SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 17. Petak, 16. srpnja 2021.
OPĆINA BAŠKA

60.

Na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 29. Statuta Općine Baška ('Službene novine Primorsko-goranske županije' broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj dana 15. srpnja 2021. godine, donijelo je

O D L U K U

o osnivanju i izboru Povjerenstva za izgradnju
doma za starije i nemoćne osobe

I.

Osniva se Povjerenstvo za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe kao radno tijelo Općinskog vijeća Općine Baška.

Povjerenstvo iz prethodnog stavka ima predsjednika, potpredsjednika i 3 člana.

II.

Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke aktivno sudjeluje u svim fazama projekta izgradnje doma za starije i nemoćne osobe, od moguće potrebnog otkupa zemljišta, izrade projektne dokumentacije, ishođenja dokumentacije temeljem koje se dozvoljava gradnja, izgradnje, do ishođenja potrebnih dozvola za stavljanje objekta u funkciju, ali i svih drugih eventualno nenavedenih aktivnosti, koje će se provoditi u svrhu realizacije projekta.

III.

U Povjerenstvo za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe izabiru se:

1. Mr. sc. Toni Juranić, dipl. oec., predsjednik,

2. Ana Seršić, potpredsjednica,

3. Emil Polonijo, član,

4. Ante Marković, član,

5. Ana Bajčić Hrgovčić, članica.

IV.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i izboru Povjerenstva za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe ('Službene novine Primorsko-goranske županije' broj 21/17).

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/5

URBROJ: 2142-03-01/1-21-18

Baška, 15. srpnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2188&mjesto=10007&odluka=60
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr