SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 17. Petak, 16. srpnja 2021.
OPĆINA BAŠKA

59.

Na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 29. Statuta Općine Baška ('Službene novine Primorsko-goranske županije' broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj dana 15. srpnja 2021. godine, donijelo je

O D L U K U

o osnivanju i izboru
Povjerenstva za proračun i financije

I.

Osniva se Povjerenstvo za proračun i financije kao radno tijelo Općinskog vijeća Općine Baška.

Povjerenstvo iz prethodnog stavka ima predsjednika, potpredsjednika i jednog člana.

II.

Povjerenstvo iz točke I. ove Odluke:

 • sudjeluje u izradi prijedloga proračuna, izmjena i dopuna istoga, polugodišnjeg i godišnjeg izvršenja proračuna;
 • prati izvršenje proračuna;
 • obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i aktima Općinskog vijeća, kao i one koje mu posebno povjeri Općinsko vijeće, a u svezi su s proračunom i financijama.

  III.

  U Povjerenstvo za proračun i financije izabiru se:

  1. Mr. sc. Majda Šale, predsjednica,

  2. Tanja Grlj, članica,

  3. Gojko Štefanić, član.

  IV.

  Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i izboru Povjerenstva za proračun i financije ('Službene novine Primorsko-goranske županije' broj 21/17).

  V.

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

  KLASA: 021-05/21-01/5

  URBROJ: 2142-03-01/1-21-17

  Baška, 15. srpnja 2021.

  OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

  Predsjednica

  Tanja Grlj, v. r.

 • http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2188&mjesto=10007&odluka=59
  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
  Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
  Programska podrška
  www.netcom.hr