SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 9. Srijeda, 31. ožujka 2021.
GRAD MALI LOŠINJ

29.

Na temelju članka 32. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 144/2020) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-proč. tekst i 9/18), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 25. ožujka 2021. godine, donosi

Statutarnu odluku

o izmjenama i dopunama Statuta
Grada Malog Lošinja

Članak 1.

U Statutu Grada Malog Lošinja („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-proč tekst i 9/18), članak 20. mijenja se i glasi:

„Referendum za opoziv gradonačelnika može se raspisati ako raspisivanje referenduma predloži:

– 20% ukupnog broja birača Grada Malog Lošinja

– 2/3 članova predstavničkog tijela.

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka I. ovog članka mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od birača odnosno vijećnika.

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% ukupnog broja birača Grada Malog Lošinja predsjednik Gradskog vijeća dužan je zaprimljeni prijedlog dostaviti tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga radi utvrđivanja da li je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača. Ako je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača Gradsko vijeće će raspisati referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova predstavničkog tijela, Gradsko vijeće je dužno izjasniti se o podnesenom prijedlogu i donijeti odluku u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Odluku o raspisivanju referenduma za opoziv gradonačelnika predstavničko tijelo donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće ne smije raspisati referendum o opozivu gradonačelnika prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora za gradonačelnika, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za gradonačelnika.

Ako na referendumu nije donesena odluka o opozivu gradonačelnika novi referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od dana ranije održavanja referenduma.“

Članak 2.

Članak 25. mijenja se i glasi:

„Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti, kojeg provodi tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.“

Članak 3.

U članku 26. dodaje se stavak 6. koji glasi:

„Zbor građana može sazvati i gradonačelnik radi izjašnjavanja građana o pitanjima i prijedlozima iz samoupravnog djelokruga Grada Malog Lošinja.“

Članak 4.

U članku 27. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Zbor građana saziva predsjednik Gradskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Gradskog vijeća za područje mjesnog odbora ili za dio područja mjesnog odbora koje čini zasebnu cjelinu.“

Članak 5.

U članku 27.stavak 3. mijenja se i glasi:

„Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, ako se na zboru građana većinom glasova prisutnih ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.“

Članak 6.

Izalanka 27. dodaje se članak 27.a koji glasi:

„Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana detaljnije će se urediti posebnom odlukom Gradskog vijeća.“

Članak 7.

U članku 28. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Građani imaju pravo predlagati Gradskom vijeću donošenje općeg akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Grada Malog Lošinja.“

Članak 8.

Iza Članka 28. dodaje se članak 28.a koji glasi:

„Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanje o njima i druga pitanja uredit će se posebnom odlukom Gradskog vijeća.“

Članak 9.

Članak 35. mijenja i glasi:

„Gradsko vijeće ima 13 članova.“

Članak 10.

Članak 51. mijenja se i glasi:

„Ako za vrijeme trajanja mandata gradonačelnika nastupe okolnosti zbog kojih je gradonačelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti gradonačelnika će zamijeniti privremeni zamjenik kojeg će imenovati gradonačelnik na početku mandata iz reda članova predstavničkog tijela.

Vijećniku kojeg je gradonačelnik imenovao za privremenog zamjenika gradonačelnika, mandat miruje po sili zakon od dana kada je gradonačelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti.

Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova predstavničkog tijela gradonačelnik može promijeniti tijekom mandata.

Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje grada.

Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja gradonačelnika ostvaruje prava gradonačelnika.

Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovog članka nastupi prestanak mandata gradonačelnika raspisat će se prijevremeni izbori za gradonačelnika, a do provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašat će povjerenik vlade Republike Hrvatske.

Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje gradonačelnika prestaje danom nastavljanja obavljanja dužnosti gradonačelnika po prestanku razloga zbog kojih je gradonačelnik bio onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno u slučaju iz stavka 5. ovog članka danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske.

O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovog članka gradonačelnik ili pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je obavijestiti predsjednika predstavničkog tijela odmah po nastanku tih okolnosti.

O okolnostima iz stavka 5. ovog članka predsjednik predstavničkog tijela će u roku od 8 dana obavijestiti vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog gradonačelnika.“

Članak 11.

Članak 52. se briše.

Članak 12.

Članak 53. mijenja se i glasi:

„Gradonačelnik će odlučiti hoće li dužnost na koju je izabran obavljati profesionalno.

Gradonačelnik je dužan u roku 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela o tome na koji način će obnašati dužnost, a ako to ne učini u propisanom roku smatra se da dužnost obavlja volonterski.

Gradonačelnik može promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku mandata dostavom pisane obavijest pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela, a novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti.“

Članak 13.

U članku 54. stavak 1. riječi „ i zamjeniku gradonačelnika“ brišu se.

Članak 54. stavak 3. briše se.

Članak 14.

Članak 55. mijenja se i glasi:

„Gradonačelnik se može opozvati u postupku propisanom člankom 20. ovog Statuta.“

Članak 15.

U članku 93. dodaje se stavak 4. koji glasi:

„Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun, a gradonačelnik je onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika gradonačelnika. „

Članak 16.

Iza članka 93. dodaje se članak 93.a koji glasi:

„Kada je raspušteno Gradsko vijeće, a Gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske za Gradsko vijeće financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka na temelju odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Gradonačelnika.“

Članak 17.

Iza članka 95. dodaje se članak 95.a koji glasi:

„Grad Mali Lošinj će sukladno odredbama zakona kojim se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te uputama i drugim aktima ministarstva nadležnog za financije na mrežnim stranicama Grada objaviti informacije o trošenju proračunskih sredstava tako da su informacije lako dostupne i pretražive.“

Članak 18.

Članak 102. se mijenja i glasi:

„Nadzor nad zakonitošću općih akata Gradskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.“

Članak 19.

U cijelom tekstu Statuta Grada Malog riječi: “središnje tijelo državne uprave„ u određenom broju i padežu zamjenjuje se riječima: „tijelo državne uprave“ u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 20.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Grada Malog Lošinja.

Članak 21.

Ova Statutarna odluka stupa osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, osim članaka 1., 9. 10., 11., 13., 14. i 15. koji stupaju na snagu danom stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinice lokalne i područne samouprave te gradonačelnika.

KLASA: 012-03/21-01/01

URBROJ: 2213/01-01-21-10

Mali Lošinj, 25. ožujka 2021.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2181&mjesto=10005&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr