SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 31. Srijeda, 15. prosinca 2021.
GRAD NOVI VINODOLSKI

71.

Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski, OIB: 40046437733, zastupan po gradonačelniku Tomislavu Cvitkoviću, univ.spec.oec. s jedne strane (u daljnjem tekstu: GRAD), kao nositelj izrade,

i

Mitan Marina d.o.o., Novi Vinodolski, Obala dr. Josipa Sokolića 1, OIB: 28676579927, zastupana po direktoru Tomislavu Salopeku, dipl.oec. (u daljnjem tekstu: Investitor), zaključili su sljedeći

UGOVOR br. 144-07/21

o financiranju izrade I. izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Muroskva (UPU 31, IS2)

Članak 1.

Ovim Ugovorom, ugovorne strane uređuju međusobne odnose u vezi financiranja izrade I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Muroskva (UPU 31, IS2) (u daljnjem tekstu: Plan).

Osnova za zaključenje ovog Ugovora utvrđena je člankom 167. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 53/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 2.

Ugovorne strane utvrđuju:

1. da je Investitor dana 20.10.2021. g. svojim podneskom zatražio pokretanje postupka za izradu ovog Plana i izrazio namjeru da u cijelosti "nancira izradu Plana radi realizacije projektnih ciljeva u okviru obuhvata Plana,

2. da je Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog osiguralo mogućnost izrade i donošenja Plana i na 5. sjednici održanoj dana 1. prosinca 2021. g. donijelo Odluku o izradi Plana, a koja je objavljena u Sl. novinama PGŽ br. 30/21,

3. da je Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 5. sjednici održanoj dana 1. prosinca 2021. g. prihvatilo da izradu Plana financira Investitor,

4. da sukladno članku 168. stavku 1. Zakona izrađivača Plana odabire i izravno plaća Investitor,

5. da je nositelj izrade Plana Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novog Vinodolskog.

Članak 3.

GRAD se obvezuje donijeti Plan, na način propisan Zakonom i važećim provedbenim propisima.

Obuhvat Plana, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta, te rok izrade Plana, određeni su Odlukom o izradi Plana (Sl. novine PGŽ br. 30/21).

Rokovi izrade propisani Odlukom iz stavka 2. ovog članka ne obuhvaćaju radnje i aktivnosti koje treba provesti GRAD u postupku donošenja Plana: prikupljanje prethodnih zahtjeva nadležnih tijela i osoba koji sudjeluju u njegovoj izradi, utvrđivanje prijedloga za javnu raspravu, organiziranje javne rasprave, usvajanje izvješća s javne rasprave, utvrđivanje konačnog prijedloga Plana i donošenje Plana.

GRAD se obvezuje aktivnosti iz ovog stavka provoditi na način da osigura što kvalitetnije i brže donošenje Plana.

Članak 4.

GRAD prihvaća bespovratno financiranje Plana i ne preuzima nikakve obveze u odnosu na Investitora u pogledu konačnih rješenja koja će biti de"nirana Planom, već će prvenstveno voditi računa da se Planom optimalno osigura poštivanje načela prostornog uređenja propisanih Zakonom, važećim provedbenim propisima i dokumentima GRADA.

Članak 5.

Investitor će u cijelosti financirati izradu Plana, kao i sve stručne podloge za područje obuhvata Plana, ako se eventualno pokaže potreba u tijeku izrade Plana.

Investitor će zaključiti poseban ugovor s izrađivačem Plana i eventualno drugim pružateljima usluga izrade potrebnih dokumenata u postupku donošenja Plana.

Plan i svi dokumenti izrađeni za potrebe izrade Plana ostaju u trajnom vlasništvu GRADA.

Članak 6.

Sastavni dio ovog Ugovora čini Odluka o izradi Plana ("Sl. novine" PGŽ br. 30/21).

Članak 7.

Praćenje i koordinaciju međusobnih aktivnosti vezanih uz ovaj Ugovor i donošenje Plana od strane GRADA obavljat će Domagoj Kalanj, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje i Nives Antić, stručna suradnica za prostorno planiranje.

Članak 8.

Ukoliko bi neka od odredbi ovog Ugovora bila ili postala pravno nevaljana ili bi se inače u ovom Ugovoru ispostavila neka pravna praznina, to ne dira u valjanost ostalih odredbi.

Ugovorne strane se obvezuju da će u tom slučaju Ugovor izmijeniti ili dopuniti odgovarajućom odredbom, koja je najbliža onome što su ugovorne strane željele ugovoriti, odnosno ono što bi po smislu i svrsi Ugovora bile ugovorile, da su nevaljanu odredbu odnosno ugovornu prazninu imale u vidu.

Članak 9.

GRAD će:

  • surađivati s IZRAĐIVAČEM u cilju pravodobne i kvalitetne izrade Plana i provoditi stručni nadzor po potrebi,
  • prikupljati i ishodovati potrebne suglasnosti, uvjete i mišljenja od javnopravnih tijela,
  • organizirati suradnju IZRAĐIVAČA s tijelima uprave i javnopravnim tijelima,
  • izvršavati svoje propisane obveze i nadležnosti.

Članak 10.

U slučaju raskida ovog Ugovora Investitor nema pravo na povrat dotad učinjenih troškova.

Članak 11.

Ukoliko Investitor ne postupi sukladno obvezama i uvjetima iz članaka 3. i 4. ovog Ugovora, GRAD može jednostrano raskinuti ovaj Ugovor uz slanje drugoj ugovornoj strani preporučene obavijesti, te će se time Ugovor smatrati raskinutim.

Članak 12.

Ugovorne strane suglasne su da u sporovima koji se ne budu mogli riješiti sporazumno, odlučuje nadležni sud.

Članak 13.

Ovaj Ugovor zaključen je u tri (4) istovjetna primjerka, i to tri (3) za potrebe GRADA i jedan (1) za potrebe Investitora.

Članak 14.

U znak preuzimanja prava i obveza iz ovog Ugovora ugovorne strane istog vlastoručno potpisuju.

 

 

 

 

 

 

KLASA: 350-02/21-20/15

URBROJ: 2107/02-04-21-7

Novi Vinodolski, 13. prosinca 2021.

ZA NOSITELJA

ZA INVESTITORA: IZRADE PLANA:

Gradonačelnik

Tomislav Salopek, Tomislav Cvitković,

dipl. oec., v. r. univ. spec. oec., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2200&mjesto=51250&odluka=71
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr