SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 9. Srijeda, 31. ožujka 2021.
OPĆINA BAŠKA

34.

Temeljem članka 40. Statuta Općine Baška (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21), a u svezi sa člankom 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), Općinski načelnik Općine Baška, dana 29. ožujka 2021. godine, donio je

II. izmjene i dopune

Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Baška

Članak 1.

U Pravilniku o financiranju javnih potreba Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 01/17, 13/17, 37/17), u članku 9. stavak 2. alineja 1. mijenja se i glasi:

 • „ u roku od 30 dana od usvajanja proračuna za sljedeću kalendarsku godinu, na mrežnim stranicama Općine objaviti godišnji plan raspisivanja javnih natječaja i drugih programa za financiranje svih oblika programa i projekata,“ .

  Članak 2.

  U članku 13. brišu se stavci 2., 3. i 4.

  Članak 3.

  Ove izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu prvog dana nakon objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

  KLASA: 030-03/21-01/2

  URBROJ: 2142-03-03/2-21-1

  Baška, 29. ožujka 2021. godine

  Općinski načelnik

  Mr. sc. Toni Juranić, dipl. oec., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2181&mjesto=10007&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr