SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 8. Utorak, 22. ožujka 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

72.

Na temelju točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2022. godini („Narodne novine“ broj 147/21), točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2022. godini („Narodne novine“ broj 147/21), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine" broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine" broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 8. sjednici održanoj dana 17. ožujka 2022. godine donijela je

O D L U K U

o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva u 2022. godini

I.

Ovom Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva u 2022. godini (u daljnjem tekstu: Odluka), utvrđuju se kriteriji, mjerila i načini financiranja rashoda u okvirima bilanciranih sredstava po namjenama utvrđenim u Odlukama Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih, srednjih škola i učeničkih domova u 2022. godini (u daljnjem tekstu: Odluke Vlade RH).

II.

OBVEZE USTANOVA ŠKOLSTVA PREMA ODLUCI O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

Ustanove školstva kojima je Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Županija) osnivač, a koje su uvrštene u Registar korisnika Proračuna Primorsko-goranske županije obvezatno primjenjuju odredbe Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2022. godinu („Službene novine“ broj 32/21 - u daljnjem tekstu: Odluka o izvršavanju Proračuna) koje se odnose na izradu financijskih planova, upravljanje novčanim sredstvima, zaduživanje i davanje jamstava, izvještavanje te nadzor nad poslovanjem i korištenjem proračunskih sredstava.

Člankom 4. Odluke o izvršavanju Proračuna propisano je da je ravnatelj škole i učeničkog doma odgovoran za:

- planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna što uključuje odgovornost za preuzimanje i potvrđivanje obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava, te utvrđivanje prava naplate i izdavanje naloga za naplatu u korist Proračuna.

- zakonito, svrhovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

Člankom 6. Odluke o izvršavanju Proračuna propisana je obveza proračunskih korisnika da do 15. siječnja 2022. godine dostave upravnom tijelu nadležnom za obrazovanje svoje financijske planove i planove nabave usklađene s odobrenim sredstvima u Proračunu za 2022. godinu.

Ustanovama školstva koje pravovremeno ne dostave financijske planove Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje, neće se odobriti korištenje proračunskih sredstava.

Člankom 33. Odluke o izvršavanju Proračuna propisana je i obveza škola i učeničkih domova da dostave godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana usvojen od strane upravljačkog tijela, najkasnije 30 dana od isteka roka utvrđenog Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ broj 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18,126/19, 145/20 i 32/21). Uz navedeni izvještaj dostavlja se i prijedlog korištenja neutrošenih sredstava, odnosno prijedlog pokrića gubitka poslovanja.

III.

Temeljem Odluka Vlade RH u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2022. godinu osigurana su sredstva za decentralizirane funkcije nužne za realizaciju nastavnog plana i programa javnih potreba osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja, te za financiranje smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničkim domovima.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji, mjerila i načini financiranja rashoda ustanova školstva u okvirima ukupnih bilanciranih sredstava po sljedećim namjenama i to:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

IV.

1. MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI

Materijalni i financijski rashodi financiraju se školama sukladno Računskom planu za proračunsko računovodstvo i prema ekonomskoj klasifikaciji obuhvaćaju:

• skupinu 32 – Materijalni rashodi,

• skupinu 34 – Financijski rashodi,

Ukupna sredstva kojima raspolaže svaka osnovna i srednja škola za materijalne i financijske rashode je zbroj sredstava koji se ostvaruje prema kriterijima i mjerilima za:

1.1. Opseg djelatnosti

1.2. Stvarne troškove

1.3. Specifične programe koji se izvode u sklopu redovnog nastavnog plana i programa rada škole

1.1. Kriteriji i mjerila za izračun sredstava prema opsegu djelatnosti

Sredstva prema opsegu djelatnosti priznaju se osnovnim i srednjim školama prema podacima o visini rashoda realiziranih tijekom 2021. godine, sukladno smjernicama i uputama za planiranje.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava utvrđen prema ovom kriteriju osnovne i srednje škole dužne su rasporediti na materijalne rashode unutar skupine 32 i financijske rashode unutar skupine 34 (ova sredstva ne raspoređuju se za materijalne rashode za energente, usluge prijevoza učenika u školu, zakupnine, premije osiguranja, komunalnu naknadu, vodnu naknadu i uslugu odvoza smeća, naknade za prijevoz zaposlenika srednjih škola, nastavni materijal za praktičnu nastavu srednjih strukovnih škola).

Prilikom raspodjele ukupno utvrđenih sredstava prema opsegu djelatnosti, škole su obvezne planirati sljedeće namjene:

• obveznu pedagošku dokumentaciju za početak i kraj školske godine prema Pravilniku o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

• liječničke i sistematske preglede temeljem Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i usluge zdravstvenog nadzora prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti,

• usluge periodičnih pregleda i kontrolnih ispitivanja objekata i opreme, servisiranja opreme u kotlovnici škole, usluge servisiranje vatrogasnih aparata, te usluge mjerenja emisija plinova,

• računalne usluge za održavanje programa Županijske riznice i drugih programa neophodnih za rad škole.

Preostala raspoloživa sredstva škole raspoređuju prema vlastitim potrebama po namjenama unutar materijalnih i financijskih rashoda skupina 32 i 34 ekonomske klasifikacije.

Navedeni kriterij ne odnosi se na učeničke domove.

1.2. Kriteriji i mjerila za izračun sredstava za stvarne troškove

Prema kriterijima i mjerilima za stvarne troškove, škole raspolažu sredstvima za materijalne rashode iz skupine 32 ekonomske klasifikacije. Ovi rashodi ne priznaju se osnovnim glazbenim školama.

Rashodi za energente za zagrijavanje, rasvjetu i pogon škole priznaju se školama do iznosa prosječne godišnje potrošnje, na bazi izračuna za posljednje tri godine. Škole su obvezne planirati navedene rashode na način da planirane godišnje količine pomnože s trenutno važećom cijenom pojedinog energenta, uzimajući u obzir i indekse kretanja cijena. U slučaju odstupanja stvarno potrebnih količina od planiranih moguće je uz suglasnost Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje izvršiti prenamjenu dijela planiranih sredstava.

Rashodi za zakupnine prostora i opreme, nužne za izvršenje nastavnog plana i programa, priznaju se školama prema utvrđenim ugovornim obvezama škole, a uz uvjet da je pribavljena suglasnost Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje na ugovor prije njegovog zaključivanja.

Rashodi za premije osiguranja imovine i djelatnosti priznaju se školama temeljem provedene zajedničke javne nabave koju za većinu škola provodi Županija, a izuzete iz javne nabave su škole koje imaju sklopljene višegodišnje police s osiguravajućim kućama, te se njima priznaju troškovi polica u visini prethodno ugovorenih iznosa.

Rashodi za komunalnu naknadu, vodnu naknadu i uslugu odvoza smeća priznaju se školama temeljem rješenja ili računa izdanih od nadležnih tijela. Ovi rashodi iznimno se priznaju i osnovnim glazbenim školama.

Rashodi za usluge održavanja i čišćenja objekata potrebnih za realizaciju redovitog nastavnog plana i programa rada škole za koje škola nema osigurane kadrove, priznaju se prema ugovorenim obvezama, a uz uvjet da je pribavljena suglasnost Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje na ugovor prije njegovog zaključivanja.

Učenički domovi stvarne rashode vezane za smještaj i prehranu učenika (od I. do V. razreda srednjih škola) planiraju po prirodnoj vrsti troška.

Navedeni rashodi priznaju se učeničkim domovima u iznosu od 6.300,00 kuna po učeniku godišnje, a razliku domovi financiraju iz participacije roditelja. Naknade za smještaj i prehranu učenika u 2022. godini financiraju se učeničkim domovima u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja i od 01. rujna do 31. prosinca tekuće godine.

Pored navedenog priznaju se i sljedeći stvarni rashodi:

Osnovnim školama

• Rashodi za usluge prijevoza učenika osnovnih škola sukladno obvezi iz članka 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi priznaju se osnovnim školama do stvarnog iznosa za:

- obveze iz zaključenih ugovora Županije ili škole s odabranim prijevoznikom (škole su obvezne planirati u svojim planovima iznose temeljem ugovorenih cijena, te uzeti u obzir promjenu broja učenika tokom godine),

- za usluge prijevoza učenika vozilom u vlasništvu škole, uključujući izdatke za redovito servisiranje vozila, registraciju, nabavu auto guma i motornog goriva,

- za usluge prijevoza kojeg obavljaju roditelji učenika zbog nemogućnosti korištenja javnog prijevoza, za koji se priznaje iznos do visine 10% važeće cijene goriva po prijeđenom kilometru.

Srednjim školama

• Rashodi za naknade za troškove prijevoza zaposlenika na posao i s posla, na način kako je to utvrđeno Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama odnosno kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama.

• Rashodi za nastavni materijal za izvođenje praktične nastave i vježbi u sklopu teorijske nastave u školskim radionicama, kabinetima i laboratorijima strukovnih škola.

Učeničkim domovima

• Rashodi za naknade za troškove prijevoza zaposlenika na posao i s posla, na način kako je to utvrđeno Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama odnosno kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama.

• Rashodi za obveznu pedagošku dokumentaciju za početak i kraj školske godine prema Pravilniku o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o učenicima u srednjim školama i učeničkim domovima.

• Rashodi za liječničke i sistematske preglede temeljem Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i usluge zdravstvenog nadzora prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

• Rashode za usluge periodičnih pregleda i kontrolnih ispitivanja objekata i opreme, servisiranje opreme u kotlovnici doma, servisiranje vatrogasnih aparata, te usluge mjerenja emisija plinova.

• Rashodi za premije osiguranja imovine i djelatnosti priznaju se učeničkim domovima temeljem provedene zajedničke javne nabave koju za većinu škola i učeničkih domova provodi Županija, a izuzeti iz javne nabave su učenički domovi koji imaju sklopljene višegodišnje police s osiguravajućim kućama, te se njima priznaju troškovi polica u visini prethodno ugovorenih iznosa.

1.3. Kriteriji i mjerila za specifične programe koji se izvode u sklopu redovnog nastavnog plana i programa rada škole

Pojedine škole u sklopu nastavnog plana i programa rada škole provode specifične programe za koje je potrebno osigurati dodatna sredstva za materijalne rashode.

Dodatna sredstva za materijalne rashode priznaju se školama za sljedeće namjene:

Osnovne škole

• za obrazovanje učenika romskog podrijetla, priznaju se povećani troškovi nastavnog materijala i higijenskih potrepština, do iznosa utvrđenog financijskim planom škole,

• Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića u Delnicama za održavanje bazena priznaju se povećani troškovi utroška vode, usluge kontrole ispravnosti vode, čišćenja i održavanja bazena, do iznosa utvrđenog financijskim planom škole.

Srednje škole

• certifikacije sustava upravljanja kvalitetom (redovno obrazovanje pomoraca prema STCW konvenciji) sukladno utvrđenim ugovornim obvezama, uz uvjet da je pribavljena suglasnost Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje na ugovor prije njegovog zaključivanja,

• za dokovanje školskog broda, sukladno utvrđenim ugovornim obvezama uz uvjet da je pribavljena suglasnost Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje prije zaključivanja ugovora,

• za izvođenje praktične nastave učenika u školama koje izvode obrazovni program za zanimanje u pomorstvu u visini stvarnog troška, a prema nastavnom planu i programu rada škole, na koji suglasnost daje Ministarstvo. Izvođenje praktične nastave učenika obavlja se na školskom brodu „Kraljica mora“, u vlasništvu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Ustanove školstva dužne su, I. izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko-goranske županije za 2022. godinu, uskladiti svoje financijske planove za 2022. godinu s iznosima utvrđenim u Planovima za materijalne i financijske rashode, iskazanim u tabelarnom prikazu Tablica 1a-OŠ, 1b-SŠ i 1c- učenički domovi, koji su sastavni dio ove Odluke.

V.

STVARNI TROŠKOVI KOJI SE REALIZIRAJU PO POSEBNIM ZAHTJEVIMA

Škole po posebnom zahtjevu mogu koristiti sredstva za rashode koje ne mogu unaprijed planirati. Ova sredstva odobravaju se u trenutku nastanka potrebe. Zahtjev za korištenje tih sredstava škole su dužne dostaviti Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje. To su:

1. Rashodi za intervencije na objektima i opremi, odnosno popravci manjih kvarova koji se ne mogu unaprijed planirati i to:

• otklanjanje nedostataka utvrđenih inspekcijskim rješenjem ili zapisnikom ovlaštene tvrtke,

• popravci manjih kvarova na objektima,

• popravci vozila i opreme u vlasništvu škole.

Prije otklanjanja štete, škola je dužna utvrditi da li je nastala šteta pokrivena sklopljenim policama osiguranja.

U slučaju da osiguravajuće društvo ne pokriva nastalu štetu, škola mora od Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje zatražiti suglasnost za izvođenje radova. U tu svrhu potrebno je Odjelu dostaviti:

- prijavu o nastalom događaju,

- zapisnik o nastaloj šteti ili inspekcijsko rješenje,

- fotografije oštećenja,

- troškovnik planiranih radova.

Ukoliko na temelju dostavljene dokumentacije Upravni odjel za odgoj i obrazovanje utvrdi opravdanost hitnog izvođenja radova na otklanjanu nedostataka, dostavit će ustanovi školstva pisanu suglasnost s odobrenim iznosom financiranja.

2. Rashodi za pravnu pomoć u vođenju sudskih postupaka u kojima je škola stranka u postupku (osim postupaka proizašlih iz radnih odnosa). Škola je obvezna o poduzetim aktivnostima obavijestiti Upravni odjel za odgoj i obrazovanje u roku od 15 dana od dana pokretanja postupka. Zahtjev za refundacijom sredstava škole su dužne dostaviti odmah po primitku, s priloženim računima i/ili drugom dokumentacijom.

3. Rashodi za izradu projektno tehničke dokumentacije i procjene vrijednosti od strane ovlaštenih osoba, neophodni za otklanjanje nedostataka po zahtjevu škole i/ili nadležnih inspekcijskih službi, uz prethodnu suglasnost Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje.

Ove rashode škole ne uključuju u financijske planove.

VI.

NAČIN FINANCIRANJA MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA

Škole su obvezne u svrhu planiranja i izvršavanja svojih Financijskih planova, kao i dostave zahtjeva za plaćanje ili doznaku sredstava, koristiti računalni program „Riznica PGŽ“.

Materijalni i financijski rashodi do visine utvrđene Financijskim planom plaćaju se za namjene utvrđene ovom Odlukom direktno dobavljačima ili iznimno na žiro račun (kroz knjigu K-09) i to na temelju zahtjeva škole za plaćanje/transfer putem „Riznice PGŽ”.

Računi za plaćanje škole unutar knjige K-12 unose se u Program svakodnevno, ali zahtjeve za plaćanje formiraju i dostavljaju samo dva puta mjesečno, vodeći pritom računa o datumu dospijeća računa.

Elementi računa koji se unose u program „Riznica PGŽ“ moraju biti vjerodostojni i moraju odgovarati elementima originalnog dokumenta na temelju kojeg se unose.

Ravnatelj škole svojim potpisom na Zahtjevu za plaćanje jamči da je odobrio plaćanje svih računa evidentiranih u Zahtjevu.

Prvi Zahtjev za plaćanje u mjesecu mora biti do 12. u mjesecu, a drugi Zahtjev za plaćanje do 25. u mjesecu.

Izuzetak su samo računi za plaćanje električne energije i odvoza smeća ukoliko su isti dostavljeni školama s prekratkim rokom dospijeća, te se isti mogu posebnim Zahtjevom dostaviti i izvan navedenih termina dostave.

Zahtjeve za plaćanje (potpisane i ovjerene) škole dostavljaju Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje, a Upravni odjel odobrava plaćanje samo ispravno ispunjenih zahtjeva (onih s točno navedenim pozicijama proračuna, vrstom troška i opisom troška koji obvezno mora odgovarati kontu).

Uz zahtjev za plaćanje, škole su obvezne dostaviti samo preslike računa za troškove lož ulja/plina/peleta.

Za sve ostale materijalne i financijske rashode škole su dužne dostaviti dokumentaciju tek po posebnom zahtjevu Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje.

Škole koje razgraničavaju pojedine troškove s nekom drugom ustanovom/školom (temeljem potpisanih sporazuma o razgraničenju troškova), unose u Zahtjev za plaćanje isključivo svoj dio troškova.

VII.

2. RASHODI ZA MATERIJAL, DIJELOVE I USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA

Škole i učenički domovi dužni su tijekom listopada tekuće godine za narednu godinu, prijaviti potrebe za investicijskim održavanjem objekata i opreme koji su u funkciji nastave/smještaja učenika (učenički domovi), s procjenom vrijednosti potrebnih ulaganja.

Zahtjevi se podnose Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje koji temeljem dostavljenih prijava izrađuje prijedlog Plana investicijskog održavanja osnovnih škola, srednjih škola i učeničkih domova (u daljnjem tekstu: Planovi investicijskog održavanja).

Uvrštenje školske ustanove u Plan investicijskog održavanja ovisi o stanju objekata i opreme, o utvrđenim prioritetima uvažavajući zadovoljenje potreba nastavnog procesa.

Utvrđuje se redoslijed prioriteta u izvođenju investicijskog održavanja zgrada u 2022. godini kako slijedi:

- otklanjanje nedostataka po inspekcijskim rješenjima,

- održavanje kotlovnica i sustava grijanja,

- održavanje sanitarija i vodovodnih instalacija,

- održavanje krovova,

- održavanje elektroinstalacija,

- održavanje vanjskih otvora (prozori i vrata),

- održavanje unutrašnjih uređenja,

- ostali zahvati.

Upravni odjel za odgoj i obrazovanje u suradnji s Upravnim odjelom za proračun, financije i nabavu provodi javnu odnosno jednostavnu nabavu radova investicijskog održavanja, sukladno Planu nabave Primorsko-goranske županije za 2022. godinu, a prema rasporedu utvrđenom u Planu investicijskog održavanja.

Prije početka postupka nabave radova, školi se dostavlja na znanje preslika troškovnika planiranih radova. U postupak nabave uključen je predstavnik škole i Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje.

Sve aktivnosti u pripremi i provođenju radova investicijskog održavanja objekata provodi Upravni odjel za odgoj i obrazovanje.

Po završetku radova, u postupku primopredaje učestvuje i ovlašteni predstavnik škole.

Upravni odjel za odgoj i obrazovanje unosi dokumentaciju o izvršenim radovima u program „Riznica PGŽ“. Ukoliko računi/situacije glase na Županiju ove rashode ustanove školstva ne evidentiraju u svojim knjigovodstvenim evidencijama.

Ukoliko se tijekom godine pojavi potreba izvođenja žurnih, nepredviđenih radova, a njihovo bi ne izvođenje ugrozilo sigurnost učenika i nastavni proces, škole takvu potrebu prijavljuju Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje.

Žurni i nepredviđeni radovi financiraju se iz „sredstava rezervi“ utvrđenih Planom rashoda investicijskog održavanja, u koje ulaze i sredstva nastala kao razlika između planirane i ugovorene cijene radova.

Tijekom godine, po potrebi, donose se izmjene i dopune Planova investicijskog održavanja.

Planovi investicijskog održavanja osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za 2022. godinu sastavni su dio ove Odluke i nalaze se u tabelarnom prikazu raspodjele (Tablica 2a – OŠ, 2b – SŠ i 2c - UD).

VIII.

3. RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNIH ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Plan rashoda za kapitalne projekte), planirani su kapitalni projekti osnovnog i srednjeg školstva koji će se realizirati tijekom 2022. godine.

3.1. Dugotrajna imovina - opremanje škola

Škole su dužne tijekom listopada tekuće godine za narednu godinu prijaviti potrebe za opremanjem, uredskom opremom i školskim namještajem, komunikacijskom opremom, sportskom i glazbenom opremom, opremom za održavanje i zaštitu, te za posebne namjene, s procjenom njezine vrijednosti.

Raspored opreme po školama utvrđuje se do iznosa iz Plana rashoda za kapitalne projekte, a iskazuje se Planovima opremanja osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Plan opremanja).

Nabavu istovrsne opreme, provodi Primorsko-goranska županija objedinjenim postupcima nabave, sukladno Planu nabave Primorsko-goranske županije za 2022. godinu.

Po isporuci opreme, škole su dužne istu evidentirati u svojim poslovnim knjigama temeljem dokumenata o primitku opreme i Odluke o prijenosu dugotrajne nefinancijske imovine koju donosi Župan Primorsko-goranske županije sukladno Uputi o suradnji između Primorsko-goranske županije i korisnika.

3.2. Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini - kapitalni projekti

Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini odnose se na kapitalne projekte koji obuhvaćaju dugotrajna ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje škola.

Sredstva za kapitalne projekte raspoređuju se za:

• prethodno preuzete obveze iz zaključenih ugovora i sporazuma s drugim subjektima,

• nova ulaganja u pripremljene projekte izgradnje novih ili rekonstrukcije postojećih objekata,

• pripremu projektne dokumentacije za buduća ulaganja.

Aktivnosti oko pripreme kapitalnih projekata provodi Upravni odjel za odgoj i obrazovanje.

Za kapitalne projekte kojima je nositelj realizacije Županija, postupak nabave provodi Primorsko-goranska županija, sukladno Planu nabave Primorsko-goranske županije za 2022. godinu. U postupak nabave uključen je i predstavnik škole – korisnika.

Sve aktivnosti vezane uz izvođenje radova provodi Upravni odjel za odgoj i obrazovanje.

Utvrđivanje prava vlasništva za svaki novoizgrađeni ili dograđeni objekt predmet je posebnih odluka.

Ukoliko se u financiranju kapitalnih projekata, osim sredstava osiguranih u Županijskom proračunu osiguravaju i sredstva iz proračuna jedinice lokalne samouprave, odnosno Državnog proračuna RH, međusobni odnosi uređuju se posebnim sporazumima, koji uz ostalo sadrže i odredbu o utvrđivanju prava vlasništva nad kapitalnim projektom.

Tijekom godine, po potrebi, donose se izmjene i dopune Planova kapitalnih ulaganja te Planova opremanja.

Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovno i srednje školstvo za 2022. godinu nalazi se u tabelarnom prikazu raspodjele, čiji sastavni dio su i Planovi opremanja osnovnih škola, srednjih škola i učeničkih domova za 2022. godinu koji se nalaze u tabelarnom prikazu raspodjele (Tablica 3a-OŠ, Tablica 3b-SŠ, Tablica 3c-UD i Tablica 3d- Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovno i srednje školstvo).

IX.

RAZGRANIČENJE MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA

Ako se istim objektima ili sredstvima rada zajedno koristi više škola, ili se njima koriste škola i neka druga ustanova (subjekt), korisnici su obvezni zaključiti međusobni sporazum kojim se razgraničavaju troškovi prema kriterijima i mjerilima utvrđenim ovom Odlukom i isti dostaviti Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje.

U slučaju da škole, odnosno škola i druga ustanova (subjekt) ne mogu postići dogovor o razgraničenju, dužne su u dogovore uključiti Upravni odjel za odgoj i obrazovanje.

Sporazumom se utvrđuje nositelj troška, kriteriji za razgraničavanje (udio u korištenju sredstava rada i prostora), način i rok plaćanja.

Škola plaća isključivo svoj dio troškova, dok ostali dio troškova podmiruje ustanova (subjekt) s kojom škola zajednički koristi prostor ili sredstva rada, i to izravno dobavljačima ili na žiro-račun škole.

X.

Ravnatelj škole odgovoran je za točnost, pravodobnost i istinitost podataka, kao i za namjensko trošenje sredstava.

XI.

Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, sukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske, može unutar ukupnih bilančnih prava, a u skladu s objektivnim potrebama, predložiti preraspodjelu sredstava po korisnicima i namjenama, o čemu je dužan prethodno izvijestiti krajnje korisnike iz svoje nadležnosti.

XII.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije da tijekom godine, na prijedlog Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, svojim odlukama, unutar ukupno bilanciranih sredstava, izvrši preraspodjelu sredstava po korisnicima i namjenama, odnosno donosi izmjene i dopune Financijskih planova, Planova investicijskog održavanja i Plana rashoda za kapitalne projekte.

XIII.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/22-01/2

UR.BROJ: 2170-01-01/5-22-32

Rijeka, 17. ožujka 2022.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2215&mjesto=00001&odluka=72
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr