SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 8. Utorak, 22. ožujka 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

75.

Na temelju točke IV. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2022. godini („Narodne novine“ broj 147/21), članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022. godinu („Narodne novine“ broj 147/21), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (“Službene novine“ broj 26/9, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 8. sjednici održanoj 17. ožujka 2022. godine, donijela je

ODLUKU

o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje te informatizaciju zdravstvene djelatnosti zdravstvenih ustanova, čiji je osnivač Primorsko-goranska županija, u 2022. godini

I.

Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji, mjerila i način financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje te informatizaciju zdravstvene djelatnosti zdravstvenih ustanova, čiji je osnivač Primorsko-goranska županija, u 2022. godini u okviru iznosa sredstava utvrđenih Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2022. godini („Narodne novine“ broj 147/21).

II.

Minimalni financijski standardi za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Primorsko-goranska županija, temeljem točke I. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2022. godini („Narodne novine“ broj 147/21) u ukupnom iznosu 24.196.751,00 kuna, utvrđeni su za slijedeće namjene:

• Iznos sredstava za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje - 22.554.123,00 kn,

• Iznos sredstava za otplate kredita – 1.642.628,00 kn.

III.

Iznos sredstava za otplate kredita iz točke II. ove Odluke, u ukupnom iznosu od 1.642.628,00 kuna, raspoređuje se:

1. Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije za otplatu kredita kod Erste banke za ulaganje i opremanje objekata u sklopu projekta "Održavanje i unapređenje sustava upravljanja kvalitetom – akreditacija i certifikacija djalatnosti NZZJZ – put ka total quality managment (TQM), - iznos od 592.878,00 kuna, temeljem Odluke županijske skupštine o davanju suglasnosti Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije za preuzimanje obveza na teret Proračuna Primorsko – goranske županije za razdoblje 2019.-2022. godine. („Službene novine" broj 38/18).

2. Thalassotherapiji Opatija za otplatu kredita kod Privredne banke d.d. za investicijsko ulaganje u medicinsku opremu – angiografski uređaj za dijagnostičko terapijske endovaskularne intervencije – iznos od 1.049.750,00 kuna temeljem Zaključka Županijske skupštine od 31. ožujka 2020. godine („Službene novine" broj 8/20).

IV.

Visina sredstava dodijeljenih pojedinoj zdravstvenoj ustanovi, čiji je osnivač Primorsko-goranska županija, u 2022. godini utvrđena je primjenom sljedećih kriterija:

- broj zdravstvenih djelatnika,

- gravitirajući broj osiguranika,

- broj i veličina objekata zdravstvenih ustanova,

- stanje medicinske opreme,

- prioritetna ulaganja vezana uz povećanje standarda pružanja zdravstvenih usluga.

Korektivni kriteriji :

- financiranje djelatnosti zdravstvene ustanove iz drugih izvora,

- završetak započetih investicija i prethodno pruzete obveze za otplate kredita,

- investicijska ulaganja u prethodnim godinama.

Mjerila za utvrđivanje prava na iznos dodijeljenih sredstava čini opseg djelatnosti zdravstvene ustanove ugovoren u osnovnom zdravstvenom osiguranju. Opseg djelatnosti utvrđuje se u skladu s planom i programom mjera zdravstvene zaštite i mrežom javne zdravstvene službe.

V.

Sredstva utvrđena minimalnim financijskim standardima iz točke II. ove Odluke, a primjenom kriterija iz točke IV. ove Odluke, rasporedit će se zdravstvenim ustanovama, čiji je osnivač Primorsko-goranska županija, u 2022.godini kako slijedi:

                                   *datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

VI.

Sredstva minimalnih financijskih standarda iz točke V. ove Odluke ne mogu se koristiti u svrhu uređenja prostora i nabave i održavanja medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava u svrhu pružanja zdravstvenih usluga izvan osnovnog zdravstvenog osiguranja.

VII.

Zdravstvenim ustanovama iz točke V. ove Odluke, sredstva će se doznačavati temeljem dostavljenog zahtjeva korisnika, ovjerenih računa o nabavi roba, radova ili usluga, odnosno privremenih ili okončanih situacija za izvršene radove te dokumentacije o provedenom postupku nabave u skladu sa pozitivnim propisima.

VIII.

Sredstva iz točke V. ove Odluke rasporedit će se sukladno Popisu prioriteta za raspored sredstava utvrđenih minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove, čiji je osnivač Primorsko-goranska županija, u 2022. godini.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije za donošenje akta iz stavka 1. ove točke, uz prethodnu suglasnost Ministarstva zdravstva, te za donošenje odluke o rasporedu sredstava između zdravstvenih ustanova, čiji je osnivač Primorsko-goranska županija, u 2022. godini.

IX.

Ovlašćuje se Župan da, ukoliko se ukaže potreba, tijekom godine na prijedlog upravnog odjela nadležnog za zdravstvo, svojim odlukama, unutar ukupno bilanciranih sredstava izvrši preraspodjelu sredstava po korisnicima i namjenama.

O raspodjelama iz stavka 1. ove točke Župan će izvijestiti Županijsku skupštinu kroz godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije.

X.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije.“

KLASA: 024-04/22-01/2

UR.BROJ: 2170-01-01/5-22-38

Rijeka, 17. ožujka 2022.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2215&mjesto=00001&odluka=75
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr