SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 10. Subota, 10. travnja 2021.
OPĆINA MRKOPALJ

10.

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09,150/11,144/12,19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispr.,123/17,98/19,144/20) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 34/09- ispr., 13/13,19/13, 8/18,18/20) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj 7. travnja 2021. godine donosi

POSLOVNIK

Općinskog vijeća Općine Mrkopalj

Članak 1.

Ovim Poslovnikom se detaljnije uređuje način konstituiranja Općinskog vijeća, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova Općinskog vijeća, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, sazivanje, rad i tijek sjednice, postupak izbora i imenovanja te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća općine Mrkopalj. Ako pojedino pitanje od važnosti za rad Općinskog vijeća nije uređeno ovim Poslovnikom, to će pitanje urediti Općinsko vijeće posebnim aktom.

Članak 2.

Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva pročelnik upravnog tijela nadležnog za poslove Općinskog vijeća ili službenik kojeg on ovlasti.Ako u Općini nije imenovan pročelnik upravnog tijela nadležnog za poslove Općinskog vijeća ili službenik ovlašten za obavljanje poslova tog pročelnika ,konstituirajuću sjednicu sazvat će čelnik tijela državne uprave nadležan za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu) ili osoba koju on ovlasti.

Prva, konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća sazvat će se u roku od 30 dana od dana objave konačnih rezultata izbora.

Ako se Općinsko vijeće ne konstituira na sjednici iz stavka 2. ovoga članka ,ovlašteni sazivač sazvat će novu konstituirajuću sjednicu u roku od 30 dana od dana kada je prethodna sjednica trebala biti održana. Ako se Općinsko vijeće ne konstituira ni na toj sjednici ,ovlašteni sazivač sazvat će novu konstituirajuću sjednicu u nastavnom roku od 30 dana.

Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova sjednici predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.

Predsjedatelj ima, do izbora predsjednika Općinskog vijeća sva prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća u pogledu predsjedanja i rukovođenja sjednicom, a do izbora Komisije za izbor i imenovanja ovlašten je predlagati donošenje odluka.

Pravo predlaganja odluka na konstituirajućoj sjednici pripada i 1/3 članova Vijeća.

Članak 3.

Na konstituirajućoj sjednici predsjedatelj će ,prozivajući imena i prezimena izabranih na izborima za Općinsko vijeće na temelju izvješća izbornog povjerenstva utvrditi broj nazočnih članova Općinskog vijeća.

Nakon utvrđenja da je sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća ,Općinsko vijeće može započeti s radom.

Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova Općinskog vijeća.

Nakon što predsjedatelj utvrdi da je Općinsko vijeće konstituirano,izvodi se himna Republike Hrvatske „Lijepa naša domovino“.

Članak 4.

Na konstituirajućoj sjednici bira se iz redova članova Općinskog vijeća Mandatna komisija koja:

-izvješćuje Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih članova Općinskog vijeća,

- izvješćuje Općinsko vijeće o izabranim članovima Općinskog vijeća koji su podnijeli ostavku odnosno stavili mandat u mirovanje kao i o imenima zamjenika koji će umjesto njih obavljati dužnost članova Općinskog vijeća,te predlaže potvrdu mandata.

Prihvaćanjem izvješća Mandatne komisije potvrđuje se mandat članovima Vijeća.

Nakon i što su im potvrđeni mandati ,članovi Općinskog vijeća daju prisegu sljedećeg sadržaja:

»Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine Mrkopalj obavljati savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine Mrkopalj te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine Mrkopalj.

Predsjedatelj izgovara tekst prisege, a zatim proziva svakog od članova Vijeća. Vijećnik, nakon što je izgovoreno njegovo ime i prezime, ustaje i izgovara: »Prisežem«.

Svaki član Vijeća potpisuje tekst prisege pred predsjedateljem.

Član Općinskog vijeća koji nije bio nazočan na konstituirajućoj sjednici, kao i zamjenik člana Općinskog vijeća , kad počinje obavljati dužnost člana Općinskog vijećnika tijekom mandata ,daje prisegu na prvoj sjednici na kojoj je nazočan.

Članak 5.

Nakon izbora Mandatne komisije , osim ako odlukom tijela koje je sazvalo konstituirajuću sjednicu nije drugačije određeno, bira se Komisija za izbor i imenovanja .

Po izboru Komisije iz stavka 1.ovog članka biraju se predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća.

Nakon izbora predsjednika ,predsjedanje sjednicom preuzima predsjednik Općinskog vijeća.

Članak 6.

Predsjednik Općinskog vijeća ili najmanje 1/3 vijećnika mogu predložiti dopunu dnevnog reda konstituirajuće sjednice.

Članak 7.

Prava i dužnosti člana Općinskog vijeća započinju danom konstituiranja Općinskog vijeća.

Član Općinskog vijeća ima pravo na opravdani izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, sukladno sporazumu s poslodavcem.

Član Općinskog vijeća ima pravo uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost.

Član Općinskog vijeća nema obvezujući mandat i nije opoziv.

Član Općinskog vijeća ne može biti kazneno gonjeni niti odgovoran na bilo koji način ,zbog glasovanja,izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća.

Član Općinskog vijeća dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću.

Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća sukladno zakonu.

Članak 8.

Član Općinskog vijeća koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje nespojive dužnosti dužan je o tome obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća u roku od 8 dana od prihvaćanja dužnosti , a mandat mu počinje mirovati protekom toga roka.

Član Općinskog vijeća koji ne dostavi obavijest iz stavka 1.ovog članka, mandat mu miruje po sili zakona.

Članu Općinskog vijeća kojeg je općinski načelnik imenovao za privremenog zamjenika općinskog načelnika ,mandat mu miruje po sili zakona od dana kada je općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti član Općinskog vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata,ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća.Pisani zahtjev dužan je podnijeti u roku od 8 dana od prestanka obnašanja nespojive dužnosti, a mirovanje mandata prestat će osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Ako član Općinskog vijeća po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 4. ovoga članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.

Vijećnik ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj manadat u mirovanje iz osobnih razloga,podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća.

Mirovanje mandata na temelju pisanog zahtjeva iz stavka 6. ovog članka počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku, a ne može trajati kraće od šest mjeseci.Vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata,osmog dana od dostave obavijesti predsjedniku Općinskog vijeća.

Vijećnika kojem mandat miruje za vrjeme mirovanja mandata zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama Zakona.

Nastavljanje obnašanja dužnosti član općinskog vijeća na temelju prestanka mirovanja može se tražiti samo jedanput u tijeku trajanja mandata.

Iznimno ,ograničenje iz stavka 9. ovog članka ne primjenjuje se u slučaju nastavljanja obnašanja dužnosti vijećnika kojemu je mandat mirovao zbog razloga utvrđenog stavkom 3. ovog članka.

Članak 9.

Član Općinskog vijeća ima pravo i dužnost sudjelovati u radu Općinskog vijeća i tijela u koje je izabran odnosno imenovan.

Član Općinskog vijeća ima pravo predlagati raspravu o pitanjima iz nadležnosti Vijeća, Vijeću predlagati akte i davati prijedloge sukladno ovom Statutu i odredbama Poslovnika.

Član Općinskog vijeća ima pravo Općinskom načelniku postavljati pitanje o njegovu radu.

Pitanja mogu biti postavljena usmeno na sjednici Vijeća ili u pisanom obliku ,posredstvom predsjednika Vijeća.

Članak 10.

Vijeće ima predsjednika i potpredsjednika.

Predsjednik Općinskog vijeća: zastupa Općinsko vijeće, saziva i organizira te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća, predlaže dnevni red Općinskog vijeća, upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak, održava red na sjednici Općinskog vijeća, potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće te obavlja i druge poslove određene Zakonom, Statutom Općine i ovim Poslovnikom. Potpredsjednik pomaže u radu predsjedniku Vijeća.U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Vijeća zamjenjuje ga potpredsjednik Vijeća. Za vrijeme dok zamjenjuje predsjednika Vijeća, potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika Vijeća.

Članak 11.

Predsjednik i potpredsjednik biraju se iz redova članova Vijeća, javnim glasovanjem. Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen potpisom vijećnika. Vijećnik može svojim potpisom podržati prijedlog samo za jednog kandidata.

Izbor predsjednika i potpredsjednika se obavlja glasovanjem zasebno za svakog kandidata.

Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika i potpredsjednika niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja. Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika bilo predloženo više od dva kandidata, u ponovljenom glasovanju sudjeluju dva kandidata koji su dobili najviše glasova.

Ako su kandidati dobili isti broj glasova, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja.

Ako niti u ponovljenom glasovanju niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se izborni postupak u cijelosti.

Članak 12.

Radna tijela Općinskog vijeća osnovana Statutom Općine su:

1. Mandatna komisija,

2. Komisija za izbor i imenovanja.

Pored radnih tijela navedenih u stavku l. ovog članka, Općinsko vijeće posebnom odlukom osniva i druga radna tijela u svrhu priprema odluka iz djelokruga Općinskog vijeća.

Članak 13.

Mandatnu komisiju čine predsjednik i dva člana.

Mandatna komisija bira se na prvoj sjednici Općinskog vijeća iz redova članova Vijeća.

Članak 14.

Komisiju za izbor i imenovanja, čine predsjednik i dva člana.

Komisiju za izbor i imenovanja bira se na prvoj sjednici Općinskog vijeća iz redova članova Vijeća.

Članak 15.

Općinski načelnik prisustvuje sjednicama Općinskog vijeća.

Općinski načelnik određuje izvjestitelja za točke dnevnog reda koje su po njegovu prijedlogu uvrštene u dnevni red sjednice Općinskog vijeća.

Članak 16.

Izvjestitelj, nazočan na sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća, sudjeluje u njihovom radu, iznosi stajališta općinskog načelnika, daje obavijesti i stručna objašnjenja te obavještava općinskog načelnika o stajalištima i mišljenjima Općinskog vijeća odnosno radnih tijela.

Članak 17.

Odluke i druge akte (u daljnjem tekstu: akti) koje Općinsko vijeće donosi na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i Statutom potpisuje predsjednik Vijeća.

Članak 18.

Na izvornike odluka i drugih akata Općinskog vijeća stavlja se pečat Općinskog vijeća.

Izvornici akata Općinskog vijeća čuvaju se u pismohrani Općine.

Članak 19.

Statut, odluke i drugi opći akti Općinskog vijeća, odluka o izboru, imenovanju i razrješenju osoba koje bira ili imenuje Općinsko vijeće objavljuju se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 20.

Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Općinsko vijeće jesu: vijećnici, općinski načelnik i radna tijela Općinskog vijeća, osim ako je zakonom propisano da pojedini prijedlog mogu podnijeti samo određena tijela.

Članak 21.

Ako predsjednik vijeća utvrdi da podneseni prijedlozi akata nisu sastavljeni u skladu s odredbama ovog Poslovnika, zatražit će od predlagatelja da u određenom roku postupi i uskladi prijedlog akta s odredbama ovog Poslovnika.

Za vrijeme dok predlagatelj, odnosno podnositelj akta ne otkloni nedostatak akta, smatrat će se da ne teku rokovi za razmatranje akata utvrđeni ovim Poslovnikom, a ako nedostaci ne budu otklonjeni u roku od 15 dana od poziva da se prijedlog akta uskladi, smatrat će se da akt i nije upućen Općinskom vijeću.

Članak 22.

Postupak donošenja akta pokreće se prijedlogom akta.

Predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik može na početku rasprave podnijeti uvodno usmeno izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje prijedloga.

Predlagatelj odluke ima pravo uzimati riječ u tijeku rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja mišljenja i izjašnjavati se o podnesenim amandmanima i o izraženim mišljenjima i primjedbama.

Općinski načelnik može tražiti riječ u tijeku rasprave o aktu i kada on nije predlagatelj.

Članak 23.

Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu pisano u obliku amandmana uz obrazloženje najkasnije dan prije održavanja sjednice.

Ako se prijedlog općeg akta mijenja ili dopunjuje opći akt, amandmani se mogu podnositi samo na članke obuhvaćene predloženim izmjenama i dopunama.

Amandman se upućuje predsjedniku općinskog vijeća, a predsjednik Općinskog vijeća ga prije odlučivanja dostavlja vijećnicima, predlagatelju akta i općinskom načelniku, ukoliko on nije predlagatelj.

Članak 24.

Iznimno, ako se većina prisutnih vijećnika s tim složi, vijećnik može podnijeti amandman i usmeno, na sjednici, u tijeku rasprave.

Predlagatelj akta može podnositi amandmane sve do zaključenja rasprave.

Općinski načelnik može do zaključenja rasprave podnositi amandmane i na prijedlog akta i kada nije predlagatelj.

Članak 25.

Ako su podneseni amandmani takve naravi da bitno mijenjaju ili odstupaju od podnesenog prijedloga akta,Općinsko vijeće može odlučiti da se rasprava odgodi kako bi se vijećnicima ostavilo dovoljno vremena za pripremu prije odlučivanja.

Članak 26.

O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i Općinski načelnik, neovisno da li je on predlagatelj akta ili ne.

Izjašnjavanje prema stavku l. ovog članka je u pravilu usmeno i iznosi se tijekom rasprave, neposredno prije glasovanja o pojedinim ili svim amandmanima.

Članak 27.

Amandman prihvaćen na sjednici Općinskog vijeća postaje sastavni dio konačnog prijedloga akta o kojoj se odlučuje.

Članak 28.

O amandmanima se glasuje prema redoslijedu članaka konačnog prijedloga akta na koje se odnose.

Nakon provedene rasprave i odlučivanja o amandmanima, odlučuje se o donošenju akta.

Članak 29.

Iznimno, akt se može donijeti po hitnom postupku ako to zahtijevaju opravdani razlozi ili ako bi ne donošenje takvog akta u određenom roku moglo uzrokovati znatniju štetu za općinu.

Za donošenje akata po hitnom postupku, ne primjenjuju se propisani rokovi utvrđeni ovim poslovnikom.

Članak 30.

Temeljni financijski akt općine je proračun.

Općinski načelnik,kao jedini ovlašteni predlagatelj ,dužan je utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga općinskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.

Proračun donosi općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom.

Članak 31.

Ako općinski načelnik ne predloži proračun općinskom vijeću ili povuče prijedlog prije glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje,Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionaln) samoupravu razriješiti općinskog načelnika.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika i raspisati prijevremene izbore za općinskog načelnika sukladno posebnom zakonu.

Novoizabrani općinski načelnik dužan je predložiti općinskom vijeću proračun u roku od 45 dana od dana stupanja na dužnost.

Općinsko vijeće mora donijeti proračun iz stavka 3.ovog članka u roku od 45 dana od dana kada ga je općinski načelnik predložio općinskom vijeću.

Članak 32.

Ako općinsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine ,privremeno se,a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine ,na osnovi odluke o privremenom financiranju,nastavlja financiranje poslova,funkcija i programa tijela općine u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. ovoga članka donosi do 31. prosinca općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom na prijedlog općinskog načelnika ili povjerenika Vlade Republike Hrvatske,ili 1/3 članova Vijeća.

U slučaju kada je raspušteno samo općinsko vijeće ,a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske ,financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske ,općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o finnaciranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika.

Ako se do 31. ožujka ne donese proračun,povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Članak 33.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun ukoliko je općinski načelnik onemogućen u obavljanju svoje dužnosti,financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinsko vijeće na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika.

Članak 34.

Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice Općinskog vijeća.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine vijećnika u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

Ukoliko predsjednik ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine vijećnika, sjednicu će sazvati općinski načelnik u roku od 8 dana.

Nakon proteka rokova iz stavka 3. ovoga članka sjednicu Općinskog vijeća može na obrazloženi zahtjev jedne trećine vijećnika, sazvati čelnik tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Sjednica sazvana na način propisan stavcima 2., 3. i 4. ovog članka mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.

Sjednica sazvana protivno odredbama ovoga članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavnima.

Članak 35.

Sjednice Općinskog vijeća sazivaju se u pravilu pisanim pozivom, a mogu se sazvati i elektroničkim putem.

Poziv za sjednicu sa materijalima koji se odnose na prijedlog dnevnog reda dostavlja se vijećnicima 5 dana prije održavanja sjednice. Iz opravdanih razloga ovaj rok se može skratiti.O opravdanosti razloga za sazivanje sjednice u kraćem roku odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.

Članak 36.

Dnevni red sjednice Općinskog vijeća predlaže predsjednik Općinskog vijeća u pozivu za sjednicu.

Predsjednik općinskog vijeća, sve prijedloge sastavljene na način propisan ovim Poslovnikom i dostavljene prije upućivanja poziva za sjednicu Općinskog vijeća, uvrštava u prijedlog dnevnog reda sjednice.

Članak 37.

Dnevni red sjednice Općinskog vijeća utvrđuje se u pravilu na početku sjednice.

Prilikom utvrđivanja dnevnog reda predsjednik općinskog vijeća i ovlašteni predlagatelji mogu predložiti dopunu dnevnog reda ili da se pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda.

Prije glasovanja o prijedlogu izmjene dnevnog reda, predlagatelj ima pravo prijedlog obrazložiti.

O izmjeni dnevnog reda glasuje se bez rasprave.

Nakon što je utvrđen dnevni red sjednice sukladno odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog vijeća objavljuje utvrđeni dnevni red.

Prije prelaska na dnevni red usvaja se zapisnik s prethodne sjednice.

Članak 38.

Tijekom sjednice može se promijeniti redoslijed rasprave o pojedinom predmetu utvrđenog dnevnog reda.

Predlagatelj čiji je predmet uvršten u prijedlog dnevnog reda, može odustati od svog prijedloga i nakon što je dnevni red utvrđen. U tom slučaju smatra se da je odgovarajuća točka skinuta s dnevnog reda sjednice i smatra se da prijedlog nije podnijet.

Članak 39.

Sjednici Općinskog vijeća predsjedava predsjednik općinskog vijeća, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti potpredsjednik.

Članak 40.

Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjednika Općinskog vijeća.

Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u govoru samo predsjednik Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća se brine da govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.

Članak 41.

Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.

Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, govori, a nije dobio odobrenje predsjednika, svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika ili u svom govoru grubo vrijeđa osobe koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća, predsjednik Općinskog vijeća će ga opomenuti.

Ako govornik i poslije opomene nastavi sa ponašanjem zbog kojeg mu je opomena izrečena, predsjednik Općinskog vijeća će mu oduzeti riječ, a po potrebi i udaljiti ga sa sjednice.

Članak 42.

Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje nazočnost vijećnika.

Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da sjednici nije nazočan dovoljan broj vijećnika, predsjednik Općinskog vijeća odgađa sjednicu za određeni dan i sat.

Sjednica će se prekinuti i odložiti i u slučaju kada se za vrijeme sjednice utvrdi da nema nazočnosti većine vijećnika.

Članak 43

Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća.

Statut, poslovnik, proračun i i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna donose se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Članak 44.

Glasovanje na sjednici je javno. Općinsko vijeće može odlučiti da se o nekom pitanju glasuje tajno.

Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku.

Glasovanje dizanjem ruku provodi se na način da predsjednik Općinskog vijeća prvo poziva vijećnike da se izjasne tko je »za« prijedlog, zatim, tko je »protiv« prijedloga, odnosno da li se tko uzdržao od glasovanja.

Kod utvrđivanja dnevnog reda i usvajanja zapisnika glasuje se »za« ili »protiv«.

Iznimno od odredbe stavka 4. ovog članka, ako se prilikom glasovanja o amandmanu za njegovo prihvaćanje izjasni manje od polovice nazočnih vijećnika, predsjednik Općinskog vijeća može odmah konstatirati da je amandman odbijen.

Članak 45.

Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultat glasovanja.

Članak 46.

Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima. Glasački listići su iste veličine, boje, oblika i ovjereni su pečatom Općinskog vijeća.

Na glasačkom listiću prezimena kandidata navedena su abecednim redom, a glasuje se na način da se zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata.

Ukoliko se glasuje o pojedinom prijedlogu ili predmetu pitanje mora biti postavljeno jasno i precizno, a glasuje se »za«, »protiv« i »uzdržan«.

Članak 47.

Vijećnik može glasovati samo jednim glasačkim listićem i to osobno.

Nevažeći je nepopunjen listić, listić na kojem su dopisana nova imena, odnosno glasački listić koji je tako popunjen da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koga ili što je vijećnik glasovao, kao i listić na kojem je zaokružen veći broj kandidata od broja koji se bira.

Članak 48.

Nakon što su svi nazočni vijećnici predali glasačke listiće i nakon što je predsjednik Općinskog vijeća objavio da je glasovanje završeno, prelazi se na utvrđivanje rezultata glasovanja.

Rezultat glasovanja se utvrđuje na osnovi predanih glasačkih listića.

Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik Općinskog vijeća u prisutnosti službenika i vijećnika koji su mu pomagali kod samog glasovanja.

Predsjednik općinskog vijeća objavljuje rezultate glasovanja na istoj sjednici na kojoj je provedeno tajno glasovanje.

Članak 49.

U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumjevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni poredak,život,zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice Općinskog vijeća iznimno mogu se održavati elektroničkim putem sukladno tehničkim mogućnostima općine.

Ako se sjednica po odluci predsjednika Općinskog vijeća u slučaju iz prethodnog stavka ovog članka održava izjašnjavanjem elektroničkom poštom ,predsjednik u pozivu za sjednicu određuje dan i vrijeme održavanja sjednice ,dan i vrijeme u kojem se dostavljaju amandmani i u kojem ovlašteni predlagatelj izjašnjava o amandmanima, te vrijeme u u kojem se glasuje po predloženim točkama dnevnog reda. Glasuje se izjašnjavanjem u poruci elektroničke pošte za, protiv ili suzdržan.

Članak 50.

Predsjednika i potpredsjednika općinskog vijeća bira i razrješava Općinsko vijeće na način i u postupku propisanim Statutom i ovim Poslovnikom.

Članak 51.

Na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja ili najmanje 1/3 vijećnika može se pokrenuti postupak razrješenja predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.

Prijedlog se dostavlja predsjedniku Općinskog vijeća u pisanom obliku i mora sadržavati obrazloženje prijedloga.

Predsjednik, odnosno potpredsjednik Općinskog vijeća imaju pravo očitovati se o prijedlogu najkasnije u osam (8) dana od dostave prijedloga.

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je prijedlog uvrstiti u dnevni red sjednice Općinskog vijeća koja se mora održati najkasnije u roku od 30 dana od kada je prijedlog zaprimljen.

Općinsko je vijeće dužno u roku od 30 dana od donošenja odluke o razrješenja predsjednika izabrati novog predsjednika.

Članak 52.

O radu sjednice vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, o prijedlozima iznijetim na sjednici, o sudjelovanju u raspravi te o donesenim odlukama.

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.

Članak 53.

Svaki vijećnik ima pravo na početku sjednice, prije prelaska na dnevni red, iznijeti primjedbe na zapisnik prethodne sjednice.

O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na sjednici bez rasprave. Ako se primjedba prihvati, izvršit će se u zapisniku odgovarajuća izmjena.

Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim.

Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Općinskog vijeća i službenik koji vodi zapisnik.

Članak 54.

Sjednice Općinskog vijeća su javne.

Članak 55.

O radu Općinskog vijeća javnost se obavještava putem sredstava javnog priopćavanja ili putem oglasne ploče te objavom na web stranicama Općine.

Članak 56.

Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci, koji su u skladu s posebnim propisima klasificirani određenim stupnjem tajnosti.

Članak 57.

Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti o rezultatima rada Općinskog vijeća može se dati službeno priopćenje za tisak i za druga sredstva priopćavanja, o čemu odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.

Članak 58.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana po objavi u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Danom stupanja na snagu ovog Poslovnika prestaje vrijediti Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Mrkopalj ('Službene novine Primorsko-goranske županije' br. 3/10,19/13,15/18).

KLASA:021-05/21-01/01

URBROJ:2112-05-01-21-5

Mrkopalj, 7. travnja 2021.

Općinsko vijeće Općine Mrkopalj

Predsjednik

Zvonko Matković, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2180&mjesto=51315&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr