SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 22. Utorak, 28. rujna 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

145.

Na temelju članka 133. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 6. Odluke o osnivanju Javne ustanove “Priroda” (“Službene novine” broj 42/13 i 40/20), članka 10. Statuta Javne ustanove “Priroda” (KLASA: 023-01/20-01/1, URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020. godine), članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15 3/16, 19/16 – pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije, dana 20. rujna 2021. godine, donio je

O D L U K U

o imenovanju predsjednika i članova
Upravnog vijeća Javne ustanove „Priroda“

I.

U Upravno vijeće Javne ustanove “Priroda” (u daljnjem tekstu: Upravno vijeće) imenuju se:

1. Nina Bojanić, za predsjednika,

2. Mate Tomljanović, za člana,

3. Irena Ilić, za člana.

II.

Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se na vrijeme od četiri (4) godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije”.

KLASA: 022-04/21-01/32

URBROJ: 2170/1-01-01/6-21-32

Rijeka, 20. rujna 2021.

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2193&mjesto=00001&odluka=145
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr