SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 14. Petak, 18. lipnja 2021.
OPĆINA MRKOPALJ

16.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 26. Statuta Općine Mrkopalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 10/21) i članka 4. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mrkopalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 10/21) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj 14. lipnja 2021. godine donosi

ODLUKU

I.

U Mandatnu komisiju Općinskog vijeća Općine Mrkopalj izabrani su:

Bojan Francišković, za predsjednika

Natalija Jakovac, za člana

Iva Tadejević, za člana

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/02

URBROJ: 2112-05-01-21-2

Mrkopalj, 14. lipnja 2021.

Predsjedateljica

Snježana Grgurić Toplak, mag.iur., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2185&mjesto=51315&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr