SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 8. Petak, 26. ožujka 2021.
GRAD NOVI VINODOLSKI

13.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski ('Službene novine Primorsko-goranske županije' 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 41. sjednici održanoj dana 24. ožujka 2021. godine donosi

POSLOVNIČKU ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVI VINODOLSKI

Članak 1.

U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski ('Službene novine Primorsko-goranske županije' broj 28/09, 12/13, 4/18, 3/20 – pročišćeni tekst i 5/20) u članku 4. brojka: „15“ zamjenjuje se brojkom „13“.

Članak 2.

U članku 20. stavku 2. riječ: „neplaćeni“ briše se, točka na kraju rečenice zamjenjuje se zarezom te se dodaju riječi: „sukladno dogovoru s poslodavcem.“.

Članak 3.

Članak 42. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Gradonačelnik prisustvuje sjednicama Vijeća“

Članak 4.

U članku 45. riječi: „i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim“ brišu se.

Članak 5.

U članku 46. stavku 1. zarez i riječi: „zamjeniku gradonačelnika“ brišu se.

Članak 6.

U članku 48. stavku 1. zarez i riječ: „zamjenik gradonačelnika“ brišu se

Članak 7.

U članku 58. stavku 1. na kraju rečenice točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Grada.

Stavak 2. i 3 mijenjaju se i glase:

„Vijeće je dužno raspravljati o prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovoga članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10 % birača upisanih u popis birača Grada.

Vijeće je dužno dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga i peticije.“

Članak 8.

U članku 64.a stavku 2. riječi: „i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim“ brišu se i iza riječi: „gradonačelnika“ stavlja se točka.

Članak 9.

U članku 64.b stavak 2. mijenja se i glasi:

„Na prijedlog tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske raspustit će Vijeće:

- ako u tekućoj godini Vijeće ne donese proračun za sljedeću godinu niti odluku o privremenom financiranju te ako ne donese proračun do isteka roka privremenog financiranja osim u slučaju iz članka 64.a stavka 2. ovog Poslovnika,

- ako ne donese proračun u roku od 45 dana od objave presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske kojom je proračun ukinut u postupku ocjene zakonitosti općeg akta, osim u slučaju iz članka 64.a stavka 2. ovog Poslovnika.

U stavku 3. riječi: „i njegovog zamjenika koji je izabran s njim“ brišu se, te se u podstavku 1. ispravlja omaška odnosno riječ: „Vijeće“ zamjenjuje s riječi: „Vijeća“.

Članak 10.

Iza članka 83. dodaje se novi članak 83.a koji glasi:

“Članak 83.a

(1) U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje i sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice Vijeća mogu se održavati elektroničkim putem u skladu s tehničkim mogućnostima Grada.

(2) Sjednica iz stavka 1. ovoga članka održava se putem videokonferencije, te se na takav način održavanja sjednice primjenjuju odredbe ovoga Poslovnika o rokovima za sazivanje sjednice, dostavi materijala, predlaganju točaka dnevnog reda, postavljanju vijećničkih pitanja, dostavi amandmana, sudjelovanju u radu sjednice, odlučivanju i održavanju reda na sjednici.

(3) Tehničku podršku i upute vijećnicima za sudjelovanje na sjednici iz točke 2. ovog članka osigurava upravni odjel nadležan za poslove Vijeća.”

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

(1) Članovi Gradskog vijeća zatečeni na dužnosti u trenutku stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 144/20) nastavljaju s obavljanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata.

(2) Osoba zatečena na dužnosti zamjenika gradonačelnika u trenutku stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 144/20) nastavlja s obnašanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata.

Članak 12.

U svim člancima Poslovnika koji imaju 2 i više stavaka, ispred svakog stavka dodaje se brojčana oznaka na način da se stavak označava arapskim brojem s otvorenom zagradom ispred i zatvorenom zagradom iza broja.

Članak 13.

Ovlašćuje se Komisija za Statut i Poslovnik da utvrdi i izda pročišćeni tekst Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novi
Vinodolski.

Članak 14.

Ova Poslovnička odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 012-03/18-01/4

URBROJ: 2107/02-01-21-7

Novi Vinodolski, 24. ožujka 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2179&mjesto=51250&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr