SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 8. Utorak, 22. ožujka 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

87.

Na temelju članka 31. stavka 1. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 68/17 i 107/20), članka 18. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 14. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), uz pozitivno mišljenje Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji od 1. ožujka 2022. godine (KLASA: 342-01/22-02/8, URBROJ: 2170-07-02/3-22-2), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 8. sjednici održanoj 17. ožujka 2022. godine donijela je

O D L U K U

o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru
za gospodarsko korištenje plaže ispred turističkog
naselja Bučanje u Nerezinama, Grad Mali Lošinj

VRSTA I PREDMET KONCESIJE

Članak 1.

Ovom Odlukom Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) iskazuje namjeru davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred turističkog naselja Bučanje u Nerezinama, Grad Mali Lošinj.

PODRUČJE KONCESIJE

Članak 2.

Koncesija se daje na pomorskom dobru, na uređenoj plaži bez mogućnosti ograđivanja i naplate ulaza na plažu, bez mogućnosti građenja u ukupnoj površini od 35908 m2 od čega kopneni dio iznosi 10795. m2, dok morski dio iznosi 25113 m2. Kopneni dio nalazi na dijelu k.č. 148/3, dijelu k.č. 2157/1, dijelu k.č. 2157/4, dijelu k.č. 2160/2, dijelu k.č. 2160/4, dijelu k.č 3514, k.č. 3515, k.č. 3516, k.č. 3517 sve upisano u ZK ul. 2810 u K.o. Nerezine, te dio k.č. 971 i dio k.č. 972 upisane u ZK ul. 1121 u K.o. Sveti Jakov. Navedene katastarske čestice u zemljišnim knjigama su upisane kao pomorsko dobro.

Sastavni dio ove Odluke o namjeri davanja koncesije je Grafički prikaz područja koncesije u mjerilu 1:2000 s koordinatama u HTRS96/TM sustavu izrađen od „Geoinfo Istra“ d.o.o. u siječnju 2022. godine i Dokumentacija za nadmetanje koji se ne objavljuju u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

OPSEG DJELATNOSTI

Članak 3.

Gospodarsko korištenje uključuje iznajmljivanje:

• 10 dasaka za jedrenje,

• 10 stand up paddle (SUP daske),

• 5 pedalina,

• 5 kajaka,

• 5 kanua,

• 4 male bezmotorne jedrilice.

U skladu s člankom 20. stavak 8. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19) a u slučaju promjene namjene prostora koje je obuhvaćeno koncesijom, promjenom dokumenata prostornog uređenja Koncesionar može zatražiti promjenu namjene koncesije u kojem slučaju Davatelj koncesije može odlučiti o izmijeni odluke o davanju koncesije te utvrditi nove uvjete, opseg i obuhvat korištenja pomorskog dobra.

Koncesionar je za vrijeme trajanja koncesije dužan:

• u pomorsko dobro za uređenje i održavanje plaže, nabavku opreme za obavljanje djelatnosti, hortikulturno uređenje i zaštitu okoliša uložiti najmanje 500.000,00 kuna od čega najmanje 390.000,00 kn u prve tri godine trajanja koncesije. Ostatak ulaganja, kroz preostale godine trajanja koncesije, mora biti sukladan studiji gospodarske opravdanosti koju će odabrani najpovoljniji ponuditelj dostaviti u svojoj ponudi,

• postaviti koševe za smeće s razvrstavanjem otpada,

• Davatelju koncesije dostavljati izvješća i dokaze o ostvarenim investicijskim ulaganjima na koncesioniranom području. Izvješća će se dostavljati do kraja siječnja tekuće godine za prošlu godinu,

• ukoliko pri izvođenju bilo kojih radova naiđe na arheološko nalazište ili nalaze, prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti nadležno tijelo (Konzervatorski odjel),

• na koncesioniranom području postaviti info ploču s osnovnim podacima o koncesiji za što će Davatelj koncesije Koncesionaru dostaviti predložak izgleda info ploče,

• postaviti psihološku liniju (barijeru) u moru koja ograđuje plažu s morske strane.

Članak 4.

Na području koncesije ne smije se naplaćivati ulaz, te područje mora biti dostupno svima bez ograničenja.

Koncesionar je u obvezi za vrijeme trajanja koncesije održavati, štititi i koristiti pomorsko dobro pažnjom dobrog gospodara te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su dopuštene odlukom o davanju koncesije i ugovorom o koncesiji.

Koncesionar je u obvezi tijekom cijele godine čuvati, održavati područje, popravljati i održavati oštećenu opremu, a naročito:

• održavati čistoću područja i pražnjenje košarica za otpatke (običnih i za selekcionirano prikupljanje otpada),

• plaćati naknadu za utrošak električne energije i vode na području koncesije, kao i ostale troškove na području koncesije.

Koncesionar je odgovoran za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra.

Iz razloga neodržavanja i nekorištenja pomorskog dobra Davatelj koncesije može raskinuti ugovor o koncesiji.

Koncesija može prestati ili se može ograničiti njen opseg korištenja ukoliko nastupe promjene dokumenata prostornog uređenja ili ukoliko za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, npr. da se u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (izgradnja i uređenje šetnice ili ceste, polaganje cijevi za vodu ili kanalizaciju, ugradnja instalacija i sl.).

Obveza je Koncesionara postaviti psihološku liniju (barijeru) u moru koja ograđuje plažu s morske strane.

Postavljanje reklamnih i oglasnih panoa te druge slične opreme koja se koristi za komercijalne potrebe na području koje se daje u koncesiju nije dozvoljeno bez prethodne suglasnosti nadležnog upravnog tijela Davatelja koncesije. Ukoliko Koncesionar, nakon dobivene suglasnosti nadležnog upravnog tijela Davatelja koncesije, bude ostvarivao prihode od postavljanja reklamnih i oglasnih panoa te druge slične opreme koja se koristi u komercijalne svrhe prihodi se imaju uključiti u obračun za promjenjivi dio koncesijske naknade.

ROK TRAJANJA KONCESIJE

Članak 5.

Koncesija se daje na rok od 10 (deset) godina.

POČETNI IZNOS NAKNADE ZA KONCESIJU

Članak 6.

Početni iznos stalnog dijela godišnje naknade za koncesiju iznosi 179.540,00 (slovima: stosedamdesetdevettisućapetstočetrdeset) kuna.

Početni iznos promjenjivog dijela godišnje naknade iznosi 3% od prihoda ostvarenog od obavljanja djelatnosti na području koncesije.

Stalni dio koncesijske naknade za razdoblje prve godine važenja koncesije Koncesionar je dužan platiti u roku od 60 dana od dana sklapanja Ugovora. Za početnu i godinu u kojoj koncesija ističe koncesijska naknada plaća se razmjerno mjesecima korištenja.

Stalni dio koncesijske naknade za svaku iduću godinu važenja Ugovora Koncesionar je dužan platiti do 1. svibnja tekuće godine.

Promjenjivi dio koncesijske naknade Koncesionar dužan je platiti najkasnije do 1. svibnja tekuće godine, po završnom računu za proteklu kalendarsku godinu.

U godini u kojoj koncesija ističe Koncesionar je dužan stalni i promjenjivi dio koncesijske naknade platiti najkasnije do dana isteka koncesije.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, člankom 57. stavkom 4., 5. i 6. Zakona o koncesijama i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Koncesionaru.

Koncesionar je dužan u svojoj financijskoj evidenciji osigurati izdvojeno vođenje podataka koji se odnose na prihod od obavljanja djelatnosti na koncesioniranom području.

Način i uvjeti plaćanja detaljnije će se urediti ugovorom o koncesiji.

UVJETI PRAVNE I POSLOVNE, FINANCIJSKE I STRUČNE SPOSOBNOSTI I ISPRAVE KOJIMA SE DOKAZUJE NJIHOVO ISPUNJENJE

Članak 7.

Ponuda obavezno sadrži dokumente, i to:

1. Dokaze o sposobnosti ponuditelja:

• izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda ili izvadak iz obrtnog registra s upisanom djelatnošću za koju se traži koncesija, ne stariji od 30 dana,

• odgovarajuću potvrdu kojom dokazuje da nije pokrenut stečajni, odnosno predstečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovnih djelatnosti,

• podatke o bonitetu (BON 1), osim za obrte obveznike poreza na dohodak i novoosnovana društva i obrte,

• podatke o solventnosti (BON 2 – za glavni račun ponuditelja) i potvrdu nadležne Porezne uprave o plaćenim dospjelim obvezama temeljem javnih davanja, sve ne starije od 30 dana,

• izjavu da li je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija, ako ih ima ili ih je imao,

• izjavu da li je ponuditelju do sada oduzeta koncesija sukladno članku 30. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama,

• izjavu da ponuditelju ili osobi ovlaštenoj za zastupanje nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih djela iz područja gospodarskoga kriminala.

U slučaju dostave ponude od strane zajednice ponuditelja svaki član unutar zajednice mora tražene dokaze dostaviti pojedinačno.

2. Ponuđeni iznos stalnog i postotak promjenjivog dijela koncesijske naknade.

3. Studiju gospodarske opravdanosti koja se izrađuje prema sadržaju i u formi iz dokumentacije za nadmetanje. Ukupna vrijednost investicije koja se planira studijom gospodarske opravdanosti smatra se ulaganjem u osnovna sredstva za poslovanje, odnosno u opremu za dovođenje svrsi pomorskog dobra za gospodarsko korištenje. Za Zajednicu ponuditelja, potrebno je definirati koje djelatnosti iz predmeta koncesije će obavljati pojedini poslovni subjekt unutar Zajednice ponuditelja.

4. Garanciju poslovne banke za ozbiljnost ponude u izvornom obliku u visini 1% od ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja do planiranog roka zaključenja ugovora o koncesiji, a najduže dvije godine ili dokaz o uplati novčanog pologa iste vrijednosti.

5. Idejno rješenje s prikazom sadržaja na području koje se daje u koncesiju.

6. Rekapitulacijski list.

7. Cjelokupnu ponudbenu dokumentaciju i u elektronskom obliku.

ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Članak 8.

Rok za dostavu ponuda je 30 dana od dana objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred turističkog naselja Bučanje u Nerezinama, Grad Mali Lošinj u „Elektroničkom oglasniku javne nabave“.

Ponude se dostavljaju na adresu: Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, Riva 10, 51000 Rijeka, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Dostava ponude za koncesiju – gospodarsko korištenje plaže ispred TN Bučanje, Nerezine, - ne otvarati“. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili se predaju osobno u pisarnicu Primorsko-goranske županije s adresom ponuditelja.

Jezik i pismo na kojima ponuda mora biti napisana je hrvatski jezik i latinično pismo.

Nepotpune ponude i ponude zaprimljene izvan roka neće se razmatrati.

KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Članak 9.

U slučaju dva ili više ponuditelja najpovoljniji ponuditelj bit će odabran sukladno članku 21. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17).

Ocjenjivanje ponuda obavlja se prema sljedećim kriterijima:

• ponuđeni iznos ukupnog investicijskog ulaganja prema

studiji gospodarske opravdanosti40%

• ponuđeni iznos stalnog dijela koncesijske naknade 30%

• ponuđeni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade30%

Svaki element ponude se vrednuje zasebno, a zbroj ukupne ocjene po kriterijima ne može iznositi više od 1,000.

Promjenjivi dio koncesijske naknade izračunava se u apsolutnom iznosu prema prikazanim ukupnim prihodima iz studije gospodarske opravdanosti, a za vrijeme trajanja koncesije.

Formule i način izračuna:

a) Koeficijent ukupne investicije:

40% × ponuđeni iznos ukupne investicije

najviši ponuđeni iznos ukupne investicije

b) Koeficijent stalnog dijela koncesijske naknade:

30% × ponuđeni iznos stalnog dijela
koncesijske naknade

najviši ponuđeni iznos stalnog dijela
koncesijske naknade

c) Koeficijent promjenjivog dijela koncesijske naknade:

30% × ponuđeni apsolutni iznos promjenjivog
dijela koncesijske naknade

najviši ponuđeni apsolutni iznos promjenjivog
dijela koncesijske naknade

Kriteriji iz stavka 2. ovog članka trebaju biti posebno istaknuti u ponudi na rekapitulacijskom listu.

OTVARANJE PONUDA

Članak 10.

Otvaranje ponuda obavit će Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko–goranskoj županiji po isteku roka za predaju ponuda u Primorsko-goranskoj županiji, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, Slogin kula 2, Rijeka.

Prilikom otvaranja pristiglih ponuda utvrđuje se broj dostavljenih ponuda, čita rekapitulacijski list i provjerava da li je dostavljena sva tražena dokumentacija.

Ponuditelj se smatra nesposobnim, iako je dostavio svu potrebnu dokumentaciju u ponudi, ukoliko ima nepodmirenih dospjelih obveza temeljem javnih davanja i ukoliko na obrascu o solventnosti (BON 2) obrascu ima evidentirano više od 15 dana neprekinute blokade glavnog računa u posljednjih šest mjeseci.

Ponuda iz stavka 3. ovoga članka isključuje se iz daljnjeg postupka ocjenjivanja.

DONOŠENJE ODLUKE

Članak 11.

Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko–goranskoj županiji pregledava i ocjenjuje pristigle ponude i utvrđuje prijedlog odluke o davanju koncesije ili prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije, uz obrazloženje istog.

Prijedlog odluke iz stavka 1. ovog članka dostavlja se Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije koja donosi odluku o davanju koncesije ili odluku o poništenju postupka davanja koncesije.

Davatelj koncesije zadržava pravo neprihvaćanja svih pristiglih ponuda.

Ugovor o koncesiji ne smije se sklopiti prije isteka razdoblja mirovanja, koje iznosi 15 dana od dana dostave Odluke o davanju koncesije svakom ponuditelju. Ako je pokrenut postupak pravne zaštite, ugovor o koncesiji sklapa se kad odluka o davanju koncesije postane izvršna.

Davatelj koncesije će najpovoljnijem ponuditelju ponuditi sklapanje ugovora o koncesiji u roku od 60 dana od dana izvršnosti odluke. U slučaju da najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju ugovora o koncesiji u utvrđenom roku smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora.

Za Davatelja koncesije ugovor o koncesiji potpisuje Župan.

Prije sklapanja ugovora o koncesiji, najpovoljniji ponuditelj je dužan predati Davatelju koncesije:

• Izjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika o obavezi uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku te vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje slobodnog od osoba i stvari,

• Izjavu ponuditelja o preuzimanju obaveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i sigurnosti korisnika i posjetitelja, te njihovih stvari,

• Bjanko zadužnicu/e najmanje u iznosu dvostruke naknade za koncesiju solemniziranu/e kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja stalnog i promjenjivog dijela naknade za koncesiju,

• Bjanko zadužnicu/e najmanje u iznosu ponuđenog iznosa promjenjivog dijela naknade za koncesiju solemniziranu/e kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja naplate razlike između ponuđenog i uplaćenog iznosa promjenjivog dijela naknade za koncesiju.

• Važeću policu osiguranja ponuditelja za cijelo vrijeme važenja ugovora, kao dokaz jamstva za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti.

Članak 12.

Ugovor o koncesiji može se mijenjati u skladu s člankom 62. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ 69/17 i 107/20 – dalje u tekstu: ZOK).

Ugovor o koncesiji može se prenijeti na treću osobu uz pisanu suglasnost Davatelja koncesije sukladno odredbama članka 66. ZOK-a kao i odredbama propisa kojima se uređuje pomorsko dobro.

Koncesionar može s trećim osobama sklopiti ugovor o potkoncesiji sukladno odredbama iz članka 68. i 69. ZOK-a, kao i odredbama propisa kojima se uređuje pomorsko dobro uz prethodnu pisanu suglasnost Davatelja koncesije.

U slučaju sklapanja ugovora o potkoncesiji, rok sklapanja toga ugovora ne smije biti dulji od roka na koji je sklopljen ugovor o koncesiji. Prihod koji ostvari potkoncesionar od djelatnosti koju obavlja na temelju ugovora o potkoncesiji zbraja se u ukupan prihod Koncesionara na koji se obračunava naknada za koncesiju.

Naknada za potkoncesiju mora biti razmjerna opsegu djelatnosti i području na kojem se ista obavlja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Članak 13.

Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba.

Žalba se može izjaviti na Odluku o davanju koncesije i Odluku o poništenju postupka davanja koncesije.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Postupak davanja koncesije započinje danom objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije u „Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske“ zajedno s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom koju čini Dokumentacija za nadmetanje s Predloškom studije gospodarske opravdanosti s Priručnikom za izradu i ostalim prilozima.

 

KLASA: 024-04/22-01/2

UR.BROJ: 2170-01-01/5-22-64

Rijeka, 17. ožujka 2022.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2215&mjesto=00001&odluka=87
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr