SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 13. Petak, 29. travnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

107.

Župan Primorsko-goranske županije, na prijedlog pročelnice Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije, temeljem članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), članka 52. točke 11. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 23. stavka 2. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/19), te nakon savjetovanja s Povjerenikom Sindikalne podružnice Primorsko-goranska županija, dana 21. travnja 2022. godine, donosi

P R A V I L N I K

o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu

Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 1/20 i 33/20) - u daljnjem tekstu: Pravilnik, članak 5. briše se.

Članak 2.

Članak 6. mijenja se i glasi:

„U Upravnom odjelu se sistematizira 17 radnih mjesta sa 18 izvršitelja, kao i jedno privremeno radno mjesto za potrebe rada na projektu.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Broj izvršitelja, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, te opisi razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta propisani Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, navedeni su u prilogu: Sistematizacija radnih mjesta u Upravnom odjelu, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.“.

Članak 3.

U članku 8. stavak 3. briše se.

Članak 4.

Članak 12. mijenja se i glasi:

„Pročelnik Upravnog odjela može ovlastiti službenika Upravnog odjela za potpisivanje neupravnih akata iz djelokruga Upravnog odjela.“.

Članak 5.

U Sistematizaciji radnih mjesta koja je sastavni dio Pravilnika iz članka 1. ovog Pravilnika, kod radnog mjesta pod rednim brojem 4. SAVJETNIK ZA PROGRAME ODGOJA I OBRAZOVANJA I, u opisu poslova radnog mjesta, u alineji 1. riječi „Proučava i stručno obrađuje složena pitanja koja“ zamjenjuju se riječima „Obavlja složene poslove koji“, a u alineji 2. riječi „Izrađuje strateške i planske dokumente“ zamjenjuju se riječima „Sudjeluje u izradi strateških i planskih dokumenata“.

Članak 6.

U Sistematizaciji radnih mjesta koja je sastavni dio Pravilnika iz članka 1. ovog Pravilnika, kod radnih mjesta pod rednim brojem 5. SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE I IMOVINU II i rednim brojem 14. SAVJETNIK ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE II, u opisu razine standardnih mjerila, kod složenosti poslova, u alineji 1. riječi „rješavanje složenih stručnih poslova vezano“ zamjenjuju se riječima „proučavanje i stručnu obradu složenih pitanja vezanih“.

Članak 7.

U Sistematizaciji radnih mjesta koja je sastavni dio Pravilnika iz članka 1. ovog Pravilnika, ukida se radno mjesto pod rednim brojem 9. SAVJETNIK ZA PRORAČUN I RAZVOJNE PROGRAME ŠKOLSTVA II, te se sistematizira novo radno mjesto pod rednim brojem 9. SAVJETNIK ZA PRORAČUN I RAZVOJNE PROGRAME ŠKOLSTVA I.

Članak 8.

U Sistematizaciji radnih mjesta koja je sastavni dio Pravilnika iz članka 1. ovog Pravilnika, kod radnog mjesta pod rednim brojem 10. SAVJETNIK ZA OBJEKTE II, u opisu razine standardnih mjerila, kod složenosti poslova, u alineji 1. riječi „stalne složene stručne poslove vezane“ zamjenjuju se riječima „proučavanje i stručnu obradu složenih pitanja vezanih“.

Članak 9.

U Sistematizaciji radnih mjesta koja je sastavni dio Pravilnika iz članka 1. ovog Pravilnika, kod radnog mjesta pod rednim brojem 12. VIŠI SAVJETNIK – SPECIJALIST ZA PRAVNE POSLOVE U ODGOJU I OBRAZOVANJU, u opisu poslova radnog mjesta, u alineji 2. riječi „Proučava i stručno obrađuje najsloženija pitanja“ zamjenjuju se riječima „Obavlja najsloženije poslove“, u alineji 4. riječi „Sudjeluje u izradi strategija i projekata“ zamjenjuju se riječima „Izrađuje strategije i projekte“, u alineji 5. riječi „sudjeluje u izradi akata, ugovora i sporazuma“ zamjenjuju se riječima „izrađuje akte, ugovore i sporazume“, u alineji 6. riječi „strateških i“ brišu se, u alineji 12. riječ „ustanova“ zamjenjuje se s riječi „ustanovama“, a u alineji 17. riječ „program“ zamjenjuje se s riječi „programa“.

Članak 10.

U Sistematizaciji radnih mjesta koja je sastavni dio Pravilnika iz članka 1. ovog Pravilnika, kod radnog mjesta pod rednim brojem 13. SAVJETNIK ZA PROGRAME I PROJEKTE ODGOJA I OBRAZOVANJA I, u opisu poslova radnog mjesta, u alineji 1. riječi „Proučava i stručno obrađuje složena pitanja i probleme koji se odnose na obavljanje poslova vezna“ zamjenjuju se riječima „Obavlja složene poslove vezane uz“.

Članak 11.

U Sistematizaciji radnih mjesta koja je sastavni dio Pravilnika iz članka 1. ovog Pravilnika, iza radnog mjesta pod rednim brojem 14. dodaje se novo radno mjesto pod rednim brojem 15. SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE I IMOVINU I.

U Sistematizaciji radnih mjesta koja je sastavni dio Pravilnika iz članka 1. ovog Pravilnika, dosadašnje privremeno radno mjesto sistematizirano pod rednim brojem 15. postaje privremeno radno mjesto sistematizirano pod rednim brojem 18.

Članak 12.

U Sistematizaciji radnih mjesta koja je sastavni dio Pravilnika, iza radnog mjesta pod rednim brojem 15. dodaje se novo radno mjesto pod rednim brojem 16. VIŠI SAVJETNIK ZA PRORAČUN I RAZVOJNE PROGRAME ŠKOLSTVA II.

Članak 13.

U Sistematizaciji radnih mjesta koja je sastavni dio Pravilnika, iza radnog mjesta pod rednim brojem 16. dodaje se novo radno mjesto pod rednim brojem 17. VIŠI REFERENT ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE.

Članak 14.

Sistematizacija radnih mjesta iz članka 2. ovog Pravilnika, objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Članak 15.

Službenica zatečena u službi na neodređeno vrijeme na radnom mjestu koje se ukida člankom 7. ovog Pravilnika, rasporedit će se na drugo radno mjesto za koje ispunjava uvjete, vodeći računa o poslovima koje je do sada obavljala, a do donošenja rješenja o rasporedu i plaći nastavlja raditi na svom dosadašnjem radnom mjestu te zadržava plaću i druga prava prema dosadašnjem rješenju.

Rješenje o rasporedu na radno mjesto iz stavka 1. ovog članka, donijet će se najkasnije u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

KLASA: 023-01/20-01/2

URBROJ: 2170-06-02/2-22-24

Rijeka, 21. travnja 2022.

Ž U P A N

Zlatko Komadina, dipl.ing.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2220&mjesto=00001&odluka=107
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr