SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 8. Petak, 26. ožujka 2021.
OPĆINA BAŠKA

25.

Na temelju članka 5. stavak 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20), te članaka 13. i 29. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj elektronskim putem dana 22. ožujka 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o uređenju prometa na području Općine Baška

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i pravila odvijanja prometa na javno prometnim površinama u Općini Baška te mjere za njihovo provođenje.

Članak 2.

Javno prometnim površinama, u smislu ove Odluke, smatraju se: ceste, trgovi, javna parkirališta i druge prometne površine koje su u funkciji sudionika u prometu na području Općine Baška.

Članak 3.

(1) Promet na javno prometnim površinama dopušten je svima pod jednakim uvjetima i u granicama propisanima zakonom i ovom Odlukom.

(2) Na javno prometnim površinama ne smiju se poduzimati bilo kakve radnje ili djelatnosti koje bi mogle oštetiti

javno prometnu površinu ili ugroziti sigurnost ili protočnost prometa.

Članak 4.

(1) Uređenje prometa na javno prometnim površinama na području Općine Baška, na prijedlog Općinskog načelnika, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, utvrđuje Općinsko vijeće Općine Baška.

(2) Kada se promet uređuje na dijelu državne ili županijske ceste, potrebna je i suglasnost ministarstva nadležnog za poslove prometa.

Članak 5.

(1) Uređenjem prometa u smislu ove Odluke smatra se određivanje:

1. cesta s prednošću prolaska,

2. dvosmjernog odnosno jednosmjernog prometa,

3. sustava tehničkog uređenja prometa,

4. ograničenja brzine kretanja vozila,

5. prometa pješaka, biciklista, vozača mopeda, turističkog vlaka i zaprežnih vozila, gonjenja i vođenja stoke,

6. parkirališnih površina i načina parkiranja, zabrane parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja,

7. zona smirenog prometa,

8. blokiranje autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva na mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila i način deblokade tih vozila,

9. postavljanja i održavanja zaštitnih ograda, stupića ili drugih fizičkih prepreka za pješake na opasnim mjestima,

10. pješačkih zona, sigurnosnih pravaca za kretanje školske djece, posebnih tehničkih mjera za sigurnost pješaka i biciklista u blizini obrazovnih, zdravstvenih i drugih ustanova, igrališta i slično,

11. uvjeta prometovanja vozila opskrbe u zonama smirenog prometa i pješačkim zonama.

II. DVOSMJERNI I JEDNOSMJERNI PROMET I ULICE KAO PJEŠAČKE ZONE

II.1. NASELJE BAŠKA

Članak 6.

(1) Jednosmjerni promet određuje se u ulicama, odnosno dijelovima ulica, kako slijedi:

- Ulica Zdenke Čermakove u pravcu i do Ulice Prilaz kupalištu,

- Ulica Prilaz kupalištu, od Ulice Zdenke Čermakove u pravcu i do Ulice kralja Zvonimira te od skretanja u Frankopansku ulicu u pravcu i do Ulice Emila Geistlicha,

- Ulica Emila Geistlicha od Ulice Prilaz kupalištu do Ulice Put Zablaća,

- Ulica kralja Zvonimira, od križanja s Ulicom Prilaz kupalištu u pravcu i do Ulice kralja Tomislava,

- Ulica kralja Tomislava, od Ulice kralja Zvonimira u pravcu i do skretanja za autobusnu postaju »Gruh«,

- Lošinjska ulica, od Ulice Stjepana Radića u pravcu i do Ulice kralja Zvonimira i to samo za osobna vozila, motocikle i mopede,

- Zagrebačka ulica u pravcu i do križanja s Ulicom Stjepana Radića,

- Ulica Gruh u pravcu i do križanja sa Zagrebačkom ulicom.

- Bodulska ulica, u smjeru pravca ulice.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u razdoblju od 16. listopada, 00:00 sati do utorka prije blagdana Uskrsa (Veliki utorak), 24:00 sata:

- Ulicom Emila Geistlicha od ulice Prilaz kupalištu do ulice Put Zablaća,

- Ulica Prilaz kupalištu, od skretanja u Frankopansku ulicu u pravcu i do Ulice Emila Geistlicha,

određuje se dvosmjerni promet.

(3) U svim ostalim ulicama na području naselja Baška, a za koje način prometovanja nije određen stavcima 1. i 2. ovoga članka, promet se određuje kao dvosmjeran.

Članak 7.

(1) U razdoblju od srijede prije blagdana Uskrsa (Velika srijeda), najkasnije od 10. travnja, 00:00 sati, do 15. listopada, 24:00 sata, ograničeni dvosmjerni promet određuje se ulicama, odnosno dijelovima ulica, na način i u vremenu, kako slijedi:

A) dio ulice Palada, od kbr. 34 do kbr. 87; Ribarska ulica

1. U vremenu od 06:00 do 11:00 sati, u dva navrata:

- za građane s prebivalištem u ulicama: Dol, Gorinka, kralja Zvonimira: parni brojevi od kbr. 2-28 i neparni brojevi od kbr. 1-71, Kružna, Munter, Potok, Palada-od kbr.1- 87, Ribarska, V. Nazora, koji su vlasnici vozila registriranih na istoj adresi, osobnim vozilom, što dokazuju osobnom iskaznicom i prometnom dozvolom.

- za dostavna vozila, ukupne mase do 3,5 t, na pisani zahtjev u kojemu je uz podatke o podnositelju zahtjeva obvezno dostaviti prometnu dozvolu vozila.

2. U vremenu od 06:00 do 11:00 sati, jednokratno, uz zadržavanje u trajanju od najviše 2 sata:

- za vlasnike, odnosno korisnike poslovnih prostora u ulicama iz točke A)., uz predočenje dokaza o vlasništvu ili zakupu poslovnog prostora i prometne dozvole vozila.

- za vlasnike građevina, stambenih i drugih prostora u ulicama Dol, Gorinka, kralja Zvonimira: parni brojevi od kbr. 2-28 i neparni brojevi od kbr. 1-71, Kružna, Munter, Potok, Palada - od kbr. 1-87, Ribarska, V. Nazora, osobnim vozilom koje naznače u zahtjevu, uz predočenje osobne iskaznice, prometne dozvole vozila za koje traži odobrenje i dokaza o vlasništvu nekretnine. Ograničuje se istovremeni broj vozila u zatvorenoj zoni na jedno vozilo po nekretnini.

-za vlasnike garaža, uz zadržavanje vozila unutar garaže u preostalom razdoblju dana. Uz pisani zahtjev obvezno je priložiti osobnu iskaznicu, prometnu dozvolu vozila i dokaz o vlasništvu garaže.

3. U vremenu od 06:00 do 11:00 sati, jednokratno, uz zadržavanje u trajanju od najviše 1 sat:

- za korisnike stalnih vezova u dijelu Ulice Palada, za koji je određen ograničeni dvosmjerni promet, osobnim vozilom, uz uvjet da su ujedno i vlasnici plovila privezanih na istim vezovima. Vlasnik vozila mora biti u užem srodstvu s vlasnikom plovila. Pod užim srodstvom, u smislu ove Odluke, smatraju se supružnici i djeca.

Uz zahtjev potrebno je predočenje dokaza o korištenju veza, plovidbene dozvole za plovilo, osobne iskaznice, izjave o srodstvu i prometne dozvole.

Iznimka su profesionalni ribari kojima je dozvoljen jednokratni ulazak uz zadržavanje 2 sataa. Svojstvo profesionalnog ribara dokazuje se izvatkom iz sudskog/obrtnog registra.

-za iznajmljivače sa smještajnim kapacitetima u ulicama: Dol, Gorinka, kralja Zvonimira: parni brojevi od kbr. 2-28 i neparni brojevi od kbr. 1-71, Kružna, Munter, Potok, Palada-od kbr.1- 87, Ribarska, V. Nazora, uz ograničenje jednog ulaska pri prijavi u smještajni objekt i jednog izlaska pri odjavi iz smještajnog objekta. Uz zahtjev je potrebno dostaviti dokaz o vlasništvu nekretnine i rješenje o iznajmljivanju.

4. U vremenu od 06:00 do 13:00 sati, jednokratno, za korisnike poslovnog prostora Ribarnica. Uz pisani zahtjev obvezno je priložiti osobnu iskaznicu, prometnu dozvolu vozila i dokaz o korištenju poslovnog prostora.

B) dio Ulice kralja Zvonimira, od kućnog broja 82 do kućnog broja 98

1. U vremenu od 06:00 do 11:00 sati, u dva navrata:

- za građane s prebivalištem u ulicama: kralja Zvonimira: parni brojevi od kbr. 28-98 i neparni brojevi od kbr. 71-115, Uskočka od kbr. 1-4, Dvori narca i Emila Geistlicha brojevi 1 i 3, koji su vlasnici vozila registriranih na istoj adresi, što dokazuju potvrdom o prebivalištu i prometnom dozvolom.

- za dostavna vozila, ukupne mase do 3,5 t, na pisani zahtjev u kojemu je uz podatke o podnositelju zahtjeva obvezno dostaviti prometnu dozvolu vozila.

2. U vremenu od 06:00 do 11:00 sati, jednokratno, uz zadržavanje u trajanju od najviše 2 sata,

-za vlasnike, odnosno korisnike poslovnih prostora u ulicama iz točke 1., uz predočenje dokaza o vlasništvu ili zakupu poslovnog prostora i prometne dozvole vozila.

- za vlasnike građevina, stambenih i drugih prostora u ulicama kralja Zvonimira: parni brojevi od kbr. 28-98 i neparni brojevi od kbr. 71-115, Uskočka od kbr. 1-4, Dvori narca i Emila Geistlicha 1 i 3), osobnim vozilom koje naznače u zahtjevu, uz predočenje osobne iskaznice, prometne dozvole vozila za koje traži odobrenje i dokaza o vlasništvu nekretnine. Ograničuje se istovremeni broj vozila u zatvorenoj zoni na jedno vozilo po nekretnini.

3. U vremenu od 06:00 do 11:00 sati, jednokratno, uz zadržavanje u trajanju od najviše 1 sat:

-za iznajmljivače sa smještajnim kapacitetima u ulicama: kralja Zvonimira: parni brojevi od kbr. 28-98 i neparni brojevi od kbr. 71-115, Uskočka od kbr. 1-4, Dvori narca i Emila Geistlicha 1 i 3), uz ograničenje jednog ulaska pri prijavi u smještajni objekt i jednog izlaska pri odjavi iz smještajnog objekta. Uz zahtjev je potrebno dostaviti dokaz o vlasništvu nekretnine i rješenje o iznajmljivanju.

4. U vremenu od 06:00 do 11:00 sati i uz jedan dodatan ulazak u poslijepodnevnim satima za korisnike poslovnog prostora Mesnica. Uz pisani zahtjev obvezno je priložiti osobnu iskaznicu i dokaz o korištenju poslovnog prostora.

C) cesta Put svetog Ivana (od Zaobilaznice do groblja Sv. Ivan), u vremenu od od 06:00 do 21:00 sat.

Od 21:00 sat do 06:00 sati idućeg dana zabranjeno je prometovanje svim vozilima, uključujući i motocikle i mopede.

(2) Prometnicama ili dijelovima istih iz stavka 1. ovoga članka, u vremenu od 00:00 - 24:00 sata, dozvoljeno je prometovanje:

- za invalide uz propisno isticanje znaka pristupačnosti. . Uz pisani zahtjev obvezno je priložiti osobnu iskaznicu, znak pristupačnosti i prometnu dozvolu vozila.

- za električna dostavna vozila,

- za interventna vozila (hitna medicinska pomoć, policija, vatrogasci i dr.),

- za vozila za odvoz smeća

-za servisna vozila (općina, komunalna društva, vodoinstalateri, električari i ostale servisne djelatnosti uz predočenje izvatka iz sudskog/obrtnog registra i prometne dozvole vozila)

(3) Prometnicama ili dijelovima istih iz stavka 1. ovoga članka, u vremenu od 07:00 - 20:00 sati, dozvoljeno je prometovanje izvođačima građevinskih i sličnih radova, vozilima ukupne mase do 3,5t, uz predočenje izvatka iz sudskog/obrtnog registra i prometne dozvole vozila.

Prometovanje je dozvoljeno u razdoblju u kojem je dozvoljeno izvoditi građevinske radove, sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Baška.

Pri izdavanju odobrenja za ulaz, ovlaštena osoba TD BAŠKA d.o.o., pisanim putem obavještava komunalni odsjek Općine o izvođačima i lokaciji na kojoj se radovi izvode.

Članak 8.

(1) Ograničeni dvosmjerni promet u razdoblju od 16. listopada, 00:00 sati do utorka prije blagdana Uskrsa (Veliki utorak), najkasnije do 9. travnja, 24:00 sata određuje se dijelom ulice Palada, od kbr. 34 do kbr. 87 i Ribarskom ulicom, kako slijedi:

1. U vremenu od 00,00 do 24,00 sata:

- za građane s prebivalištem u ulicama: Dol, Gorinka, kralja Zvonimira: parni brojevi od kbr. 2-28 i neparni brojevi od kbr. 1-71, Kružna, Munter, Potok, Palada-od kbr.1- 87, Ribarska, V. Nazora, koji su vlasnici vozila registriranih na istoj adresi, osobnim vozilom, što dokazuju osobnom iskaznicom i prometnom dozvolom.

- za vlasnike, odnosno korisnike poslovnih prostora u ulicama iz prethodne točke., uz predočenje dokaza o vlasništvu ili zakupu poslovnog prostora i prometne dozvole vozila.

2. U vremenu od 00,00 do 24,00, u dva navrata:

-za dostavna vozila ukupne mase do 3,5 t, na pisani zahtjev, u kojemu je uz podatke o podnositelju zahtjeva obvezno dostaviti prometnu dozvolu vozila.

3. U vremenu od 00,00 do 24,00, jednokratno, uz zadržavanje u trajanju od najviše 2 sata:

- za vlasnike građevina, stambenih i drugih prostora u ulicama Dol, Gorinka, Ulica kralja Zvonimira: parni brojevi od kbr. 2-28 i neparni brojevi od kbr. 1-71, Kružna, Munter, Potok, Palada-od kbr. 1-87, Ribarska, V. Nazora, osobnim vozilom koje naznače u zahtjevu, uz predočenje osobne iskaznice, prometne dozvole vozila za koje traži odobrenje i dokaza o vlasništvu nekretnine. Ograničuje se istovremeni broj vozila u zatvorenoj zoni na jedno vozilo po nekretnini.

- za vlasnike garaža u ulicama: Palada-od kbr.34- 87 i Ribarska. Uz obvezu zadržavanja vozila unutar garaže u preostalom razdoblju dana. Uz pisani zahtjev obvezno je priložiti osobnu iskaznicu, prometnu dozvolu vozila i dokaz o vlasništvu garaže.

4. U vremenu od 00,00 do 24,00, jednokratno, uz zadržavanje u trajanju od najviše 1 sat:

- za korisnike stalnih vezova u dijelu Ulice Palada, za koji je određen ograničeni dvosmjerni promet, osobnim vozilom, uz uvjet da su ujedno i vlasnici plovila privezanih na istim vezovima, uz predočenje dokaza o korištenju veza, plovidbene dozvole za plovilo, osobne iskaznice i prometne dozvole. Iznimka su profesionalni ribari kojima je dozvoljen jednokratni ulazak uz zadržavanje 3 sata. Svojstvo profesionalnog ribara dokazuje se izvatkom iz sudskog/obrtnog registra.

-za iznajmljivače sa smještajnim kapacitetima u ulicama: Dol, Gorinka, kralja Zvonimira: parni brojevi od kbr. 2-28 i neparni brojevi od kbr. 1-71, Kružna, Munter, Potok, Palada-od kbr.1- 87, Ribarska, V. Nazora. Uz ograničenje jednog ulaska pri prijavi u smještajni objekt i jednog izlaska pri odjavi iz smještajnog objekta. Uz zahtjev je potrebno dostaviti dokaz o vlasništvu nekretnine i rješenje o iznajmljivanju.

5. U vremenu od 00:00 do 24:00, bez ograničenja:

- za invalide uz propisno isticanje znaka pristupačnosti. . Uz pisani zahtjev obvezno je priložiti osobnu iskaznicu, znak pristupačnosti i prometnu dozvolu vozila.

- za električna dostavna vozila,

- za interventna vozila (hitna medicinska pomoć, policija, vatrogasci i dr.),

- za vozila za odvoz smeća,

-za servisna vozila (općina, komunalna društva, vodoinstalateri, električari i ostale servisne djelatnosti uz predočenje izvatka iz sudskog/obrtnog registra i prometne dozvole vozila)

(2) Prometnicama ili dijelovima istih iz stavka 1. ovoga članka, u vremenu od 07:00 - 20:00 sati, dozvoljeno je prometovanje izvođačima građevinskih i sličnih radova, vozilima ukupne mase do 3,5t, uz predočenje izvatka iz sudskog/obrtnog registra i prometne dozvole vozila.

Prometovanje je dozvoljeno u razdoblju u kojem je dozvoljeno izvoditi građevinske radove, sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Baška.

Pri izdavanju odobrenja za ulaz, ovlaštena osoba TD BAŠKA d.o.o., pisanim putem obavještava komunalni odsjek Općine o izvođačima i lokaciji na kojoj se radovi izvode.

Članak 9.

(1) Prometovanje autobusa, kamperskih, priključnih, teretnih i radnih vozila, prikolica i svih drugih vozila čija ukupna masa prelazi 3,5 t, osim u slučajevima iz članka 30. ove Odluke, zabranjuje se u sljedećim ulicama i dijelovima ulica:

1. Lošinjska ulica, od Ulice Stjepana Radića u pravcu i do Ulice kralja Zvonimira,

2. Zagrebačka ulica u pravcu i do križanja s Ulicom Stjepana Radića,

3. Ulica Gruh u pravcu i do križanja sa Zagrebačkom ulicom,

4. dio Ulice kralja Zvonimira, od križanja iste s Ulicom Ante Starčevića u pravcu središta Baške,

5. Frankopanska ulica,

6. Ulica Zdenke Čermakove,

7. Ulica Kricin,

8. Ulica Palada,

9. Ribarska ulica,

10. dio Zaobilaznice, od skretanja prema FKK Bunculuka u pravcu luke.

(2) Prometovanje kamperskih vozila zabranjuje se dijelom Ulice Emila Geistlicha, od celjskog odmarališta u pravcu područja Zarok.

Članak 10.

Prometovanje autobusa, priključnih, teretnih i radnih vozila, prikolica i svih drugih vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 t, zabranjuje se Zaobilaznicom Baške od križanja iste s Ulicom kralja Tomislava u pravcu FKK Bunculuka.

Članak 11.

(1) Pješačkim zonama, odnosno zonama zabranjenima za prometovanje svih vrsta vozila, uključujući motocikle i mopede, određuju se, kako slijedi

1. dio Ulice Palada, od kućnog broja 1 do kućnog broja 34,

2. dio Ulice Emila Geistlicha, od kućnog broja 1 do križanja sa Ulicom Prilaz kupalištu,

3. dio Ulice Skopalj, između Ulice Zdenke Čermakove i Ulice kralja Zvonimira,

4. povijesna jezgra - stari dio mjesta Baška,

5. staza između Ulice kralja Zvonimira i Ulice Zdenke Čermakove, kod k.br. 131 u Ulici kralja Zvonimira.

6. dio Ulice Stari dvori od kbr. 34 do križanja s Ulicom kralja Zvonimira.

(2) U zone iz stavka 1. ovoga članka omogućit će se pristup interventnim vozilima hitne medicinske pomoći, policije, vatrogasaca, vozila za odvoz smeća i električnom dostavnom vozilu.

(3) U zonama iz stavka 1. točke 1., 2., 4. i 6. ovoga članka komunalni odsjek može privremeno odobriti kretanje vozila čija ukupna masa ne prelazi 3,5 t, na pisani zahtjev, ako je to neophodno radi dovoza/odvoza građevinskog materijala i opreme, radi selidbe, radi izvođenja radova, radi pristupa osoba s invaliditetom svom stambenom objektu, i slično.

Članak 12.

(1) Onemogućavanje prometa pješačkim zonama iz članka 10. provest će se postavljanjem fizičkih prepreka, kako slijedi:

- u Ulici Emila Geistlicha, ispred ulaza u restaurant »Galeb«,

- u Ulici kralja Zvonimira, ispred kućnog broja 82 i na križanju iste ulice s Ulicom kralja Tomislava,

- u Ulici Palada, ispred kućnog broja 87,

- u Uskočkoj ulici, ispred kućnog broja 14 (Dom kulture),

- na početku Vele rive,

- u Ulici Guncićevo, pokraj kućnog broja 33,

- u Ulici Skopalj, nakon križanja iste s Ulicom Zdenke Čermakove i ispred izlaza iste u Ulicu kralja Zvonimira.

- u ulici Stari dvori, kod k.br. 32,

- na spoju Ulice kralja Zvonimira i ulice Palada,

- u Ulici Prilaz kupalištu, kod crkve sv. Marko,

- u naselju Batomalj,na početku Place.

(2) Temeljem posebne odluke Općinskog načelnika, a u skladu s ovom Odlukom, mogu se, privremeno, na određenim lokacijama, postaviti dodatne fizičke prepreke ili ukloniti neke od postojećih navedenih u prethodnom stavku.

II.2. NASELJE JURANDVOR

Članak 13.

(1) Jednosmjerni promet u naselju Jurandvor određuje se dijelom ulice u smjeru od kbr. 53 do kbr. 23.

(2) Osim one navedene u stavku 1. ovoga članka, ostalim ulicama i dijelovima ulica naselja Jurandvor, promet se odvija dvosmjerno.

Članak 14.

Zabranjuje se prometovanje autobusa, kamperskih, priključnih, teretnih i radnih vozila, prikolica i svih drugih vozila čija ukupna masa prelazi 3,5 t, sljedećim ulicama i dijelovima ulica:

- od Narodnog doma do Place,

- od Narodnog doma prema k.br. 53, i u nastavku prema k.br. 23,

- od parkirališta kod Sv. Lucije do Korudlja.

II.3. NASELJE BATOMALJ

Članak 15.

Zabranjuje se prometovanje autobusa, kamperskih, priključnih, teretnih i radnih vozila, prikolica i svih drugih vozila čija ukupna masa prelazi 3,5 t, u naselju Batomalj ulicom prema Svetištu Majke Božje Goričke od križanja s lokalnom cestom.

III. SUSTAV TEHNIČKOG UREĐENJA PROMETA, CESTE S PREDNOŠĆU PROLAZA, OGRANIČENJE BRZINE KRETANJA VOZILA I ZONE SMIRENOG PROMETA

Članak 16.

(1) Zonom smirenog prometa određuju se dijelovi ulica u naselju Baška, kako slijedi:

- dio Ulice Palada, od k.br. 34 do 87,

- dio Ribarske ulice, od kbr. 29 do 51,

- dio Ulice kralja Zvonimira, od kbr. 82 do kbr. 98.

(2) Zone smirenog prometa iz stavka 1. ovog članka moraju biti obilježeni propisanim prometnim znakom, a vozila se ne smiju kretati brzinom većim od brzine hoda pješaka.

Članak 17.

Obilježeni pješački prijelazi određuju se kako slijedi:

1. u naselju Baška:

- u Ulici Ante Starčevića, ispred skretanja u Ulicu Stjepana Radića i ispred skretanja u Ulicu kralja Zvonimira,

- u Ulici Stjepana Radića, ispred križanja s Ulicom Gruh, ispred kućnog broja 20, kod križanja s Velebitskom i Vinogradskom ulicom i na završetku iste ulice,

- u Ulici kralja Zvonimira, ispred križanja sa ulicama Šantis i Put Zablaća, ispred skretanja u Ulicu Ante Starčevića, ispred križanja s Ulicom Gorica, ispred križanja iste s Ulicom Prilaz kupalištu i Lošinjskom ulicom, kod stepenica zgrade osnovne škole te kod stepeništa za Ulicu Emila Geistlicha,

- u Uskočkoj ulici, na kraju iste, ispred križanja s Ulicom kralja Tomislava,

- u Ulici kralja Tomislava, na početku iste (kod kućnog broja 1), te ispred križanja iste s Ulicom Stjepana Radića i Uskočkom ulicom,

- u Ulici Stari dvori, na spoju iste s Ulicom kralja Tomislava,

- u Ulici Prilaz kupalištu, kod crkvice Sv. Marka i kod hotela »Corinthia«,

- u Ulici Prilaz kupalištu, na spoju iste s Ulicom kralja Zvonimira,

- u Ulici Skopalj, ispred skretanja u Ulicu Zdenke Čermakove,

- u Ulici Zdenke Čermakove, ispred skretanja u Ulicu Skopalj,

- u Ulici Zdenke Čermakove, između kbr. 5 i 22,

- u Ulici Emila Geistlicha, spoj između donjeg i gornjeg dijela kampa Zablaće,

- na početku Ulice Gorica,

- na početku Velebitske ulice,

- na početku Kvarnerske ulice.

2. u naselju Jurandvor, na dijelu ceste D-102:

- na raskrižju za Batomalj i Sv. Luciju (k.br. 4),

- na raskrižju za Korudalj (k.br. 7),

- kod autobusne postaje,

- kod k.br. 23.

3. u naselju Draga Bašćanska, na dijelu ceste D-102:

- kod skretanja za Garinu,

- kod skretanja za Sv. Elizabetu (k.br. 78),

- kod Zadružnog doma,

- kod crkve Sv. Roka,

- kod skretanja za Pod Frgačići.

Članak 18.

(1) Izbočine za smirivanje prometa u naselju Baška postavit će se:

- u Ulici kralja Zvonimira:

- na propisanoj udaljenosti ispred obilježenog pješačkog prijelaza kod zgrade osnovne škole kbr. 120,

- kod križanja sa ulicama Put Zablaća i Šantis,

- ispred križanja s Ulicom Zdenke Čermakove, kod kbr. 164.

- u Ulici Stjepana Radića:

- ispred križanja s Lošinjskom ulicom, kod kbr. 16,

- iza križanja s Lošinjskom ulicom, nakon k.br.20,

- iza križanja s Ulicom Ditris,

- ispred križanja sa Velebitskom i Vinogradskom ulicom, kod k.br. 30,

- između k.br. 22 i 36,

- u Ulici Ante Starčevića:

- kod kbr. 1,

- kod kbr. 17.

- u Ulici Emila Geistlicha:

- između ulaza u AC »Zablaće« i mosta preko Vele rike - 4 izbočine u pravilnim razmacima,

- pri kraju ulice, ispred zgrade na adresi Zarok 88,

- u Ulici Put Zablaća

- ispred recepcije gornjeg dijela AC »Zablaće,

- na dijelu između skretanja na parkiralište hotela »Corinthia« i ulaza u kamp »Mali«,

- u Zagrebačkoj ulici, kod kbr. 33,

- u Ulici Zdenke Čermakove u neposrednoj blizini zgrade Skopalj 2.

(2) Temeljem posebne odluke Općinskog načelnika, a u skladu s ovom Odlukom, mogu se, na određenim lokacijama, postaviti dodatne izbočine za smirivanje prometa.

Članak 19.

Posebne tehničke mjere za sigurnost pješaka i povećanje sigurnosti prometa mogu se postavljati i na drugim lokacijama, ako se za to ukaže potreba, i uz prethodno pribavljenu suglasnost nadležne policijske uprave.

Članak 20.

Na prometnim površinama mogu se postavljati zaštitne ograde, stupići, betonske polukugle ili druge fizičke prepreke u svrhu zaštite pješaka, sprječavanja parkiranja vozila i prilaza vozila na površine uz prometnice, ukoliko ne smanjuje propisanu minimalnu širinu nogostupa.

Članak 21.

Na svim prometnicama i ulicama, osim u zonama smirenog prometa iz članka 14., u svim naseljima na području Općine Baška, brzina kretanja vozila ograničava se na 40 km/h.

IV. PROMET PJEŠAKA, BICIKLISTA, VOZAČA MOPEDA, TURISTIČKOG VLAKA, AUTOBUSA I ZAPREŽNIH VOZILA, GONJENJE I VOĐENJE STOKE

Članak 22.

Ulicom Palada i Ulicom Emila Geistlicha, uključujući i pješačke zone iz članka 10. stavak 1. točke 1. i 2. ove Odluke, dozvoljava se prometovanje turističkog vlaka, brzinom kretanja pješaka (max 5 km/h).

Članak 23.

(1) Biciklisti se mogu kretati po svim prometnicama rubno u pravcu kretanja vozila.

(2) Biciklisti se mogu kretati pješačkim zonama i to rubno tako da prednost daju pješacima.

Članak 24.

(1) U naselju Baška gonjenje i vođenje stoke zabranjeno je svim ulicama, osim:

- Zaobilaznicom Baška,

- Ulicom Ante Starčevića,

- dijelom Ulice kralja Zvonimira, od križanja iste s Ulicom Ante Starčevića do križanja iste s Ulicom Put Zablaća,

- Ulicom Put Zablaća,

- dijelom Ulice Emila Geistlicha, od križanja iste s Ulicom Put Zablaća do kraja ulice (Zarok).

(2) Gonjenje stoke obavlja se jednim prometnim trakom, s time da goniči moraju na odgovarajući način upozoriti ostale sudionike u prometu na nastalu situaciju.

Članak 25.

(1) Autobusna stajališta na području Općine Baška određuju se kako slijedi:

- naselje Baška: parkiralište Gruh,

- naselje Draga Bašćanska: pokraj zgrade Zadružnog doma, uz D102

- naselje Jurandvor: uz D102 preko puta kbr. 17a.

- naselje Batomalj: uz županijsku cestu LC 58098, prije skretanja za svetište Majke Božje Goričke.

(2) Autobusno stajalište za školski mini bus određuje se ispred zgrade osnovne škole u Ulici kralja Zvonimira, kod kbr. 120, za vrijeme trajanja školske godine.

V. PARKIRANJE VOZILA

Članak 26.

Zabrana zaustavljanja i parkiranja za sva vozila određuje se u ulicama, dijelovima ulica i javnim površinama, kako slijedi:

1. naselje Baška:

- Ulica kralja Tomislava,

- Ulica kralja Zvonimira, od križanja iste s Ulicom Prilaz kupalištu do križanja sa Zaobilaznicom Baška u pravcu Jurandvora,

- Ulica Prilaz kupalištu, do TS Zablaće,

- Ulica Stjepana Radića,

- Ulica Zarok,

- Ulica Zdenke Čermakove, desna strana u pravcu od kbr. 22 prema kbr. 2,

- Ulica Stari dvori,

- Ulica Guncićevo,

- Uskočka ulica,

- Frankopanska ulica,

- Ulica popa Petra Dorčića,

- Ulica Emila Geistlicha,

- Ulica Ante Starčevića,

- Ulica Skopalj,

- Zaobilaznica Baške,

- Ulica Kricin,

- Ulica Put Zablaća,

- Vinogradska ulica,

- Zagrebačka ulica.

2. naselje Batomalj

- na raskrižju kod k.br. 1B, u pravcu Place,

- na raskrižju kod k.br. 1B do raskrižja s putem za svetište Majke Božje Goričke,

- 15m od raskrižja kod k.br.1B prema k.br. 44, u pravcu raskrižja,

- na Placi, na kutu kuće k.br. 10.

3. naselje Jurandvor:

- na cijelom dijelu ceste D 102 kroz naselje,

- od parkirališta kod Sv. Lucije do Korudlja,

- od kbr. 65 do fizičke prepreke na Placi,

- od kbr. 144 a do Male place (kbr. 92),

- od križanja sa cestom D 102 kod kbr. 5. do parkirališta kod Sv. Lucije.

4. naselje Draga Bašćanska:

- na cijelom dijelu ceste D-102 kroz naselje,

- ulica od križanja sa cestom D-102, kod k.br. 80 do k.br. 103 (parkiralište ispod crkve Sv. Eufemije),

- ispred »Zadružnog doma«, osima za vozila HP i trgovine.

Članak 27.

Javno-prometne površine određene za parkiranje i zaustavljanje vozila (javna parkirališta) određuju se kako slijedi:

1. naselje Baška:

1.1. parkiralište „Gruh“,

1.2. parkiralište „suha marina“,

1.3. proširenje Zaobilaznice, dio k.č. br. 4111 k.o. Baška - nova,

1.4. dio k.č. br. 1106 k.o. Baška - nova, zapadno od trafostanice

1.5. predio naselja Zarok, uz Velu plažu, asfaltirani dio prema pročistaču,

1.6. lijevo od mosta za naselje Zarok, uz Velu riku u pravcu Aqua-guna,

1.7. Ulica Prilaz kupalištu:

- lijeva strana, od T.S. Zablaće do Ulice Emila Geistlicha,

- desna strana, uz nogometno igralište, od T.S. Zablaće do Ulice Emila Geistlicha,

1.8. Ulica Emila Geistlicha, desna strana:

- uz nogometno igralište, od križanja iste ulice s Ulicom Prilaz kupalištu do Ulice Put Zablaća,---

- ispred Celjskog odmarališta,

1.9. Frankopanska ulica, lijeva strana, uz hotel „Corinthia II“,

1.10. parkiralište kod Doma kulture,

1.11. parkiralište kod stare pošte,

1.12. Ulica Zdenke Čermakove, lijeva strana, u pravcu od kućnog broja 22 prema kućnom broju 2.

Na svim javno-prometnim površinama iz točke 1. može se organizirati naplata i kontrola naplate parkiranja.

U Ulici kralja Zvonimira, desna strana, od Ulice Prilaz kupalištu do stepeništa za Ulicu Emila Geistlicha, određuje se vremenski ograničeno parkiranje u trajanju od najviše 30 minuta, a nadzor pridržavanja ograničenja obavlja prometni redar i pripadnici prometne jedinice mladeži.

2. naselje Jurandvor:

- parkiralište kod Sv. Lucije,

- parkiralište kod autobusne postaje.

3. naselje Draga Bašćanska:

- s lijeve strane »Zadružnog doma«,

- parkiralište »Zdenčina«,

- parkiralište »Pod Frgačići«,

- parkiralište »Perina mekot«,

- parkiralište na »placi« do stepenica prema crkvi Sv. Elizabete (Jelisavte).

Članak 28.

Na površinama u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba moguće je obavljati djelatnost naplate parkiranja u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom i uz ishođenje potrebnih akata propisano zakonskim i podzakonskim aktima koji uređuju prostorno uređenje i gradnju.

Članak 29.

Na parkiralištima iz članaka 25. i 26. zabranjeno je kampirati (noćiti).

Članak 30.

Rezervirana parkirna mjesta za invalide određuju se kako slijedi:

1. naselje Baška:

- u Ulici kralja Zvonimira, od stepeništa za Ulicu Emila Geistlicha do početka nogostupa - 2 parkirna mjesta, uz vremenski ograničeno parkiranje u trajanju od najviše 60 minuta, a nadzor pridržavanja ograničenja obavlja prometni redar i pripadnici jedinice prometne mladeži,

- u Ulici kralja Zvonimira, kod Trgovine Krk Malinska - 1 parkirno mjesto,

- na raskrižju ulica Emila Geistlicha i Prilaz kupališta, kod ulaza na plažu - 2 parkirna mjesta,

- svako naplatno javno i privatno parkiralište - 2 parkirna mjesta.

2. naselje Jurandvor:

- na parkiralištu kod Sv. Lucije - 2 parkirna mjesta,

- na parkiralištu kod autobusne stanice - 1 parkirno mjesto,

- svako naplatno javno i privatno parkiralište - 2 parkirna mjesta.

3. naselje Draga Bašćanska:

- s lijeve strane Zadružnog doma - 1 parkirno mjesto,

- parkiralište ispod Sv. Eufemije - 1 parkirno mjesto,

- svako naplatno javno i privatno parkiralište - 2 parkirna mjesta.

Članak 31.

Rezervirana parkirna mjesta za taxi službu određuju se u naselju Baška, u Ulici kralja Zvonimira, preko puta kbr. 104 - 2 parkirna mjesta.

Članak 32.

(1) Rezervirana parkirna mjesta za opskrbu u naselju Baška, određuju se kako slijedi:

- Ulica Prilaz kupalištu, iza trgovine »Konzum«,

- Ulica kralja Zvonimira, preko puta kbr. 104. do pješačkog prijelaza,

- u Ulici kralja Zvonimira, ispred Trgovine Krk Malinska,

- u Ulici Put Zablaća, kod celjskog odmarališta.

- u Ulici Palada preko puta kbr. 93. (dio k.č. br. 1106 k.o. Baška - nova, istočno od trafostanice i punionice za električna vozila).“

(2) Površine rezervirane za vozila opskrbe moraju biti označene prometnim znakom, na kojemu se mora istaknuti vrijeme u kojemu je dozvoljena opskrba.

(3) Teretno vozilo kojim se obavlja opskrba može biti najveće dopuštene mase do 7,5 tona.

(4) Teretno vozilo za opskrbu može se zadržavati na označenom mjestu samo za vrijeme obavljanja istovara i utovara, najduže 15 minuta.

Članak 33.

(1) Zabranjuje se parkiranje kamperskih, teretnih, radnih i priključnih vozila te prikolica, na parkiralištima, kako slijedi:

- kod crkve Sv. Lucije u naselju Jurandvor,

- na »placi« do stepenica za crkvu Sv. Eufemije u naselju Draga Bašćanska.

(2) Autobusi, kamperska, teretna, radna i priključna vozila, kombi vozila za boravak osoba, te prikolice, smiju se parkirati isključivo na parkiralištima Gruh i »Suha marina« u naselju Baška.

Članak 34.

Općinsko vijeće Općine Baška posebnom Odlukom određuje:

- koja od navedenih javnih parkirališta se naplaćuju, a koja su nenaplatna,

- način i uvjete povjeravanja i obavljanja poslova organizacije i naplate parkiranja, blokiranja autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva na mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila i način deblokade tih vozila.

VI. UKLANJANJE DOTRAJALIH, OŠTEĆENIH I NAPUŠTENIH VOZILA

Članak 35.

Dotrajalo, oštećeno i napušteno vozilo koje se zatekne na javno prometnoj ili javno pješačkoj površini, uklonit će se sukladno odredbama Odluke o komunalnom redu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 10/ 08, 56/09).

VII. POSEBNE ODREDBE

Članak 36.

Uređenje prometa utvrđeno na način iz ove Odluke označit će se odgovarajućim prometnim znakovima, odnosno prometnom signalizacijom, sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.

Članak 37.

(1) Vozila zaustavljena i parkirana suprotno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama i ove Odluke, premjestit će se na drugo mjesto, sukladno člancima 84. i 85. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

2) Visinu troškova premještanja vozila određuje Općinsko vijeće Općine Baška, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

Članak 38.

(1) Zahtjevi za odobrenje prometovanja zonama ograničenog dvosmjernog prometa iz članaka 7. i 8. ove Odluke, dostavljaju se T.D. Baška d.o.o., Palada 88, Baška, koje će, ako zahtjev utvrdi utemeljenim, omogućiti prometovanje zonama ograničenog dvosmjernog prometa izdavanjem čip kartice, ili na drugi odgovarajući način.

(2) T.D. Baška d.o.o. obvezno je voditi evidencije odobrenih zahtjeva i korisnika čip kartica.

(3) T.D. Baška d.o.o. ovlašteno je troškove izrade i izdavanja čip kartice naplatiti od podnositelja odobrenog zahtjeva.

(4) Čip kartica, izdana sukladno odredbama ove Odluke, vrijedi samo za vozilo za koje je izdana i svaka zlouporaba kažnjava se oduzimanjem iste.

Članak 39.

T.D. Baška d.o.o. ima pravo na nadoknadu troškova u iznosu od 200,00 kn za svaku intervenciju u smislu uklanjanja fizičke prepreke radi propuštanja vozila, a obveznik plaćanja troškova je vlasnik, odnosno korisnik vozila, koje se propušta.

Članak 40.

Nadzor pridržavanja ove Odluke, osim ovlaštenih službenika Ministarstva unutarnjih poslova, mogu obavljati, pripadnici prometnih jedinica mladeži i školskih prometnih jedinica, kao i ovlaštena osoba Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška (prometno redarstvo), sve sukladno članku 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Članak 41.

Općinski načelnik Općine Baška, u prigodi održavanja različitih manifestacija na području Općine Baška, može posebnom Odlukom privremeno urediti promet i parkiranje drugačije od uvjeta i načina utvrđenih ovom Odlukom.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uređenju prometa na području Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 16/11, 8/12, 11/12, 24/15, 11/19).

Članak 43.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/3

URBROJ: 2142-03-01/1-21-25

Baška, 22. ožujka 2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2179&mjesto=10007&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr