugu prema cjeniku koji čini sastavni dio ugovora o koncesiji.

Koncesionar je dužan nakon izvršenog čišćenja dimovodnog objekta, a na temelju stvarno izvršenih količina čišćenja ovjerenih od korisnika usluge, izdati račun za izvršenu uslugu s potvrdom o izvršenoj usluzi održavanja dimovodnih objekata.

III. ROKOVI ČIŠĆENJA I KONTROLE DIMOVODNIH OBJEKTA

Članak 12.

U svrhu održavanja dimnjaka i uređaja za loženje koncesionar obvezno provodi redovite i izvanredne preglede i čišćenja.

Članak 13.

Redoviti pregledi u svrhu održavanja dimnjaka provode se na način određen projektom građevine i pozitivnim propisima, a najmanje jedanput godišnje.

Redoviti pregled uključuje najmanje:

- vizualni pregled sa čišćenjem, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina, te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstva dimnjaka, s izdavanjem stručnog nalaza o ispravnosti za svaku dimovodnu vertikalu,

- tlačnu probu u slučaju sumnje (za plinska goriva),

- usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka.

Na način utvrđen u stavku 2. ovog članka obavlja se i pregled dimnjaka prije prve upotrebe uređaja za loženje, odnosno prije ponovne uporabe ako dimnjak nije bio u uporabi dulje od godinu dana.

Prilikom pregleda dimnjaka, dimnjak se čisti na način koji je primjeren vrsti dimnjaka (mehanički i/ili na drugi način).

Članak 14.

Izvanredni preged dimnjaka provodi se prije svake promjene uređaja za loženje ili promjene goriva, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva dimnjaka ili izaziva sumnju u uporabljivost dimnjaka, te po inspekcijskom nadzoru, pozivu vlasnika ili korisnika.

Članak 15.

Pregled i čišćenje uređaja za loženje (peći, etažna ložišta, predtlačni kotlovi za centralna grijanja, industrijski izmjenjivači topline i termoenergetski kotlovi) izvodi se sukladno pozitivnim propisima i pravilima struke, a u svrhu očuvanja i zaštite okoliša, te provođenja zaštite od požara.

Pregled i čišćenje uređaja za loženje obavlja se najmanje jedanput godišnje, a po potrebi i češće, ovisno o vrsti i namjeni uređaja za loženje, vrsti goriva i stvarnom vremenu rada uređaja za loženje.

IV. NADZOR

Članak 16.

Nadzor nad obavljanjem dimnjačarske službe obavlja komunalni redar .

Komunalni redar ovlašten je:

- narediti obavljanje dimnjačarskih poslova ako utvrdi da se oni ne obavljaju pravilno i potpuno,

- zabraniti neovlašteno obavljanje dimnjačarskih poslova,

- kontrolirati vođenje propisanih evidencija, te poduzimati druge radnje i mjere određene propisom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo.

Članak 17.

Koncesionar je dužan komunalnom redaru Grada Novog Vinodolskog dostaviti godišnje izvješće o obavljanju dimnjačarskih poslova sukladno ovoj Odluci najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Na zahtjev komunalnog redara, koncesionar je u obvezi izraditi i dostaviti posebna izvješća o obavljanju dimnjačarskih poslova.

V. NOVČANE KAZNE

Članak 18.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn do 5.000,00 kn kaznit će se pravna ili fizička osoba – obrtnik ako:

- obavlja dimnjačarske poslove neovlašteno bez sklopljenog ugovora o koncesiji,

- ne izradi godišnji plan i ne dostavi ga komunalnom redaru, ne obavlja dimnjačarske poslove prema godišnjem planu,

- ne vodi brigu o čistoći prostorije korisnika usluge pri obavljanju dimnjačarskih poslova,

- naplati veću naknadu od iznosa utvrđenog cjenikom dimnjačarskih poslova ili ne izda račun,

- ne dostavi na zahtjev komunalnog redara podatke, očitovanja i dokumentaciju.

Novačnom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi, koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 19.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn do 3.000,00 kn kaznit će se pravna ili fizička osoba – obrtnik kao korisnik usluga, odnosno upravitelj zgrade ako:

- odbije koristiti se uslugama ovlaštenog dimnjačara – koncesionara,

- onemogući redovitu kontrolu i čišćenje dimovodnih objekta i uređaja za loženje ili ne da na uvid potrebnu dokumentaciju,

- u ostavljenom roku ne otkloni utvrđene nedostatke,

- ne obavijesti ovlaštenog dimnjačara – koncesionara o upotrebi dimovodnog objekta, koji nije bio upotrebljavan i priključenju uređaja za loženje.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kn kaznit će se fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi za počinjenje prekršaja iz stavka 1. ovog članka.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o dimnjačarskoj službi (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 10/1996) i Plan dimnjačarskih područja (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 22/1996).

Članak 21.

Ugovor o koncesiji zaključen do stupanja na snagu ove Odluke, ostaje na snazi do isteka roka na koji je sklopljen.

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 363-02/22-01/17

URBROJ: 2170-11-01-22-2

Novi Vinodolski, 24. svibnja 2022. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2223&mjesto=51250&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr