SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 9. Srijeda, 31. ožujka 2021.
GRAD MALI LOŠINJ

15.

Na temelju članka 10. Zakona o trgovini (Narodne novine, broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20) te članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 – pročišćeni tekst, 9/18), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 25. ožujka 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o zabrani izlaganja
i prodaje robe izvan poslovnog prostora

Članak 1.

U Odluci o zabrani izlaganja i prodaji robe izvan poslovnog prostora (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 15/11, 7/12, 13/18) u članku 1. stavku 1. brišu se riječi „i neizgrađenog građevinskog zemljišta“.

Članak 2.

U članku 2. stavku 3. riječi „Gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalne poslove“ zamjenjuju se riječju „gradonačelnika“.

Članak 3.

U članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Od odredbe članka 1. ove Odluke izuzimaju se ulice u Malom Lošinju: Vladimira Gortana, Giuseppe Garibaldi, Zagrebačka, Riva lošinjskih kapetana (od kućnog broja 10 do kućnog broja 36), Braće Ivana i Stjepana Vidulića, ulice u Velom Lošinju: Obala maršala Tita, Vladimira Nazora (od kućnog broja 1 do kućnog broja 4) i ulica u Nerezinama: Trg Studenac, u kojima se dozvoljava izlaganje uz vlastitu fasadu i to do maksimalno 2,00 m dužine sa svake strane ulaza i 0,5 m širine od fasade, isključivo uz odobrenje gradonačelnika.“

Članak 4.

U članku 3. dodaje se stavak 3. koji glasi:

„Za izlaganje robe na česticama u privatnom vlasništvu koje se nalaze u ulicama iz stavka 1.ovog članka gradonačelnik izdaje suglasnost nakon što vlasnik ili korisnik poslovnog prostora uz zahtjev dostavi i suglasnost ostalih suvlasnika nekretnine u kojoj se poslovni prostor nalazi (ukoliko nekretnina ima više suvlasnika).“

Članak 5.

U članku 4. stavku 2. riječi „Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo“ zamjenjuju se riječima „Jedinstveni upravni odjel“.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 944-05/21-01/05

URBROJ: 2213/01-01-21-7

Mali Lošinj, 25. ožujka 2021.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA MALOG LOŠINJA

Predsjednik

Elvis Živković, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2181&mjesto=10005&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr