SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 17. Petak, 16. srpnja 2021.
OPĆINA BAŠKA

62.

Na temelju članka 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 10. točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 55/09, 139/10) i članka 29. Statuta Općine Baška ('Službene novine Primorsko-goranske županije' broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj dana 15. srpnja 2021. godine, donijelo je

O D L U K U

o izmjeni Odluke o dugoročnom zaduživanju

Članak 1.

Članak 2. Odluke o dugoročnom zaduživanju („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 41/20) mijenja se i glasi:

„Kredit iz članka 1. ove Odluke koristit će se uz sljedeće uvjete:

1. vrsta kredita: dugoročni kunski kredit

2. namjena kredita: energetska obnova sustava javne rasvjete

3. iznos kredita: do 2.125.000,00 kn

4. rok korištenja: 31.12.2021.

5. način otplate kredita: 10 godina, uključujući poček od 6 mjeseci, u jednakim tromjesečnim uzastopnim ratama

6. kamatna stopa: godišnja fiksna 0,1%

7. zatezna kamata: U skladu s važećom Odlukom o kamatnim stopama HBOR-a, promjenjiva

8. naknada za obradu kredita: ne obračunava se

9. naknada za rezervaciju sredstva: ne obračunava se

10. prijevremena oplata kredita: Sukladno Programu kreditiranja

11. instrumenti osiguranja kredita: Standardni instrumenti osiguranja za ovu vrstu financiranja uključujući ali ne ograničavajući se na mjenice Korisnika kredita i zadužnice Korisnika kredita.“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/5

URBROJ: 2142-03-01/1-21-20

Baška, 15. srpnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2188&mjesto=10007&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr