SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 10. Subota, 10. travnja 2021.
OPĆINA MRKOPALJ

9.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11 ,144/12, 19/13,137/15,123/17,98/19,144/20) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09,34/09-ispr.,13/13,19/13,8/18,18/20) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj 7.travnja 2021. godine donijelo je

STATUT OPĆINE MRKOPALJ

Članak 1.

Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Mrkopalj, njena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine Mrkopalj, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma u pitanjima iz djelokruga, mjesna samouprava ,ustrojstvo i rad javnih službi,suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Mrkopalj.

Članak 2.

Općina Mrkopalj je jedinica lokalne samouprave.

Naziv, područje i sjedište Općine određeni su zakonom.

Članak 3.

Općina je pravna osoba.

Sjedište Općine je u Mrkoplju, Stari kraj 3.

Članak 4.

Općina Mrkopalj ima grb i zastavu.

Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se Općina Mrkopalj i izražava pripadnost Općini Mrkopalj.

Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima.

Podrobniji opis grba i zastave kao i mjerila za korištenje grba i zastave utvrđuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 5.

Na temelju mjerila utvrđenih odlukom iz članka 4. stavka 4. ovog Statuta ,općinski načelnik može odobriti uporabu grba i zastave pravnim oosbama radi promicanja interesa općine.

Članak 6.

Dan Općine Mrkopalj je Dan sv. Filipa i Jakova, 3. 5. (trećeg svibnja).

Članak 7.

Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Mrkopalj, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Vrste,uvjeti,postupak i način dodjeljivanja javnih priznanja iz stavka 1. ovoga članka, utvrđuju se se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 8.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina Mrkopalj uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne i regionalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Članak 9.

Odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država donosi Općinsko vijeće sukladno zakonu.

Članak 10.

Sporazum o suradnji koji je sklopila Općina Mrkopalj s jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država objavljuje se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Članak 11.

Općina Mrkopalj je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom.

Članak 12.

Općina Mrkopalj u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalno gospodarstvo,

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb,

- primarnu zdravstvenu zaštitu,

- odgoj i osnovno obrazovanje,

- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,

- promet na svom području,

-te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina Mrkopalj obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 13.

Općina može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 12. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonima.

Odluku osnivanju ustrojstvu i djelokrugu zajedničkog upravnog tijela iz stavka 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće.

Članak 14.

Općinsko vijeće Općine Mrkopalj može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, prenijeti na Primorsko-goransku županiju u skladu sa zakonom i njezinim Statutom.

Općinsko vijeće može tražiti od Primorsko-goranske županije da joj uz suglasnost tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regioanlane) samouprave ,povjeri obavljanje određenih poslova iz samoupravnog djelokruga županije ako može osigurati dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.

Članak 15.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i zbora građana u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 16.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za raspisivanje referenduma može dati najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, Općinski načelnik, 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine Mrkopalj i većina vijeća mjesnih odbora na području Općine Mrkopalj i 20% ukupnog broja birača Općine Mrkopalj.

Općinsko vijeće može raspisati i savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.

Članak 17.

Općinsko vijeće dužno se izjasniti o podnesenom prijedlogu propisanog broja članova Općinskog vijeća ,općinskog načelnika ili većine vijeća mjesnih odbora i ako prijedlog prihvati , u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga donijeti odluku o raspisivanju referenduma.

Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložio propisani broj birača ,predsjednik Općinskog vijeća u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga dostavlja prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Općinsko vijeće će u roku od 30 dana od dana zaprimanje odluke o ispravnosti prijedloga rasspsisati referendum.

Članak 18.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

Odluka izs atvka 1. ovog članka objavljuje se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije i na mrežnim starnicama Općine Mrkopalj.

Članak 19.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Općine Mrkopalj i upisani su u popis birača.

Članak 20.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće, osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.

Članak 21.

Zborovi građana mogu se sazvati radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima i prijedlozima iz samoupravnog djelokruga općine te raspravljanja o potrebama i interesima građana od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Zborove saziva vijeće mjesnog odbora, u skladu sa ovim statutom.

Zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

Zborove građana može sazvati i općinsko vijeće te općinski načelnik radi raspravljanja i izjašnjavanja građana o pitanjima od značenja za općinu.

Članak 22.

Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za mjesni odbor, a savjetodavno za općinsko vijeće i općinskog načelnika.

Način sazivanja,rada i odlučivanja na zboru građana uređuje se posebnom odlukom općinskog vijeća u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Članak 23.

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga općine od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i ovim statutom.

O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje 10% od ukupnoga broja birača u općini te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga.

Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovoga članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem u skladu s tehničkim mogućnostima općine.

Način podnošenja prijedloga i peticija ,odlučivanje o njima i druga pitanja uređuju se

posebnom odlukom općinskog vijeća u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Članak 24.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine kao i na rad njenih upravnih tijela ,te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kad im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine odnosno upravnih tijela dužan je građanima i pravnim osobama dati odgovor u roku 30 dana od dana podnošenja predstavke i pritužbe.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljanjem knjige pritužbi,postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe te neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Općine.

Predstavke i pritužbe mgu se podnijeti i elektroničkim putem.

Članak 25.

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana Općine Mrkopalj i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine Mrkopalj te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Na sjednici Vijeća glasuje se javno, ako vijeće ne odluči da se o nekom pitanju glasuje tajno.

Članak 26.

Općinsko vijeće :

1. donosi Statut Općine,

2. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga općine,

3.osniva radna tijela,bira i razrješuje članove tih tijela te bira ,imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom,drugim propisom ili statutom,

4.uređeuje ustrojstvoi i djelokrug upravnih tijela općine,

5.osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih,društvenih,komunalnih i drugih djelatnosti od intresa za općinu,

6.obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom ili drugim propisom.

Članak 27.

Općinsko vijeće ima 9 članova.

Članak 28.

Članovi Općinskog vijeća biraju se na način određen zakonom.

Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori,odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama Zakona.

Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata predstavničkog tijela izabranog na redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori,odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama Zakona.

Članovima Općinskog vijeća prestaje mandat prije isteka redovitoga četverogodišnejg mandata slučajevima propisanim zakonom.

Članak 29.

Prava i dužnosti člana Općinskog vijeća započinju danom konstituiranja Općinskog vijeća.

Članak 30.

Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika, koji se biraju javnim glasovanjem iz redova članova Vijeća većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika mogu dati Komisija za izbor i imenovanja ili 1/3 članova Vijeća.

Članak 31.

Predsjednik Općinskog vijeća:

- zastupa Općinsko vijeće

- saziva i organizira te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,

- predlaže dnevni red Općinskog vijeća,

- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

- brine o postupku donošenja odluka i općih akata,

- održava red na sjednici Općinskog vijeća,

- usklađuje rad radnih tijela,

- potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,

- brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,

- obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti statut,poslovnik,proračun ili drugi opći akt nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan statutom i poslovnikom,u roku 15 dana od dana donošenja općeg akta.

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je akte iz stavka 2.ovoga članka bez odgode dostaviti općinskom načelniku.

Članak 32.

Poslovnikom vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

Članak 33.

Radna tijela Općinskog vijeća su:

-Komisija za izbor i imenovanja,

- Mandatna komisija.

Članak 34.

Komisija za izbor i imenovanja, predlaže:

- izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,

- izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,

- imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća.

Članak 35.

Mandatna komisija:

- na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih članova Općinskog vijeća , temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,

- obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na dužnost člana općinskog vijeća, te o zamjenicima članova Općinskog vijeća koji umjesto njih počinju obavljati dužnost člana Općinskog vijeća,

- obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata člana općinskog vijeća po sili zakona , o mirovanju mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanjanja nespojive dužnosti te o zamjeniku čalan Općinskog vijeća koji umjesto njega počinej obavljati dužnost.

Članak 36.

Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati i druga radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.

Članak 37.

Općinski načelnik zastupa Općinu i obavlja izvršne poslove u općini.

Općinski načelnik:

1.priprema prijedloge općih akata,

2.izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,

3.usmjerava djelovanje upravnih tijela općine u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnoga djelokruga te nadzire njihov rad,

4.upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu općine kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom,

5.odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina i drugom raspolaganju imovinom Općine u skladu sa zakonom, ovim statutom i posebnim propisima,

6. imenuje i razrješuje predstavnike općine u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojih je Općina Mrkopalj osnivač, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,

7.obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

U slučaju iz stavka 2. točke 5. ovoga članka općinski načelnik može odlučivati o visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina odnosno drugom raspolaganju imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna ,općinski načelnik može odlućivati najviše do 1.000.000,00 kn a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te drugo raspolaganje imovinom mora biti planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom.

O stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te drugom raspolaganju imovinom većom od vrijednosti utvrđenih stavkom 2. ovoga članka odlučuje Općinsko vijeće.

Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 2.točke 6. ovoga članka općinski načelnik dužan je objaviti u prvom broju službenih novina Primorsko-goranske županije koji slijedi nakon donošenja te odluke.

Članak 38.

Općinski načelnik je odgovoran za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave tijelu državne uparve nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom području.

Općinski načelnik obavlja poslove utvrđene statutom općine u skladu sa zakonom.

Članak 39.

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi izvješće o svom radu Općinskom vijeću i to uz polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna.

Članak 40.

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Mrkopalj ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća .

Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis Općinski načelnik će u roku od osam dana od dana donošenja općeg akta donijet će odluku o obustavi od primjene općeg akta u roku od osam dana od dana donošenja općeg akta.

Općinski načelnik ima pravo zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od osam dana od dnošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu.

Ako Općinsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke u općem aktu, Općinski načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.

Članak 41.

Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika nastupe okolnosti zbog kojih je općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti ,općinskog načenika zamijenit će privremeni zamjenik kojeg će imenovati općinski načelnik na početku mandata iz reda članova Općinskog vijeća.

Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova Općinskog vijeća općinski načelnik može promijeniti tijekom mandata.

Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesemtano funkcioniranje općine.

Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja općinskog načelnika ostvaruje prava općinskog načelnika.

Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovog članka nastupi prestanak mandata općinskog načelnika ,u općini raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika .Do provedbe prijevremenih izbra dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje općinskog načelnika prestaje danom nastavljanja obavljanja dužnosti općinskog načelnika, po prestanku razloga zbog kojih je općinski načelnik bio onemogućen u obavljanju dužnosti, odnosno u sluačaju iz stavka 5. ovog članka danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Republike Hrvatske.

O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovog članka općinski načelnik ili pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose dužan je obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća odmah po nastanku tih okolnosti.

O okolnostima iz stavka 5. ovog članka predsjednik Općinskog vijeća će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.

Članak 42.

Općinski načelnik odlučit će hoće li dužnost na koju je izabran obavljati profesionalno.

Općinski načelnik dužan je u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest nadležnom upravnom tijelu općine, o tome na koji način će obnašati dužnost.

Ako općinski načelnik nije postupio na način propisan stavkom 2. ovoga članka smatra se da dužnost obavlja volonterski.

Dan stupanja na dužnost općinskog načelnika smatra se dan početka mandata određen posebnim zakonom.

Općinski načelnik može promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku mandata,dostavom pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti nadležnom upravnom tijelu općine.

Ako u obavijesti iz stavka 5. ovoga članka nije naveden dan početka novog načina obavljanja dužnosti ,novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave te obavijesti.

Općinski načelnik koji dužnost obavlja volonterski ne može promijeniti način obavljanja dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.

Članak 43.

Općinskom načelniku mandat prestaje po sili zakona u slučajevima propisanim posebnim zakonom.

Članak 44.

Općinski načelnik može se opozvati putem referenduma.

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti:

-20% ukupnog broja birača u općini,

-2/3 članova općinskog vijeća.

Ako je raspisivanje refernduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača u općini ,općinsko vijeće raspisat će referendum za opoziv općinskog načelnika u skladu s odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i zakona kojim se uređuje raspisivanje referenduma, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u općini.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova općinskog vijeća,odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika donosi općinsko vijeće dvotrećinskom većinom glasova svih članova općinskog vijeća.

Referendum za opoziv općinskog načelnika ne smije se raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavanju redovni izbori za općinskog načelnika.

Odluka o opozivu općinskog načelnika donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača u općini.

Članak 45.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Mrkopalj kao i obavljanje povjerenih poslova državne ustrojavaju se upravna tijela Općine.

Općina Mrkopalj može ustrojiti jedinstveni upravni odjel za obavljanje svih poslova samoupravog djelokruga.

Ustrojstvo upravnih tijela uređuje se općim aktom općine u skladu sa statutom i zakonom.

Upravnim tijelom općine upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik.

Članak 46.

Upravno tijelo općine osnovano za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga općine neposredno izvršava provođenje općih akata općinskog vijeća.

U obavljanju povjerenih poslova državne uprave upravo tijelo općine rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju.

Članak 47.

Općinski načelnik nadzire zakonitost rada upravnog tijela općine koje obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga općine.

Članak 48.

Općina Mrkopalj u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

Članak 49.

Općina Mrkopalj osigurava obavljanje djelatnosti iz prethodnog članka ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društtava, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.

Članak 50.

Na području Općine osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 51.

Područje i granice mjesnih odbora na temelju Zakona određuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 52.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10% građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, najmanje tri člana Općinskog vijeća te Općinski načelnik.

Članak 53.

Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga ostalih ovlaštenih predlagatelja iz članka 53. ovog Statuta utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Ukoliko Općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

Pravovaljani prijedlog Općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Članak 54.

U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o podnositelju inicijative odnosno predlagatelju, nazivu mjesnog odbora, području i granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, te zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.

Članak 55.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 56.

Članove vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima,tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora i pitanja vezana uz obavljanje dužnosti članova vijeća mjesnog odbora uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća uz odgovarjuću primjenu odredbi zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora .

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće.

Članak 57.

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

Članak 58.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 59.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća mjesnog odbora iz svog sastava većinom glasova svih članova na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.

Članak 60.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.

Članak 61.

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području.

Članak 62.

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

Članak 63.

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavljaju upravna tijela Općine.

Članak 64.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik.

Općinski načelnik može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora predložiti Općinskom vijeću raspuštanje vijeća mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

Članak 65.

Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Općini Mrkopalj, čine imovinu Općine Mrkopalj.

Općina mora upravljati ,koristiti se i raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog gospodara.

Članak 66.

Općina Mrkopalj ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Članak 67.

Prihodi Općine su:

1.općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,

2.prihodi od stvari u vlasništvu Općine i imovinskih prava,

3. prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno u kojima Općina ima udio ili dionice,

4.prihodi od naknada za koncesije,

5.novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje sama propiše u skladu sa zakonom,

6.udio u zajedničkom porezu,

7.sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu,

8.drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 68.

Općina je dužna javno objaviti informacije o trošenju proračunskih sredstava na svojim mrežnim stranicama tako da te informacije budu lako dostupne i pretražive u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje planiranje ,izrada,donošenje i izvršavanje proračuna te uputa i drugih akata ministarstva nadležnog za financije.

Članak 69.

Procjena godišnjih prihoda te utvrđeni iznosi rashoda iskazuju se u proračunu Općine .

Svi prihodi proračuna moraju u proračunu biti iskazani prema izvorima iz kojih potječu.

Svi rashodi proračuna moraju biti utvrđeni proračunom i uravnoteženi s prihodima.

Članak 70.

Proračun Općine i Odluka o izvršenju proračuna donos ese za proračunsku godinu i vrijede za godinu za koju su doneseni.

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci koji počinje 1. siječnja a završava 31. prosinca.

Članak 71.

Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku ,Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način u i u postupku propisanim zakonom i to majduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

Članak 72.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi ili povećaju rashodi utvrđeni proračunom,proračun se mora

uravnotežiti smanjenjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisanom za donošenje proračuna.

Članak 73.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.

Članak 74.

Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge opće i pojedinačne akte i zaključke.

Članak 75.

Općinski načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.

Članak 76.

Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Članak 77.

Upravna tijela osnovana za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga općine neposredno izvršavaju provođenje općih akata općinskog vijeća.

Upravna tijela općine u izvršavanju općih akata općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari).

Upravna tijela općine u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješavaju u upravnim stvarima u prvom stupnju.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 2. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu županije, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 3. ovoga članka koje donose upravna tijela općine u obavljanju povjerenih poslova državne uprave može se izjaviti žalba nadležnom tijelu državne uprave u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje.

Na donošenje akata iz ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Protiv pojedinačnih akata iz ovoga članka može se pokrenuti upravni spor sukladno odredbama Zakona o upravnim sporovima.

Odredbe ovoga članka odnose se i na pojedinačne akte koje donose pravne osobe kojima je odlukom općinskog vijeća, u skladu sa zakonom,povjereno obavljanje javnih ovlasti u poslovima iz samoupravnog djelokruga općine.

Članak 78.

Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko vijeće obavljaju nadležna tijela državne uprave , svako u svojem djelokrugu,suklado posebnom zakonu.

Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u samoupravnom djelokrugu Općinsko vijeće i općinski načelnik Općine Mrkopalj, obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

Članak 79.

Nadzor zakonitosti rada Općinskog vijeća obavlja tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 80.

Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju u Službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Opći akti stupaju na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave. Iznimno ,općim aktom može se iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu prvog dana od dana objave.

Opći akt ne može imati povratno djelovanje.

Članak 81.

Rad tijela općine je javan.

Članak 82.

Javnost rada Vijeća osigurava se:

- javnim održavanjem sjednica,

- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

- objavljivanjem općih akata u službenom glasilu Primorsko-goranske županije i na web stranicama općine.

Javnost rada općinskog načelnika osigurava se:

-izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

Članak 83.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina članova Općinskog vijeća i općinski načelnik.

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

O promjeni Statuta odlučuje Općinsko Vijeće većinom glasova svih članova Vijeća.

Članak 84.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« osim članka 41. koji stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećeih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne regionalne samouprave te općinske načelnike,gradonačelnike i župane.

Članovi Općinskog vijeća zatečeni na dužnosti u trenutku stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi, nastavljaju s obavljanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata.

Osoba zatečena na dužnosti zamjenika načenika , u trenutku stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi nastavlja s obnašanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata.

»Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 24/09,34/09-ispr.,13/13,19/13,8/18,18/20).

KLASA:021-05/21-01/01

URBROJ:2112-05-01-21-4

Mrkopalj, 07. travnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik

Zvonko Matković, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2180&mjesto=51315&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr