SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 9. Srijeda, 31. ožujka 2021.
GRAD MALI LOŠINJ

28.

Na osnovu članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja ('Službene novine Primorsko-goranske županije' broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 i 9/18 ), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na svojoj sjednici dana 25. ožujka 2021. godine, donijelo je sljedeći

P R A V I L N I K

o izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi
postupaka jednostavne nabave

Članak 1.

U članku 4. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („ Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 8/2017) stavak 4. mijenja se i glasi:

„Za jednostavne nabave vrijednosti od 20.000,00 kuna do100.000,00 kuna bez PDV-a dovoljno je zatražiti ponudu jednog gospodarskog subjekta. Kada odgovorna osoba Upravnog odjela grada koja pokreće postupak jednostavne nabave vrijednosti od 20.000,00 kuna do 100.000,00 kuna u navedenom postupku nabave radi poštivanja načela „najbolja vrijednost za uloženi novac“ocijeni da je to potrebno može zatražiti ponude i od više gospodarskih subjekata”

Članak 2.

Ova Izmjena i dopuna Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije« te stupa na snagu osam dana od objavljivanja.Ova Izmjena i dopuna Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave objaviti će se i na web stranici Grada.

KLASA: 400-01/21-01/03
URBROJ: 2213/01-01-21-6
Mali Lošinj, 25. ožujka 2021.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2181&mjesto=10005&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr